За успешно спречавање или смањење штета од штетних организама потребно је препознати и одредити врсту штетног организма, а затим на основу познавања њених биолошких, еколошких и других својстава изабрати најприкладније заштитне мере. Од друге половине XX века примена хемијских средства за заштиту биља постаје најважнија мера заштите биља од штетних организама. Бројни токсиколошки, екотоксиколошки, еколошки и економски разлози показују да је примену хемијских мера заштите биља потребно рационализовати.

Многа научна истраживања усмерена су на проналажење њихове замене применом нехемијских мера. Применом начела интегралне заштите употреба хемијских средстава за заштиту биља је сведена на најнужнију меру чиме је смањен ризик за човека, корисне организме и околину.

Средства за заштиту биља морају се применити само кад је то преко потребно и/или у складу с прагом штетности кад постоје. Одлука о примени средства за заштиту биља мора се темељити на информацијама сакупљеним у пољу кроз редовне прегледе усева и/или информацијама прогнозне службе у складу са начелима добре пољопривредне праксе и очувања животне средине. Сваки избор средстава за заштиту биља и примену треба спровести стручно према упутствима која се добију при набавци средства за заштиту биља.                                                                                                                       

      Код употребе средстава за заштиту биља потребно је:                                                                              • користити средства за заштиту биља у складу с етикетом;                                                                     • примењивати мере интегриране заштите биља од штетних организама;                                            • примењивати и руковати средствима за заштиту биља у складу са прописима;                                • уважавати начела добре пољопривредне праксе и заштите животне средине;                                  • примењивати средства за заштиту биља у складу с интегралном заштитом;                                      • чувати средства за заштиту биља на прописан начин;                                                                        • остатке средства за заштиту биља и његове амбалаже збринути на одговарајући начин према подацима на етикети; 

         • водити евиденцију о употреби.

          Виолета Станковић, мастер инж.заштите биља у ПССС Пожаревац

Share.

Comments are closed.

Skip to content