2021-11-07T09:35:49+01:00 7. новембра, 2021. 09:35 |

Агроинфo: Употребе средстава за заштиту биљa

За успешно спречавање или смањење штета од штетних организама неопходно је прво препознати и одредити врсту штеточина, а затим, на основу познавања њихових биолошких, еколошких и других својстава изабрати најприкладније мере заштите. Од друге половине XX века, примена хемијских средства постаје најважнија мера заштите биља. Бројни токсиколошки, екотоксиколошки, еколошки и економски разлози показују да је примену хемијских мера заштите биља потребно рационализовати.

Многа научна истраживања усмерена су на проналажење њихове замене  нехемијским мерама. Применом начела интегралне заштите биља, употреба хемијских средстава сведена је на најнужнију меру, а тиме је смањен и ризик за човека, корисне организме и околину.

      Средства за заштиту биља морају се применити само кад је то преко потребно и/или у складу с прагом штетности. Одлука о примени средства за заштиту биља мора се темељити на информацијама сакупљеним у пољу кроз редовне прегледе усева и/или на информацијама прогнозне службе у складу са начелима добре пољопривредне праксе и очувања животне средине. Сваки избор средстава за заштиту биља и примену мере треба спровести стручно, према упутствима која се добију при набавци средства, а у складу са начелима интегралне заштите биља.                                                                                                                       

      Код употребе средстава за заштиту биља потребно је:                                                                                        

      – користити средства поштујући количине, време и начин примене, те сва ограничења наведена на етикети;                                                                       

      – примењивати мере интегриране заштите биља од штетних организама, ради смањења употребе средстава за заштиту биља;                                                                                               

      – примењивати и руковати средствима за заштиту биља у складу са прописима из области средстава за заштиту биља;                                                                                                                        

       – уважавати начела добре пољопривредне праксе и заштите животне средине;                        

       – примењивати средства за заштиту биља у складу с интегралном заштитом ради одржавања популације циљаних штетних организама испод прага штетности уз смањење негативног утицаја на врсте које не припадају циљаној скупини (нпр. локална примена средства тамо где је популација штетних организама прешла утврђени праг штетности, а не по целој површини);                                                                                                                                     

      – чувати средства за заштиту биља на прописан начин (у посебној просторији, оригиналној амбалажи, одвојено од хране и хране за животиње);                                                                             

      – остатке средства за заштиту биља и његове амбалаже збринути на одговарајући начин према подацима наведеним на етикети средства;                                                                                     

      – водити евиденцију о употреби.

                       Виолета Станковић,
мастер инж.заштите биља у ПССС Пожаревац