2018-09-11T21:36:41+02:00 30. августа, 2018. 09:04 |

АГРОИНФО: За успешно пословање газдинстава

Вођење евиденције о производњи и финансијама

Појам „вођење евиденције газдинства“ односи се на финансијски, правни и стратешки део пословања газдинства. Евидентирањем се добија представа о резултатимапословања газдинства, његовој економској моћи иперспективама. На газдинствима постоје две врсте података који се користе-финансијски и производни. Финансијски се односе на новчане трансакције на газдинству, а производни углавном на количине производа и обим остварене производње. И једни и други подаци су од кључног значаја за успешно пословање газдинства.

Пројекат „АГРО ИНФО“ суфинансира Град Пожаревац

Најважнији разлози вођења евиденције на пољопривредним газдинствима су:

  • могућност поређења са претходним годинама;
  • могућност поређења са другим газдинствима, која припадају истој или сличној категорији пословања;
  • лакше планирање будућих активности и доношење добрих пословних одлука;
  • мерење финансијског успеха и
  • олакшано добијање кредита код пословних банака и разних фондова.

Доношење одлука на пољопривредним газдинствима требало би да се заснива на евидентирању података, које би помогло контролисању употребе ресурса. Евиденцијом се свакодневно прате, бележе и изучавају најважнији елементи производног процеса са циљем да се предузму одговарајуће корективне мере у току самог производног процеса.

„Сложена ситуација на газдинствима уобласти евиденције и анализе пословања пољопривредних газдинстава, доводи власнике у доста неповољан положај, јер нису у стању да квантификују улагања, а ни остварене резултате. Ситуација се посебно компликује када породична пољопривредна газдинства затраже новчана средства, по било ком основу. Било какав систем евиденције на породичним газдинствима ову ситуацију би побољшао у значајној мери.

Успостављање једног оваквог система на пољопривредном газдинству требало би да нам да податке о свему ономе што се дешавало у претходном пословном периоду,али и свему ономе што се планира заследећу  производну годину. Свако регистровано газдинство би требало да има забележене податке о приливима и одливима средстава, што је у складу са концептом праћења пољопривредних књиговодствених података у земљама Европске уније (FADN), сазнајемо од Александра Стојановића, дипл.инг.

Систем евиденције који то подразумева, могао би да се, на самом почетку овог процеса, оформи у виду свеске или књиге, а која би омогућила да касније прерасте у неку сложенију форму. За почетак, неке од неопходних ствари које би требало да буду у тој свесци су:

  • подаци о оствареној производњи;
  • подаци о расподели финалне производње;
  • новчана издавања за репроматеријал и услуге;
  • доходак газдинства и
  • подаци о радној снази и средствима механизације, који су веома важни при евалуацији и конструкцији разумног буџета газдинства.

Паметнија“ пољопривредна производња и нижи трошкови уз модерне технологије

Најбољи пример су електронске књиге поља. Оне су конципиране као алати за непрекидно планирање и контролу свих процеса пољопривредне производње, односно – као модернија и прегледнија верзија традиционалне књиге поља, познате сваком пољопривреднику. Циљ креирања оваквог алата је боље праћење трошкова, да би се они смањили. Уколико се на то још дода и повећање продуктивности услед бољег праћења процеса, добија се бољи нето резултат.

„Да ли ће вођење евиденције на неком пољопривредном газдинству бити од користи при доношењу одлука, зависи и од тачности и врсте података који су прикупљени. Свако газдинство је јединствено и специфично, како у погледу ресурса којима располаже, тако и у погледу идеја онога ко доноси пословне одлуке.

Вођењем евиденције произвођачима је умногоме олакшана припрема, доношење, спровођење и анализирање свих одлука на газдинству која се тичу организације посла чак се и ризици који су карактеристични за пољопривредну производњу могу се, уз добру евиденцију, свести на разумну меру. Дакле, извештај о оствареном пословном резултату садржи све приходе, све расходе и остварени добитак или губитак током одређеног временског периода, најчешће једне године. Трендови кретања прихода, трошкова и профита су врло значајни за анализу и утврђивање могућности побољшања пословања газдинства, истиче Александар Стојановић.

Д.Динић