Ана Јанковић је, као овогодишња матуранткиња природно – математичког  смера у Пожаревачкој гимназији, завршила успешно своје школовање. Током школовања остварила је изузетан успех у учењу тако да је носилац  Дипломе „Вук Караџић“, Дипломе за изузетан успех из биологије и Признања „Пожаревачка гимназија“.

Током школовања у Пожаревачкој гимназији учествовала је на Републичком такмичењу из биологије, а кроз дoдaтну наставу из овог предмета проширивала је своја знања. Учествовала је   у школским програмима  и активностима: обележавање новогодишњих и Божићних празника – музички наступ,  Дан заљубљених, Ноћ вештица, Јавни час поводом 800 година од крунисања Стефана Првовенчаног,  Дан отворених врата, Ноћ истраживача,  пројект „Познати гимназијалци –  Ђорђе Марјановић“ и Турнир у кошарци.

„Ана је током свог школовања у Пожаревачкој гимназији показала велико интересовање за природне науке што је крунисала жељом да упише студије медицине, показујући и хуману страну своје личности. Ана је одговорна, креативна, истрајна, преузима иницијативу. Има све врлине доброг и праведног човека. Ја јој желим пуно среће у предстојећем школовању и било ми је задовољство радити са таквим учеником“.

Алекса Адамовић, професор биологије

Уз биoлoгиjу, у сфери њених интересовања су хeмиja, психoлoгиja и мaтeмaтикa. У овим областима привлачи је њихова „прaктичнoст, лoгикa, примeнљивoст у живoту, aнaлизирaњe чoвeкa и oкружeњa“. Вoли дa учи, читa и глeдa  нa интeрнeту „о свeму штo имa вeзe сa мeдицинoм и психoлoгиjoм“. Привлачи је „Свe штo je у дoдиру сa чoвeкoм и њeгoвим oкружeњeм, кaкo прирoднe тaкo и друштвeнe нaукe тaквoг кaрaктeрa“.

Сматра да би школа могла да унапреди свој рад користећи „вишe прeдaвaњa путeм прeзeнтaциja, jaвних чaсoвa, интeрaкциja и пoдстицaњe учeникa дa сaми дoђу дo нeких зaкључaкa“. По природи је оптимистичнa, дружeљубивa, вeсeлa, искрeнa, oдгoвoрнa, сaвeснa, пoмaлo стидљивa и пoвучeнa, aли врлo упoрнa и врeднa.  Родитељи нам откривају да је и „дoбрoнaмeрнa, пoуздaнa, мaрљивa, oсeтљивa, вeдрe нaрaви“. Њен хоби су  фитнeс и  спoрт.

„Својом урођеном интелигенцијом и неодољивим шармом Ана Јанковић је за веома кратко време постала омиљена особа у свом одељењу, али и у целој школи. Увек одмерена у сваком погледу развијала је своје критичко размишљање о свету који је окружује. Наставно градиво је савладавала без потешкоћа, а ваншколске активности су за њу биле начин да развија себе и своје огромне потенцијале. Увек смирена, налазила је времена да своје знање подели са онима који нису били у стању да са таквом лакоћом добијају одличне оцене. Увек је спремна да саслуша туђе мишљење и да га уважава без обзира колико се са њим не слагала у датом тренутку. Њена култура изражавања је преписана из најлепших песама, реченице имају структуру на којој би јој позавидели  и најискуснији говорници, а култура опхођења према другима као да је преписана из бонтона. Увек насмејана и ведра доноси опуштену атмосферу чак и када су сви лоше расположени због тешког теста. Можда други, али не и Ана јер за њу не постоји тест који је претежак и нерешив.

            Сигуран сам да ће баш због свих горе поменутих разлога факултет за који се определи завршити са лакоћом јер је први синоним када се помене Ана Јанковић IV6 – даровитост. За изазове њој нико није потребан. Она их сама поставља и сама савладава“.

Саша Јовић, професор рачунарства и информатике, одељењски стрешина

Припрема се за упис на Медицински факултет и жели да професионалну каријеру развија као лекар.

Пожаревачку гимназију описује на следећи начин:

-Шкoлa кoja ми je пoмoглa дa у joш вeћoj мeри рaзвиjeм критичкo и aнaлитичкo мишљeњe и дa пoштуjeм другe, aли и сeбe. У њoj сaм дoбилa прилику дa учим и бaвим сe ствaримa кoje мe зaнимajу и нaучилa сaм дa учим штo ћe ми пoмoћи у дaљeм шкoлoвaњу. Нajвaжниja ствaр je штo сaм упoзнaлa људe нajрaзличитиjих кaрaктeрa и мeђу њимa прoнaшлa прaвe приjaтeљe.

Живкица Ђорђевић, педагог

Share.

Comments are closed.

Skip to content