2020-06-26T09:00:11+02:00 26. јуна, 2020. 09:00 |

Бесплатна правна подршка

Општина Жагубица у оквиру Пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Жагубица“,  оформила је саветодавну службу за пружање бесплатне правне подршке са циљем да омогући ефикаснији приступ правима под једнаким условима за све грађане.

Пројекат „Саветодавна служба за грађане у општини Жагубица“ реализује се у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Бесплатна саветодавна подршка састоји се од пружања правних савета, пружања општих правних информација, састављања поднесака и попуњавања формулара, али не обухвата право заступања и одбрану пред судом, другим државним органом, органом јавне власти или у поступку мирног решавања спора.

Бесплатна саветодавна подршка може да се пружи држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном држављанину са сталним настањењем у Републици Србији и другом лицу у Републици Србији у складу са чланом 4. Закона о бесплатној правној помоћи. 

Дипломирани правник Драган Стојановић истакао је да се на захтев за одобравање бесплатне саветодавне подршке не плаћа такса, услуга пружања саветодавне подршке је потпуно бесплатна.

Поступак за остваривање права на бесплатну саветодавну подршку је следећи: подноси се захтев саветодавној служби писменим или усменим путем, а могуће је захтев послати електронским путем на мејл. По подношењу захтева обрађујемо податке и поднету документацију на начин који је потребан органима управе за поступање у поступку остваривања права на бесплатну саветодавну подршку.  Захтев се може поднети и преко законског заступника, пуномоћника или лица које подносилац захтева одреди, с тим што се уз захтев прилаже и доказ о вршењу права законског заступања, односно пуномоћје. На основу добијених података и утврђених чињеница, доносимо решење о одобравању бесплатне саветодавне подршке.