Под појмом органска пољопривреда најчешће се подразумева начин гајења биљака, при којем се не користе синтетичка минерална ђубрива и пестициди. Међутим, она је и много више од тога: то је систем еколошког управљања биљном производњом који чува и унапређује биодиверзизетет, природно кружење материја и биолошку активност земљишта. Пошто се синтетички пестициди и минерална ђубрива изостављају из употребе у органској производњи, од примарне важности је дугорочно одржавање плодности земљиштa, применом, пре свега, интегралних и превентивних мера: плодореда, коришћења међуусева, покровних усева, органских ђубрива и слично. Увођењем органских газдинстава, фарми, доприноси се очувању природе и унапређењу заштите животне средине.

Конвенционални системи ратарења одликују се применом интензивних агротехничких мера, које могу да утичу на деградацију земљишта, смањењу садржаја хумуса у њему и дуготрајно осиромашење у производном, економском и еколошком смислу. Системи који теже одрживој пољопривреди ради рационалнијег приступа природним ресурсима ослањају се на редуковане системе обраде земљишта, претежно конзервацијског карактера; на интегралном приступу ђубрењу и исхрани биљака; те интегралном приступу у заштити биља и давању много већег значаја плодореду и његовој фитосанитарној улози.

-Измењени систем ђубрења уз одржавање нивоа органске материје, промена формулација минералних ђубрива и њихово локализовано и благовремено уношење, заштита биља уз значајно смањену или потпуно искључену употребу пестицида и примена интегралних мера борбе и билошких препарата само су неке од мера специфичних у ратарењу. У органској производњи као делу одрживог развоја нема примене синтетичких минералних ђубрива и пестицида за системе одрживог ратарења. Посебно значајна је повећана улога плодореда, већа пажња се посвећује и учешћу травно – легуминозних смеша, здруживању усева, гајењу међусезонских и покровних усева, као и избору отпорнијих сората и хибрида, адаптираних на услове нижих, рационалнијих улагања. За ђубрење се користе искључиво органска ђубрива: стајњак, различите врсте компоста, зеленишно ђубриво, биолошки азот пореклом из симбиозне и несимбиозне азотофиксације, али и природна минерална ђубрива. Од мера неге спроводе се механичке, као што су окопавање, култивирање и дрљање и биолошке, нарочито у заштити од корова, болести и штеточина, истиче Данијела Илић, маст. инж. у ПССС Пожаревац.

Органска производња ставља у први план здравље људи и заштиту природе, укључујући и земљиште, па самим тим подразумева већи ниво познавања биологије и захтева сваке гајене врсте.

Share.

Comments are closed.

Skip to content