Скупштина општине Велико Градиште конституисана је 22. јануара,  те је потребно именовати нове чланове  Савета за развој општине. 

Чланове Савета за развој општине бира Скупштина општине из реда грађана и стручњака у  областима од значаја за локалну самоуправу, на предлог председника Општине, Општинског већа, одборничких група, месних заједница, удружења грађана, струковних и професионалних удружења или јавних служби Општине, водећи рачуна о равноправности полова и заступљености припадника националних мањина.

За члана Савета за развој општине може бити изабран кандидат који испуњава најмање један од наведених  услова: доказана стручност и дугогодишње ангажовање на унапређењу општине у питањима од значаја за њен развој,активно учешће у већем броју реализованих активности – пројеката од важности за општину. Такође и вишегодишње искуство и доказану стручност у професионалном раду у установама, организацијама и удружењима грађана у областима од значаја за општину, као што су: локални економски развој, туризам, пољопривреда, комунална инфраструктура и урбанистички развој, култура, просвета и здравствена и социјална заштита.

Савет за развој општине има пет чланова и између осталог иницира утврђивање приоритета у области развоја општине, учествује у изради стратешких и појединачних планова развоја у областима, подстиче развој и прати партнерства између општине и надлежних органа и организација, месних заједница и удружења грађана, у циљу стварања и спровођења развојних пројеката.

Рок за достављање предлога је 8. април. 

Share.
Leave A Reply

Skip to content