2020-08-11T13:03:21+02:00 11. августа, 2020. 12:59 |

Десет радних места на конкурсу Команде војске у Пожаревцу

Управа за кадрове  Сектора за људске ресурсе Министарства одбране Републике Србије расписала је јавни конкурс за пријем лица у својству цивилних лица и официра на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време и то:

 

 


У Команди за обуку место службе Пожаревац у својству цивилних лица:

 • Инсталатер водовода и канализације, КВ, једно лице;
 • Кувар, КВ, једно лице;
 • Столар, КВ, једно лице;
 • Електромеханичар за погонску опрему, ВКВ, једно лице;
 • Возач Ц категорије, два лица;
 • Руковалац парних котлова са сертификатом АТК, КВ, два лица;
 • Фармацеут С2С, 7. степен, један извршилац;

У Команди за обуку место службе Пожаревац у својству официра:

 • Референт ветеринарске службе, ветеринарски факултет 240 ЕСПБ бодова, једно лице.

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА :

 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
 • да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест (6) месеци,
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је потпуковник Ђорђевић Владислав (моб. тел. 066/8713-011,  телефон 012/223-666, локал 49-101.