2020-09-17T08:48:36+02:00 17. септембра, 2020. 08:48 |

Градиће се ветроелектрана

Носилац пројекта „ Ivicom eneregy“ д.о.о. од 2009. године врши мерења потенцијала ветра на локацијама Голо брдо и Дебело брдо, на основу којих је утврђено да постоји енергетски потенцијал ветра који се може технички искористити. На основу резултата мерења, нослац пројекта је донео одлуку о изградњи ветроелектране „Кривача“ која је намењена за производњу електричне енергије уз помоћ снаге ветра.

Подручје планиране ветроелектране захвата површину од око 242,16 хектара и налази у оквиру општина Голубац, Кучево и Велико Градиште, наводи се у ажурираној Студији о процени утицаја на животну средину пројекта изградње ветролектране „Кривача“ на територији општина Голубац и Кучево. Како се наводи у ажурираној студији, уместо првобитно планираних 38 ветрогенератора, биће изграђена 22. Разлог за изградњу мањег броја ветрогенератора је да се не прекорачи укупна инсталисана снага ветроелектране „Кривача“ од 103,32 МW.

– Из напред наведеног, носилац пројекта приступа ажурирању Студије о процени утицаја на животну средину која ће обухватати само изградњу 22 ветрогенератора укупне инсталисане снаге 103,32МW на месту преузимања електричне енергије од стране ЕМС-а, пише у ажурираној студији.

Према ажурираном плану поставиће се ветрогенератори веће инсталисане снаге, веће висине стуба и већег пречника лопатица, у односу на ветрогенераторе који су првобитно били предвиђени.

Окружење планиране ветроелектране „Кривача“ представља ретко насељено подручје ниских густина становања, тако да се не очекују негативни утицаји изазвани активностима у насељеним местима у окружењу. Подручје се налази и на безбедној удаљености од границе Националног парка „Ђердап“.

На подручју ветроелектране „Кривача“ нису идентификовани показатељи нестабилности терена, појаве клизишта, слегања терена, ерозије. Носивост терена је задовољавајућа, на основу извршених геомеханичких истраживања. Такође, са аспекта општих карактеристика и одлика подручја, локација је еколошки прихватљива са аспекта планирања и реализације ветроелектране „Кривача“ уз обавезне мере заштите и мониторинга животне средине, посебно на оне које ће се односити на заштиту птица и слепих мишева.