2020-09-30T22:45:58+02:00 30. септембра, 2020. 22:45 |

Мало Црниће: Подршка пољопривреди и заштити животне средине

На скупштинском заседању у Малом Црнићу усвојен је завршни рачун буџета Општине за протеклу годину. Према речима председнице Скупштине општине Горанке Стевић, остварени текући приходи и примања износили су  534.188.000 динара, а укупно извршени текући расходи и издаци 358.098.000 динара. Разлика укупних прихода и расхода износи 176.090.000 динара и ова пренета средства у 2020. годину троше се за реализацију инфраструктурних пројеката из области путне инфраструктуре, водоводне инфраструктуре, објеката из области културе…

                                                    ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА НА НИВОУ ОД 79 ОДСТО

 -За 2019. годину планирани текући приходи и примања буџета износе 354.138.000 динара, што чини 103 одсто планираних средстава. Поред текућих прихода и примања буџет Општине је располагао са пренетим неутрошеним средствима из 2018. године у износу од 180.050.000 динара. Укупни расходи и издаци буџета у посматраном периоду  износе 356.405.000 динара. Разлика између укупних текућих прихода и расхода износи 2.267.000 динара, што представља буџетски дефицит. Што се извршења буџета тиче, укупно извршени расходи и издаци буџета у 2019. години износе 356.405.000 динара или 79 одсто у односу на план извршења. Прекорачења у извршењу буџета у односу на план није било. Највећа одступања у односу на план је код извршења планираних издатака на позицији инвестиција у инфраструктуру, где је од планираних 168.373.000 динара утрошено 85.557.000 динара или 50,81 одсто услед нереализованих инвестиција и инвестиција које су започете, а нису завршене у 2019. години. Средства текуће буџетске резерве износила су 12 милиона динара, а коришћена су у укупном износу од 9.068.843 динара. Средства сталне буџетске резерве износила су милион динара и у протеклој години нису коришћена, казала је Стевићева.

Већином гласова усвојен је и програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, а активности које су унете у овај програм заснивају се пре свега на акционим плановима који су садржани у Локалном еколошком акционом плану за период од 2020. до 2025. године.

 -Тај документ је постао врло значајан баш када је у питању планирање активности из области заштите животне средине и сада се показала оправданост његовог доношења. За заштиту животне средине опредељена су средства у висини од 36.796.000 динара и значајни део усмерен је на управљање отпадним водама и то за усаглашавање пројектне документације, сазнајемо од председнице Скупштине.

 Одборници су дали зелено светло на извештај о пословању ЈКП „Чистоћа“ за 2019.  годину и информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности овог предузећа за првих шест месеци текуће године. Према речима директора Мирослава Живојиновића, упркос потешкоћама услед смањеног броја извршилаца, добром организацијом и прерасподелом послова, предузеће је 2019. годину завршило са позитивним резултатом. Укупни приходи износили су 41.961.643 динара, укупни расходи 41.838.502 динара, тако да је остварена бруто добит од 123.140 динара или нето добит од 36.009 динара.

-Ради лакшег пословања и остваривања већег прихода кренули смо у обнову возног парка и механизације што нам је омогућило проширење делатности. За превоз радника и робе набавили смо камион путар, а Општинска управа нам је уступила на коришћење нов трактор са прикључцима за сечу грања, таруп за сечу шибља, а постављањем предњег плуга или раоника на трактор у зимском периоду чистимо снег на путевима. У првих шест месеци 2020. године реализација прихода износила је 62,65 одсто, а расхода 49,22 одсто. Предузеће је пословало стабилно и за сада нема поремећаја који би се посебно истицали, казао је Живојиновић. Остварена добит из пословања у 2019. години у укупном нето износу од 36.009 динара распоређује се тако што се 50 одсто добити усмерава оснивачу, а преостали износ књижи као нераспоређена добит.

                                                ЗБРИНУТО 30 ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА

Дата је сагласност на Анекс 3 – Локалног плана акције за избеглице, интерно расељена лица и повратнике по реадмисији у Општини Мало Црниће и мигранте у потреби без утврђеног статуса и тражиоца азила. На подручју Општине трајно је збринуто 30 избегличких породица, нема повратника по реадмисији, миграната и тражиоца азила.

-Наша локална заједница је у сарадњи са Републичким комесаријатом за избеглице у складу са својим финансијским могућностима у протеклом периоду збринула 16 породица кроз програм самоизградње кућа у избегличком насељу у Малом Црнићу, за 6 породица су откупљена сеоска домаћинства у Салаковцу, Црљенцу и Малом Црнићу и изграђена је стамбена зграда са 6 стамбених јединица за смештај старих и радно неспособних породица у социјално заштићеним условима. Такође, пружали смо помоћ избеглицама и расељеним лицима са Косова и Метохије око набавке машина за пољопривредну производњу и пластеника како би те породице могле да се издржавају. Закон о избеглицама обавезује општине да у својим буџетима обезбеде финансијска средства за потребе збрињавања избеглица, као и да донесу планове којима ће предвидети начин трошења истих. Овим планом за наредни четворогодишњи период предвиђено је збрињавање социјално угрожених породица кроз програм социјалног становања или откупа сеоских кућа, односно изградњом монтажних кућа за оне породице које имају сопствено грађевинско земљиште и економско оснаживање радно активних породица кроз програм доходовних активности које подразумевају набавку прикључних пољопривредних машина, пластеника… Наведене активности споводиће се у сарадњи са Комесаријатом за избеглице Републике Србије, а наша средства ће првенствено служити за учешће Општине у пројектима које финансира републички буџет, истиче Горанка Стевић.

У наставку седнице усвојен је програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политке руралног развоја за чију реализацију је из општинског буџета планирано 9,6 милиона динара. Такође, подржане су и одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „14. октобар“, некатегорисаним путевима и приступању изради Стратегије одрживог развоја Општине Мало Црниће од 2021. до 2025. године. Циљ израде Стратегије је дефинисање визије одрживог развоја општине, одређивање потенцијалних предности и развојних праваца, одржавање стабилног економског раста и запошљавања, обезбеђивање социјалног напретка и смањење сиромаштва, промовисање иновација, ефикасна заштита животне средине и унапређење свеобухватног квалитета живота грађана.

Дата је сагласност на одлуку о изменама и допунама Центра за културу, а у Управном одбору ове установе именовани су Милош Ивић за председника и Радица Николић за члана. Такође, нови чланови Управног одбора Центра за социјални рад су: Немања Радојковић  (председник), Ивица Станковић, Мирјана Славковић, Јелена Ђурић и Мерџанка Јеремић Томић, а Надзорног одбора Марина Траживук, Данијела Илић и Зоран Станчић. Нови члан Школског одбора ОШ „Ђура Јакшић“ Топоница је Ивица Панајотовић.

На овом заседању донета су и решења о образовању 12 одбора: за прописе и управу, друштвено – економски развој, привреду и финансије, друштвене делатности, урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности, рад и развој месних заједница, пољопривреду и развој села, заштиту и унапређење животне средине, представке и притужбе, награде и признања, утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места, односе са верским заједницама и социјална питања.

                                      БЕСПЛАТНА САВЕТОДАВНА ПОДРШКА ГРАЂАНИМА

Од председника Општине Малише Антонијевића сазнајемо да је локална самоуправа формирала Саветодавну службу за грађане ради пружања бесплатне правне подршке свим грађанима и грађанкама Општине Мало Црниће, а све у циљу побољшања њиховог квалитета живота и остваривања једнаке правне заштите.

-Пројекат Општине Мало Црниће „Саветодавна служба за грађане у Општини Мало Црниће“ реализује се у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“ који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). Дипломирани правник у Саветодавној служби грађанима ће пружати правну подршку давањем правног савета или информације, састављањем поднеска, помоћ око попуњавања формулара, образаца како би остварили неко своје право у органима Општине Мало Црниће. Бесплатна правна подршка ће се пружати у згради Општине у Служби за бесплатну правну помоћ, радним данима од 7 – 15 сати. Такође, 6. октобра у времену од 10 – 13 сати правник ће боравити у Смољинцу и 8. октобра у Божевцу, у просторијама месне заједнице, истиче Антонијевић.

Разлози за доношење одлуке о некатегорисаним путевима налазе се у настојању да се у складу са позитивном законском регулативом регулише управљање, заштита, одржавање, финансирање и послови надзора над некатегорисаним путевима. Такође, ова одлука се доноси и ради усаглашавања са одредбама Закона о путевима.

-Ова одлука је веома значајна за наше подручје с обзиром да смо пољопривредна општина и имамо доста некатегорисаних путева, а она што је битно они су уписани у катастру непокретности у својини Општине и имамо пуно право располагања, коришћења и заштите ових путева. Овом одлуком смо прописали све мере које се односе на заштиту и коришћење путева. Управљач некатегорисаним путевима је ЈКП „Чистоћа“, али по закону управљање се може поверити и другом правном лицу, привредном друштву, поступајући по Закону о јавно – приватном партнерству и концесијама. Наш план је да одлуком о буџету за 2021. годину определимо довољно средстава како би се више бавили  некатегорисаним путевима. Уколико је потребно ангажоваћемо и додатну механизацију у рашчишћавању шибља и растиња како би пољопривредници до својих парцела могли да стигну безбедно, рекао је Малиша Антонијевић.

Он је подсетио да се од 5. до 11. октобра уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера и ове године одржава Дечија недеља у Предшколској установи, школама и групама по насељима.

                                                                                                            Д.Динић