Одељење локалне пореске администрације организациони је део Градске управе града Пожаревца, а бави се утврђивањем, наплатом и контролом изворних јавних прихода. Од конкретних послова из делокруга рада локалне пореске администрације  ту су евиденција обвезника изворних јавних прихода, пријем, обрада,контрола и евидентирање података из пореских пријава, утврђивање обавеза по основу изворних јавних прихода, књижење утврђених обавеза и уплата. Осим тога баве се и  пословима канцеларијске и теренске контроле, пословима који се односе на пријаву потраживања у поступцима приватизације, стечаја и ликвидације и другим.

Током протекле године одељење локалне пореске администрације по основу изворних јавних прихода наплатило је 464.844.907,48 динара. Од тога  највећи проценат се односи на порез на имовину правних и физичких лица и комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору.

Укупан проценат наплате  по свим пореским  облицима износи 103,7% јер смо у текућој години наплатили и нека дуговања из ранијих година. У односу на 2016. годину наплаћено је  више за  279.563.динара. С обзиром на то да смо у протеклој години због рационализације броја запослених у Градској управи остали без два извршиоца  и да смо због гашења Дирекције за изградњу преузели и неке нове послове, више смо него задовољни, каже Душанка Беговић, руководитељка одељења локалне пореске администрације у Пожаревцу.

СТОПА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА НЕПРОМЕЊЕНА

Град Пожаревац се у  циљу остваривања што већих прихода у буџету и равномернијег фискалног оптерећења својих грађана определио да Одељење локалне пореске администрације спроводи  акцију ажурирања база података пореза на имовину, без промене пореских стопа, чиме би се у условима опште кризе спроводила правичнија економска и социјална политика и обезбедило оптимално фискално оптерећење суграђана. Дакле, сврстан је у малу групу од преко 160 локалних самоуправа који од 2012.  године није повећавао стопу пореза на имовину физичких лица која износи 0,3% уз максималну стопу  амортизације од 1%.

– У том смислу због недовољних људских капацитета да сами повећамо обухват пореских обвезника у прошлом периоду нам је много помогла немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у сарадњи са швајцарском Агенцијом за развој и сарадњу ЦСД,  који су нам у оквиру пројекта “Локални економски развој у источној Србији” финансирали сараднике, пописиваче који су заједно са запосленима из Одељења радили на проширењу базе пореских обвезника.

  Порески обвезник је дужан да поднесе пореску пријаву за сваку непокретност и то даном стицања права, даном почетка коришћења, даном оспособљавања, даном издавања употребне дозволе или даном омогућавања коришћења имовине на други начин. Без обзира да ли је непокретност ” легализована” или не , да ли се користи или не, без обзира на врсту материјала од којег је изграђена. Подношење пореске пријаве за “нелегализоване”објекте је без утицаја на поступак легализације.

         Акција ажурирања база података пореза на имовину је једнократан пројекат који је у релативно кратком року дао добре резултате како у подизању квалитета опорезивања имовине тако и повећању прихода у буџету града Пожаревца. Али по њеном завршетку не завршавају се послови везани за ажурирање базе података пореза на имовину.

       -На терену се свакодневно дешавају промене како на опорезивим непокретностима, тако и везано за податке који се односе на пореског обвезника, а од значаја су за утврђивање пореза на имовину, на пример продаја и куповина непокретности, а тиме и промена власника, односно пореског обвезника, изградња нових објеката, доградња и реконструкција постојећих објеката, промена у власништву због наслеђа или поклона непокретности, промена намене опорезивог земљишта и слично.  Све наведено обавезује запослене у Одељењу локалне пореске администрације  да континуирано прате све промене које се односе на базе података пореских обвезника, додаје Беговић.

Законом о порезу на имовину прописана је обавеза пореских обвезника да у одређеном року надлежној локалној пореској администрацији подносе пореске пријаве за непокретности које подлежу опорезивању, у случају настанка, односно престанка пореске обавезе, као и промене елемената од значаја за утврђивање пореза на имовину.

ПРОВЕРА СТАЊА МОГУЋА И ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

       У условима опште кризе и лоше фискалне дисциплине пореских обвезника како правних тако и физичких лица, имамо ситуацију да у великом броју случајева порески обвезници не испуњавају своје законске обавезе. Разлоге за то можемо пронаћи у намерном избегавању плаћања пореза али и у необавештености обвезника. Врло често се дешава да порески обвезници сматрају да се евидентирање одређених података врши системски, повезивањем одређених база података (катастар, суд, јавни бележници). Због свега наведеног Одељење се труди да поред других мера и активности на ажурирању база података повремено преко медија обавештава грађане о променама прописа, доспећу сваке кварталне обавезе, да информише грађане о реализацији одређених пројеката.

-На веб сајту Града успоставили смо посебан део за локалну пореску администрацију где објављујемо обрасце пореских пријава, прописе везане за рад локалне пореске администрације и важна обавештења која се односе на администрирање изворних јавних прихода из наше надлежности. Такође смо  активирали апликативни софтвер који омогућава грађанима да врше упит стања преко интернета, тако што ће на основу поднетог захтева, пореском обвезнику, односно овлашћеном лицу привредног субјекта, бити додељена лозинка, односно шифра за приступ апликацији.

     Што се тиче дужника физичих лица није редак случај да обвезници поседују имовину и немају финансијских средстава да плаћају пореске обавезе. Такође, постоје и они који сматрају да порез не треба да се плаћате да неплаћањем пореза на имовину неће трпети никакве санкције. Треба додати и то да одређени број пореских обвезника не врши плаћање пореза на имовину у роковима прописаним законом тако да долази до обрачуна камате на створена дуговања. Због свих наведених случајева Одељење сукцесивно у одговарајућим временским размацима доставља опомене дужницима а уколико се ни након опомена дуг не измири приступамо мерама принудне наплате.

    Од правних лица највећи дужници су фирме  пријављене у поступку стечаја као што су Фабрика шећера, Житостиг, Аутостиг, Компонента Д.О.О. Ћуприја, Сторкимес Д.О.О.Конкрит. Пожаревац промет је  у 2017. години блокиран од стране Одељења локалне пореске администрације.

Од квалитетнијег опорезивања имовине  дугорочну корист има становништво  јер се  на тај начин постиже остваривање већег прилива средстава у буџет Града одакле се  новац улагаже у локалне развојне ресурсе.

Share.

Comments are closed.

Skip to content