2020-01-29T10:36:54+01:00 29. јануара, 2020. 10:36 |

Обавештење ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац

На основу чл. 20. став 1, а у везн са чл. 29. ств 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Cл. гласник PC“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3, 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на жнвоту средину („Сл. гласник PC“ 69/05), као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник PC“ l 8/16), даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се јавност и зантересовани органи и организације да је носилац пројекта JKП „Водовод и канализација“ Пожаревац, поднело Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за прераду воде за пићe на изворишту „Ловац“ у Костолцу, на катастарским парцелама број 436/1, 436/4, 437 КО Костолац, град Пожаревац.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана 1 1 – 14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на веб сајту Министарства, http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/

Заинтересована јавност може да нзврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске управе Пожаревац, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац.

Примедбе и мишљења на Студају о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Hови Београд.

Дана 13.02.2020. године са почетком у 10 часова, у просторијама Градске управе Пожаревац, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.