Пожаревачко Градско веће објавило је оглас за давање локација на коришћење за постављање привремених киоска на површинама јавне намене на територији града. Детаљи конкурса су следећи: 

 

 1. Расписује се јавни конкурс за избор корисника локација за постављање привремених објеката-киоска на површинама јавне намене на територији Града Пожаревца на период од три године.
 1. Подаци о називу органа и корисника површине јавне намене: Град Пожаревац, Дринска бр. 2, ПИБ 100438011, Матични број 07271239
 1. Локације које се дају на коришћење:

 • Улица Моше пијаде, Пожаревац (испред Комерцијалне банке ), 8,5 м2– тип 1,

 • Улица Стари корзо бр. 38. Пожаревац ( испред зграде комитета ), 10,5 м2-тип 2,

 • Улица Лоле Рибара бр. 2. Пожаревац ( испред бивше дирекције ), 10,5 м2– тип 1,

 • Улица Табачка чаршија бр. 3. Пожаревац, 8,5 м2– тип 1,

 • Улица Вељка Дугошевића бр. 14. Пожаревац, 8,5 м2– тип 1,

 • Улица Трг ослобођења бб. Пожаревац, 8,5 м2– тип 1.

      Монтажни објекти-киосци који је постављају на локацијама морају бити  металик сиве или црне боје.

 1. Намена објекта-киоска који се постављају на локацијама: Објекат намењен за шалтерску продају на мало финалних производа.
 1. Услови за учествовање на јавном конкурсу: Право учешћа на јавном конкурсу имају сва правна лица, предузетници и физичка лица, осим оних који према Граду Пожаревцу имају дуговања на дан објављивања јавног конкурса, по основу коришћења и заузећа површине јавне намене за постављање привремених објеката и неизмирене обавезе на име локалних јавних прихода.

Учесници који су  поднели  неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку, а такве пријаве  биће одбачене.

 1. Рок за постављање објекта-киоска: 30 дана од дана доделе локације

 2. Накнаде за коришћење локација:

 • зона 1 Пожаревца      80,00 динара
 • зона 2 Пожаревац    75,00 динара
 • зона 3, 4, 5 и 6 (остала подручја града Пожаревца) 70,00 динара

Накнада се утврђује дневно по м2 а администрирање утврђивања и наплате таксе по овом тарифном броју врши надлежно Одељење за послове локалне пореске администрације.

 1. Пријава на јавни конкурс садржи: Име и презиме, адресу, матични број за физичка лица и предузетнике а за правна лица решење или извод из Агенције за привредне регистре, уверење Одељења локалне пореске администрације о измиреним локалним јавним приходима према Граду, доказ о броју запослених особа са инвалидитетом и доказ о броју запослених (образац ПП ОД-1 – пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за запослене за месец јул 2019. године), износ пословног прихода у протеклој години ( завршни рачун за 2018. годину ), дужина обављања делатности шалтерске продаје, доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 2109,00 динара на жиро рачун 840-742241843-03 по моделу 97 позив на број 52080.

     9. Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања Јавног огласа у листу „Реч народа“.

10. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс са документацијом и доказима подносе се у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком путем поште или лично преко пријемне канцеларије органа Града, Комисији за спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника локација на површинама јавне намене на подручју Града Пожаревца, на адресу:

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Комисији за спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника локација на површинама јавне намене на подручју Града Пожаревца, са назнаком: „За јавни конкурс за доделу локација за постављање киоска“, Пожаревац, ул. Дринска број 2, 12000 Пожаревац.“

О додели локација Комисија ће обавестити писаним путем учеснике у року од осам дана од завршетка конкурса.

 1. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Будимир Милорадовић, члан Комисије, e-mail adresa: bmiloradovic@pozarevac.rs, контакт телефон: 012/539-634 сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Share.

Comments are closed.

Skip to content