2021-06-10T08:48:40+02:00 10. јуна, 2021. 08:48 |

Пријаве за награде најбољим студентима Великог Градишта

У циљу подстицања бољег успеха на студијама и развијање интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, Општина Велико Градиште објавила је јавни позив за доделу две награде најбољим  редовним студентима са територије општине.Потенцијални добитници награда су студенти који нису изгубили ни једну годину током студирања и који су остварили просечну оцену изнад 9.00.

Јавни позив траје  до 16. јуна 2021. године. Кандидати се на јавни позив пријављују сами. Пријаву се преузимају на линку Пријава на конкурс  за најбољег студента са територије општине Велико Градиште. Уз пријаву се прилаже по један примерак докумената: потврда о уписаној години студија, потврда о оствареној просечној оцени у току студирања, пријава пребивалишта и копија текућег рачуна. Награде су новчане и биће додељене на посебној свечаности. 

Права утврђена овом одлуком  остварују се по прописима о општем управном поступку, ако овом одлуком  није другачије одређено.Подаци који су потребни за одлучивањe о јавном позиву биће прикупљени по службеној дужности уколико се налазе у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, у складу са законом који уређује општи управни поступак, а који се односе на: ЈМБГ, име и презиме, држављанство из матичних књига, податке о пребивалишту из регистра пребивалишта, о приходима и имовини из службених евиденција пореске управе, о пријави на осигурање и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, о поседовању непокретности из катастра непокретности и других јавно доступних евиденција.

Ближа обавештења о јавном позиву  могу се добити од Сузане Ђорђевић на телефон 0628074823, suzana.djordjevic@velikogradiste.rs .