У оквиру пројекта ,,Ефикасно управљање јавном својином за успешније локалне самоуправе” организован је округли сто на тему успостављања ефикасног система вођења евиденције о јавној својини. Учесници су чланови руководства, запослени у надлежним одељењима Градске управе Града Пожаревца и запослени у општинским управама општина партнера на Пројекту.

Детаљно су анализирани сви кораци програма који су усмерени на унапређење система управљања јавном својином, као и најчешће препреке са којима се запослени суочавају у пракси. Истакнута је законска обавеза јединица локалне самоуправе да воде јединствену базу непокретности у јавној својини, као и да исту редовно ажурирају и достављају ажуриране податке Републичкој дирекцији за имовину РС. Изнете су нове чињенице које се односе на миграцију података, са акцентом на новинама које се односе на масовну миграцију података.

Дискутовано је и о проблемима који прате јединице локалне самоуправе, почев од техничких капацитета који морају бити испуњени да би дати подаци несметано могли бити прослеђени, до дефинисања одговорног лица приликом електронског потписивања. Наведени су и појединачни проблеми на које запослени наилазе приликом миграције датих података.

Између осталог, указана је и обавеза формирања вертикалне одговорности јавних предузећа и установа као корисника непокретности у јавној својини о достави и ажурирању насталих промена на непокретностима које користе. Утврђено је да процедура уписа мрежа у надлежном Катастру није увек спроведена до краја поступка, као последица непостојања јасне процедуре и правилника за поступање. Поменуто је да је дошло до измене процедура и надлежности за достављање аката за упис јавне својине на подземним мрежама – водовима, тако што је у међувремену успостављена месна надлежност Репуличког геодетског завода у Крагујевцу.

Иначе, овај пројекат се финансира из средстава Европске уније, кроз програм Ексчејнџ 5 (Exchange 5), a спроводи га Град Пожаревац са шест партнерских општина: Велико Градиште, Голубац, Петровац на Млави, Жагубица, Кучево, Велика Плана. Укупна вредност пројекта износи 208.000 евра.

Р. Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content