2017-03-21T11:22:36+01:00 21. марта, 2017. 11:21 |

Програм за развој привреде и ново запошљавање

РАЗГОВОР СА САШОМ ПАВЛОВИЋЕМ, ЗАМЕНИКОМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПОЖАРЕВЦА О ПРОГРАМУ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

2На последњој седници Скупштине града Пожаревца одборници су усвојили Програм локалног економског развоја чиме се Град Пожаревац придружио малобројној групи средина у Србији које имају овај документ. Зашто нам је потребан ЛЕР, која је његова основна сврха и да ли ће Пожаревац имати снаге и могућности да оствари све циљеве постављене у Програму, питања су која смо поставили заменику градоначелника Пожаревца Саши Павловићу.

-Локални економски развој је процес промена, па тако треба схватити и овај Програм. Реч је о документу са конкретним циљевима који су дугорочни и допринесе економском развоју Града и стварању повољног пословног окружења. Доношење овог акта је показатељ да руководство Града, јавни и приватни сектор препознају проблеме у привредном окружењу и желе да решавају те проблеме како би нам Град, са јачом привредом постао конкурентнији. Самим тим имаћемо и бољи животни стандард у нашој заједници. Хоћемо да препознамо локалног привредника, да му помогнемо, да га ојачамо на тржишту и наравно да решавамо проблем незапослености нудећи локалне подстицаје онима који обављају или желе да обављају своју делатност на територији Града Пожаревца. Крајња намера је да овим Програмом позитивно утичемо на креирање локалног финансијског и административног оквира за даљи развој привреде Града Пожаревца.

Које су то основне мере предвиђене овим Програмом?

-Програм дефинише инструменте доделе државне помоћи као што су: Субвенције, давање грађевинског земљишта у својини Града са умањењем или без накнаде, давање пословних објеката у својини Града у закуп или без накнаде, инфраструктурно опремање земљишта у својини Града са умањењем или без накнаде, обезбеђивање средстава за набавку опреме неопходне за проширење капацитета или започињање производње, одрицање од неких локалних прихода Града.

Предвиђене су три основне мере: подстицање запошљавања која се већ реализује у сарадњи са Националном службом за запошљавање-Филијалом Пожаревaц, и нове мере: привлачење инвеститора и подстицање конкурентности.

За реализацију овог Програма неопходна су средства. За почетак колико је планирано?

-Морам да напоменем да Програм ЛЕР-а у Србији имајују само три локалне самоуправе: Град Пожаревац, Град Чачак и Општина Ћуприја и обзиром на то да је 2017. година за наш Град експериментална, ребалансом ћемо издвојити 17.000.000,00 динара, то је предлог Градског већа Пожаревца.

Које су то циљне групе на које се Програм односи?

-Програм је намењен домаћим и страним инвеститорима, малим и средњим предузећима и инвеститорима под условом да имају регистровану делатност на територији Града Пожаревца. Посебно нам је жеља и тежња да се овим Програмом подстакну инвестиције локалних предузећа у нову производњу и нове делатности. Програмом се стимулише и укључивање пожаревачке привреде као добављача или подизвођача у некој фази производног процеса.

Шта нам можете рећи о условима и критеријумима за остваривање подстицајних мера.

-Заинтересовани пословни субјекти, уз претходно одређену конкурсну документацију, обавезно достављају бизнис план и писмо о намерама у коме се морају јасно анализирати критеријуми квалитета инвестиционог пројекта. Постоји листа обавезних критеријума испуњености.

Мера привлачења инвеститора је повезана са бројем запослених, тако да улагање резултира нето повећањем броја запослених у поређењу са просечним бројем запослених датог привредног субјекта.

Услов је да инвестиција и новоотворена радна места морају опстати на подручју Града најмање пет година, уколико је у питању производна делатност, а три године у случајевима услуга и малих привредних субјеката.

Корисник средства који користи подстицај из Програма након достизања пуне запослености исплаћује зараду која је најмање за 20% већа од минималне зараде у Републици Србији. Иначе, висина помоћи је до 50% у односу на оправдане трошкове почетног инвестиционог улагања.

Чули смо које су основне мере предвиђене Програмом, а које су то конкретне мере у питању?

-У првом реду то је мера привлачења инвеститора. Њена реализација обезбеђује се у Одлуци о буџету појединачно за сваку календарску годину и у директној је вези са бројем новозапослених лица односно висина подстицаја зависи од броја оних које привредни субјекат упошљава.

Мера подстицања конкурентности под тржишном или производном иновацијом подразумева иновативно производно или тржишно решење које се први пут примењује на подручију Србије или најмање први пут на територији Града. Затим, може се доделити и субвенцију у виду суфинансирања делимичног развоја и примене производне или тржишне иновације, уколико се кроз бизнис план докаже директна исплативост иновативног решења.

Подстицај пословном субјекту може бити и за подршку развоја задруга, кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца кроз суфинансирање дела трошкова који настају као резултат рада различитих облика удруживања. Ово само уколико је кроз бизнис план и анализу трошкова и користи недвосмислено доказано да без заједничког наступа није могуће остварити пласман робе на трећим тржиштима или код доминантног купца. Ова мера може трајати најдуже годину дана.

Пословном субјекту се може доделити и подстицај за суфинансирање трошкова стицања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта, уколико се одговарајућим бизнис планом и анализом докаже исплативост таквог улагања. Износ овог суфинансирања је до 50% директних трошкова сертификације.

Који су механизми за доделу подстицајних средстава?

Поступак доделе средстава захтева пре свега образовање компетентне Комисије од стране Скупштине града Пожаревца, која ће имати председника и шест чланова. Она даје предлоге за доделу средстава у складу са усвојеном Одлуком о буџету града Пожаревца и Програмом. Комисија је дужна да изради Правилник за оцењивање пристиглих захтева.

Одлуку о додели средстава доноси Градско веће на основу предлога Комисије.

И механизам праћења трошења средстава биће заснован на комисијском раду образовањем компетентне Комисије за надзор, која ће вршити контролу и обилазак правних лица-добитника средства. Уколико је начињен прекршај у трошењу одобрених средстава, ова комисија даје мишљење и предлог мера. Комисију за надзор чине председник и четири члана, а оснива је Градско веће.

Напомињем, у раду обе комисије учествоваће компетентни стручни кадрови без обзирана политичку/страначку опредељеност, јер су за ефективно функционисање рада ових комисија потребни стручни људи, рекао је на крају разговора за наш лист заменик градоначелника Пожаревца Саша Павловић.

Р.Н.

Антрфиле

Мере за привлачење инвеститора

У Програму ЛЕР-а посебна пажња усмерена је на привлачење инвестира. У оквиру тих настојања предвиђено је више конкретних мера. Град Пожаревац например може доделити на коришћење заинтересованом правном лицу простор неопходан за проширење или започињање пословног процеса. Додељени простор може бити халски простор или земљиште у својини Града Пожаревца. Подстицај може бити и обезбеђивање закупа на одређено време и инфраструктурно опремање пословног простора у својини Града (прикључак на водоводно–канализациону мрежу, прикључак на електроенергетску мрежу). Предвиђен је и новчани подстицај који се додељује правном лицу за текућу годину, са јасном наменом да се закупи простор за производну или другу делатност. Град може доделити подстицај пословном субјекту у виду суфинансирања набавке опреме неопходне за проширење или започињање производног процеса. Процес производње привредног субјекта, који је конкурисао мора бити у пословним просторијама које су у власништву или закупу, што се доказује уговором о закупу, који не може бити краћи од периода трајања подстицаја. Пословни субјекат, посебно кроз бизнис план који се односи на коришћење опреме коју намерава да набави, мора да наведе податке да ли та набавка утиче на запошљавање нових радника и повећање извоза и каквог је порекла опрема.