2020-09-11T19:50:10+02:00 11. септембра, 2020. 19:50 |

Скупштина у Жабарима: Потврда мандата и завршни рачун

Друга седница Скупштине општине Жабари у новом  мандату одржана је у Дому културе у Симићеву због поштовања мера заштите. После потврђивања мандата одборницима Марији Илић из Породина, Живораду Николићу из Сибнице и Биљани Никодијевић из Жабара, одборници су разматрали одлуку о завршном рачуну буџета за 2019. годину. Од председника СО Дејана Адамовића сазнајемо да су укупно остварени текући приходи и примања у прошлој години износили 290.806.000 динара што је 95 одсто од годишњег плана. Укупно извршени текући расходи и издаци су на нивоу од 294.564.000 динара, односно 71 посто годишњег плана, тако да буџетски дефицит износи 3.758.000 динара. Салдо готовине трезора на дан 31.12.2019. године износио је 108.456.000 динара, што је последица преноса неутрошених средстава из претходних година.

-Извештај је доста обиман тако да се у њему могу видети појединачно остварени приходи и примања, као и извршени расходи и издаци по корисницима, економској и функционалној класификацији, паралелно праћење плана и извршења. Саставни део завршног рачуна јесу и табеларни приказ капиталних пројеката, извештаји о коришћењу сталне и текуће буџетске резерве, гаранцијама датим у току фискалне године, примљеним донацијама, одступања плана од извршења, извршењу консолидованог завршног рачуна буџета и буџетских корисника и извештај екстерних ревизора. Од државне ревизорске институције добили смо сагласност за ангажовање екстерних консултаната. У извештају екстерне ревизије стоји да завршни рачун Општине Жабари даје истинит и објективан  приказ по свим материјално значајним аспектима, стање имовине, обавеза, прихода и примања, расхода и издатака, токова готовине и извршења буџета за 2019. годину, истиче Адамовић.

ДОДАТНИ ТРОШКОВИ ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ

У наставку седнице одборници су усвојили извештај о извршењу буџета Општине за првих шест месеци у 2020. години. Планирани износ средстава на нивоу трезора након првог ребаланса износио је 415.320.608 динара. Кумулативно план буџета за први и други квартал износи 235.054.140 динара, а трезора 242.415.819 динара. Текући буџетски приходи и примања остварени су у износу од 135.857.894 динара, односно 57 одсто кварталног плана или 33 одсто годишњег плана. Остварени приходи и примања осталих буџетских корисника из других извора износили су 1.524.000 динара. По завршетку другог кварталног плана остварени приходи и примања заједно са пренетим средствима из претходне године износили су 245.838.000 динара.

-По евиденцији буџета извршени расходи и издаци у првих шест месеци износили су 142.431.927 динара или 60 одсто кварталног плана, а у односу на годишњи план то је 35 одсто. Извршење из осталих извора је 3.926.000 динара, тако да долазимо до укупне суме извршења из свих извора, односно на нивоу трезора у износу од 146.358.000 динара. У првих шест месеци остварен је текући дефицит у износу од 8.939.000 динара на нивоу трезора, а на нивоу буџета 6.536.000 динара. У првој половини текуће године због ванредног стања изазваног ковидом -19 имали смо додатне трошкове који су непланирано оптеретили наш буџет у износу од преко 6 милиона, а односили су се на трошкове дезинфекције територије општине (2.995.000 динара), као и на пакете помоћи за најугроженије грађане (3.252.000 динара). И поред отежавајућих околности у овом периоду само за асфалтирање улица издвојено је 24.573.000 динара. Са Министарством државне управе и локалне самоуправе председник Општине Јован Лукић потписао је анекс уговора за пројекат „Санација бујичних потока“. За његову реализацију од министрства смо добили 809.459 динара, а Општина Жабари ће издвојити милион динара, истиче Надица Ивковић, аналитичар буџета.

Председништво Скупштине општине Жабари

Усвојене су и одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица Општине Жабари и СО Жабари, допуњена одлука о образовању сталних и посебних радних тела СО Жабари и измене и допуне пословника Скупштине општине.

Већином гласова усвојен је и извештај о реализованим јавним набавкама и извршеним уговорима у протеклој години. У посматраном периоду, Скупштина општине и председник Општине  спровели су по једну јавну набавку, Општинска управа 34, од тога 6 отвореног поступка, 27 поступака набавки мале вредности и један преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

Одборници су дали зелено светло на извештај о реализацији годишњег програма одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене. У 2019. години спроведено је 26 поступака јавних набавки укупне вредности 57.270.723 динара. У оквиру јавних набавки закључена су 33 уговора која су пратила реализацију поступака јавних набавки. Од укупне вредности спроведених набавки и осталих уговора из буџета Општине издвојено је 48.706.192 динара, а од тога УНОКС Канцеларија УН за пројектне услуге за објекат социјалне заштите 7.140.557 динара и Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику 1.423.972 динара.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ПРИОРИТЕТ

Одборници су дали сагласност на програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2020. годину и извештаје о пословању ЈКП „Комуналац“ у прошлој и првих шест месеци текуће године. Према речима директора  Комуналног предузећа Живорада Настића водоводна мрежа, посебно у Жабарима, Симићеву, Александровцу и Влашком Долу је у врло лошем стању и неопходна је хитна замена цеви, како због функционисања водовода, тако и због здравља људи. На основу спроведених анализа стања водоводног система у Влашком Долу, Александровцу, Симићеву и Ореовици, Општина је приступила изради пројектно техничке документације и конкурисала код Канцеларије за управљање јавним улагањима и добила одговор да за реализацију овог пројекта може да рачуна на 2 милиона евра. Исти поступак је настављен за водоводе у Жабарима, Породину и Витежеву. Такође, израђена је техничка документација за систем даљинског надзора и управљања водоводном мрежом на територији Општине Жабари.

-И поред тешког стања водоводне мреже, није било дужих несташица воде чак ни током летњих месеци. На свих 6 изворишта замењени су хлоринатори, а стање исправности водомера оцењујемо недовољно добрим. Месечном контролом утврђено је да водоводи у Ореовици, Витежеву, Влашком Долу и Симићеву имају константно добре резултате, док у Жабарима и Александровцу вода није исправна, а узрок су повишен ниво нитрата и амонијака. ЈКП „Комуналац“ није имало задужења ни кредите у 2019. години. Рачун није био у блокади нити један дан, нема дуговања према повериоцима и плате су исплаћиване редовно. Општина Жабари је у смислу субвенција одобрила „Комуналцу“ 3 милиона динара, рекао је Настић.

За вршиоца дужности директора Народне библиотеке „Проф.др Александар Ивић“ именован је Марко Илић, дипломирани економиста из Жабара, док ће ту функцију у Туристичкој организацији у наредном периоду обављати Драгана Пауновић, мастер економиста из Влашког Дола.

Д.Динић