Пројекат „Словенци  Браничевског округа“ суфинансира Министарство културе и информисања РС  / Projekt „Slovenci Braničevske regije“ sofinancira Ministrstvo za kulturo in informiranje RS. Серијал текстова биће објављиван на српском и словеначком језику.

 

Избори за чланове националних савета националних мањина расписани су за 4. новембар. Посебан бирачки списак још увек je отворен за упис, који се врши у локалним самоуправама.

Реч је о редовним изборима који се одржавају на сваке четири године. Припадници словеначке националне мањине гласаће за нови петнаесточлани састав Националног савет непосредним избором.  

Рок за предају листе је 15 дана пре одржавања гласања, док је рок за упис у посебан бирачки списак 15. октобар, али се уз посебан захтев може извршити и накнадно.

Саша Радић // Saša Radić

Припаднике словеначке националне мањине из нашег краја представљаће Саша Радић, иначе и досадашњи члан Националног савета и председник костолачког Огранка Удружења Словенаца „Сава“ из Београда.

Радић наводи да ће Словенци имати једну листу, чији ће носилац бити досадашњи председник Националног савета Саша Вербич.

– Национални савет је кровна организација сваке национане мањине у Србији и бави се културом, образовањем, информисањем и код бројнијих мањина службеном употребом језика и писма. Организационо, Национални савет словеначке националне мањине чине председник, потом Извршни одбор и одбори за културу, образовање и информисање, каже Радић и позива припаднике ове мањине да искористе своје законско право:

– Позивам Словенце да се упишу у посебан бирачки списак и гласају, јер на тај начин могу директно да утичу на могућности испољавања мањинске националне припадности, ојачају везе са матичном Словенијом и обогате садржаје у Србији у којој живимо, радимо и подижемо породице.

Иначе, број чланова националног савета варира сходно бројности припадника мањине по последњем попису. У случају да их је мање од 10.000, савет чини 15 чланова, односно 30 уколико је пописаних више од 100.000 припадника конкретне мањине. У осталим случајевима савет може бројати 19, 23 и 29 чланова. Како је пописом из 2011. године изјашњених Словенаца 4.033, њихов Национални савет имаће 15 чланова.

 У Србији чланове Националног савета бирају 22 националне мањине, међу којима је 18 испунило услов за непосредне изборе, док ће четири мањине своје представнике бирати путем електорске скупштине.  

 

(ПРЕВЕДЕНО НА СЛОВЕНАЧКИ ЈЕЗИК)

Slovenci neposredno volijo Nacionalni svet

Volitve za člane nacionalnih svetov narodnih manjšin so razpisane za 4. november. Poseben volilni seznam je še vedno odprt za vpis, ki se izvaja v lokalnih samoupravah,

Gre za redne volitve, ki potekajo vsaka štiri leta. Člani slovenske narodne manjšine bodo  na neposrednih volitvah izglasovali novi petnajstčlanski sestav Nacionalnega sveta.

Rok za predložitev seznama je 15 dni pred glasovanjem, rok za vpis v posebni volilni seznam pa 15. oktober, vendar pa se lahko s posebnim zahtevkom izvede tudi naknadno.

Pripadnike slovenske narodne manjšine iz naše regije bo zastopal Saša Radić, dosedanji član Nacionalnega sveta in predsednik Kostolačke Podružnice Združenja Slovencev “Sava” iz Beograda.

Radič navaja, da bodo Slovenci imeli en seznam, katerega nosilec bo dosedanji predsednik Nacionalnega sveta Saša Verbič.

– Nacionalni svet je krovna organizacija vsake narodne manjšine v Srbiji in se ukvarja s kulturo, izobraževanjem, informiranjem ter pri številnih manjšinah z uradno uporabo jezika in pisave. Organizacijsko, Nacionalni svet slovenske narodne manjšine sestavljajo predsednik, nato pa Izvršni odbor ter odbori za kulturo, izobraževanje in informiranje, pravi Radić, in poziva pripadnike te manjšine, da uveljavijo svoje zakonske pravice:

– Pozivam Slovence, da se vpišejo v posebni volilni seznam in da glasujejo, saj lahko na ta način neposredno vplivajo na možnosti manifestacije manjšinske nacionalne pripadnosti, krepijo vezi z matično Slovenijo in obogatijo vsebine v Srbiji, v kateri živimo, delamo in vzgajamo družine.

Drugače pa število članov nacionalnega sveta varira glede na število pripadnikov manjšine ob zadnjem popisu. V primeru, da jih je manj kot 10.000, je svet sestavljen iz 15 članov, ali 30, če je na seznamu navedenih več kot 100.000 pripadnikov določene manjšine. V drugih primerih lahko svet šteje tudi 19, 23 in 29 članov. Ker se je ob popisu leta 2011 izjavilo 4.033 Slovencev bo njihov Nacionalni svet imel 15 članov.

Člane Nacionalnega sveta v Srbiji voli 22 narodnih manjšin, od katerih jih je 18 izpolnilo pogoje za neposredne volitve, medtem ko bodo štiri manjšine volile svoje predstavnike preko elektorske skupščine.

 

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту не изражавају ставове органа који је доделио средства      /     Stališča, izražena v podprtem medijskem projektu, ne odražajo stališč naročnika 
Share.

Comments are closed.

Skip to content