2020-12-27T23:38:56+01:00 28. децембра, 2020. 10:00 |

Tермотехнички системи и уређаји примењиви у зградарству (3. део)

Свака зграда, као интегрална целина, исказује одређене сингуларне, парцијалне и интегралне потребе, систематизоване у одређене скупове потреба, својственим и прилагођеним понаособ свим следним фазама животног циклуса предметне зграде, све  с циљем да би зграда поседовала задовољавајућу функционалну и радну способност у смислу задовољења интегралне функције зграде током радног века, наглашава  професор др Миле С. Шиљак, дипл. маш. инж, професор, пројектант и судски вештак.

ОСНОВНИ ТЕРМОТЕХНИЧКИ ПРОЦЕСИ

– Међу скуповима потреба присутан је и скуп „термотехничких потреба“, који је у непосредној надлежности примењене термотехнике у зградарству. Исти се може оквалификовати као посебно важан за другу парцијалну фазу животног циклуса зграде, односно „фазу наменског коришћења зграде“, а у делу обезбеђења нормираних параметара стања, састава и аеромеханичности ваздуха у третираним сингуларним, парцијалним и интегралним просторима зграде током одређеног периода времена, као и за обезбеђење потребне и довољне количине потрошне санитарне топле воде, наставља проф. др Шиљак:

– Основни јединични термотехнички процеси, који се могу заступити у зградама, у делу третираних простора и њихове микроклиме, а да су у надлежности примењене термотехнике у зградарству и да се могу реализовати одговарајућим софистицираним термотехничким системима и уређајима су процес грејања, хлађења, вентилације, климатизације и процес припреме потрошне санитарне топле воде.

Процес грејања подразумева да се у третираним срединама предметне зграде истовремено формира, одржава,  контролише и управља само температуром ваздуха микроклиме, у границама дозвољеног одступања, а у периоду када је спољна температура ваздуха нижа од прописане граничне температуре.

Процес хлађења подразумева да се у третираним срединама предметне зграде истовремено формира, одржава, контролише и управља  само температуром ваздуха микроклиме, у границама  дозвољеног одступања,  а  у  периоду  када  је спољна  температура  ваздуха  виша  од прописане  граничне  температуре.

Процес вентилације подразумева да се у третираним срединама предметне зграде истовремено формира, одржава, контролише и управља само температуром ваздуха микроклиме, у границама дозвољеног одступања, потом, неограниченим бројем параметара састава микроклиме, у границама дозвољеног одступања, као и неограниченим бројем параметара аеромеханичности микроклиме, у границама дозвољеног одступања, а током календарске  године.

Процес климатизације подразумева да се у третираним срединама предметне зграде истовремено формира, одржава, контролише и управља са најмање два параметара стања микроклиме, потом, неограниченим бројем параметара састава микроклиме, као и неограниченим бројем параметара аеромеханичности микроклиме, у границама одговарајућих дозвољених одступања током календарске  године.

Процес припреме потрошне санитарне топле воде  подразумева да се у предметној згради истовремено формира, одржава,  контролише и управља температуром и довољном количином  санитарне  топле воде на сваком точећем месту у згради током  календарске  године.

– Примењена термотехника у зградарству је у прилици да неалтернативно понуди разноврсну палету софистицираних термотехничких система и софистицираних термотехничких уређаја, којима се може обезбедити неки од наведених термотехничких процеса, са високим техничким и технолошким перформансама, а посебно са максималном енергетском ефикасношћу у свом раду, што је изводљиво јер се и заиста ради о „енергетски активним целинама“.

ОДГОВАРАЈУЋИ СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ

– За примену у зградама, на располагању су одговарајући скупови система и уређаја, разврстани према функцији циља. Реч је о системима/уређајима за грејање,  за хлађење, потом за грејање и хлађење, за вентилацију, за грејање, хлађење и вентилацију, за климатизацију  и  за  припрему  потрошне  санитарне топле  воде, при чему су њихови називи усклађени са њиховом системском/уређајском функцијом циља, наставља проф. др Шиљак:

– У истој згради могу бити истовремено заступљени један или више посебних, истих или различитих софистицираних термотехничких система/уређаја, као и нихове међусобне комбинације, којима се истовремено или наизменично обезбеђују трансферни токови и уређивање микроклиме. Сваки такав софистицирани термотехнички систем/уређај треба да поседује сопствену функционалну и радну способност и да остварује сопствену функцију циља, а од сваког понаособ не може се захтевати и очекивати да испољава ефекат, да исказује ефективност и да остварује ефикасност изван оквира сопствене функционалне способности и декларисане функције циља.

– Пред струком је одговоран посао да из богате палете разноврсних система и уређеја, али у првој парцијалној фази животног циклуса зграде, препозна и определи одговарајући софистицирани термотехнички систем или/и уређај, који се може интегрисати у предметну зграду и који може остварити свој допринос испуњењу интегралне функције циља зграде у радном веку, посебно током трајања друге парцијалне фазе животног циклуса зграде, односно фазе њеног наменског коришћења.

– Када се изврши изолационо облагање одређеним материјалима, са спољње стране, а ређе и са унутрашње стране спољашњих граничних површина зграде, и/или када се изврши замена дрвених прозора и врата новим израђеним од алуминијума или PVC материјала на постојећим, а знатно раније изграђеним зградама, са заступљеним софистицираним термотехничким системом или/и уређајем, пред струком је и додатни одговоран посао да сагледа могућност, као и да предложи начин на који ће се резултативно извршити препројектовање и реконструктивни захват на истим, да би се побољшала енергетска ефикасност предметне интегралне зграде.

– Примењена термотехника у зградарству препоручује и императивно предлаже да сваку  активност у домену примењене термотехнике у зградарству треба поверити стручним и овлашћеним, лиценцираним лицима, као и да свакој активности претходи сачињавање писаног пројектног задатка у коме ће се јасно и егзактно прописати све што је потребно обезбедити предметној згради како би иста поседовала интегралну функционалну и радну способност и да би обезбедила и пружила потпуно испуњење интегралне функције циља. Такође, писани пројектни задатак треба да претходи и при свакој анализи, препројектовању и извођењу реконструктивних захвата.

– Поступак пројектовања софистицираних термотехничких система намењених за трансферне токове топлоте, масе и/или информација и формирање, одржавање, контролу и управљање  микроклимом у згради, суштински се разликује од поступка пројектовања уређења микроклиме и трансферних токова са софистицираним термотехничким уређајима у зграду.

ПРЕ СВЕГА КОНСУЛТОВАТИ СТРУКУ

– Софистицирани термотехнички системи примењиви у зградама се истински пројектују за конкретну зграду и представљају уникатно пројектно решење, односно нема два иста испројкетована система за две зграде, без обзира колико оне биле исте, сличне или различите, истиче проф. др Миле Шиљак, и наставља:

– Постоје различите критеријалне премисе по којима се разврставају софистицирани термотехнички уређаји примењиви у стамбеним и пословним зградама, а посебно је присутна подела истих на: прозорске, мобилне, каналске, сплит, и мулти сплит уређаје. Према техничко-технолошком решењу заступљеном у истим, разликују се конвенционални, такозвани ОN-ОFF уређаји и инвертерски уређаји.

– У општој и стручној јавности одомаћила се и одређена неправилност у поимању одредница којима се називају софистицирани термотехнички системи и уређаји примењиви у зградарству. Врло често се за локални апарат/уређај намењен  за  грејање или хлађење или за грејање и хлађење или за грејање, хлађење и вентилацију, користи назив „клима уређај“ или само „клима”. Међутим, он то заправо није и никада не може бити јер не поседује функционалну способност којом ће обезбедити функцију циља коју захтева термотехнички „процес климатизације“, а који се обезбеђује искључиво одговаракјућим софистицираним термотехничким системом или уређајем за климатизацију. Сваки сусрет са формулацијом спорне садржине ове врсте обавезује стручну и научну јавност да указује на спорност таквих формулација и да доприноси њиховом уклањању из свакодневног живота и рада, односно из  сваковрсне јавности.

– При избору врсте софистицираних термотехничких система примењивих у зградарству и при њиховом пројектовању, уважавају се композиција, садржај и термотехничка својства грађевинског дела зграде. При избору врсте софистицираних термотехничких уређаја примењивих у зградарству и при пројектовању уређења микроклиме са истим, незнатно се уважавају композиција, садржај и термотехничка својства грађевинског дела зграде. При пројектовању система за  припрему  потрошне  санитарне топле воде уважавају се само композиција и садржај грађевинског дела зграде, а термотехничка својста грађевинког дела зграде нису од утицаја на наведени систем.

– На планетарном нивоу, уочава се масовна уградња софистицираних термотехничких уређаја намењених за грејање, хлађење, грејање и хлађење или грејање, хлађење и вентилацију ограничених простора у стамбеним и пословним зградама, а које се већ налазе у употреби током трајања друге фазе животног циклуса, односно које се већ наменски користе у радном веку. Уочавају се и два карактеристична подслучаја уградње наведених уређаја, у смислу затеченог стања зграде, и то: када се накнадно уграђују наведени уређаји у зграде које до тада нису имале решено грејање или/и хлађење или грејање, хлађење и вентилацију и када се исти уграђују у зграде које су на неки други начин до тада већ имале решено грејање, хлађење, грејање и хлађење или грејање, хлађење и вентилацију.

– Сваки софистицирани термотехнички уређај заснива се фабрички и испоручује  на тржиште као испитана компактна целина, једноделна, дводела или вишеделна, и није остављена могућност да се врше било какве измене, односно преправке у његовој концепцијској осмишљености, структурној компонованости и садржајној комплетности. Стандардне изведбе ових уређаја примењивих у зградарству, у зависности од врсте „извора“/„понора“ топлоте, могу бити у основи типа: „ваздух-расхладни флуид-ваздух“, „вода-расхадни флуид-ваздух“, „ваздух-расхладни флуид-вода“ и „вода-расхладни флуид-вода“. У зависности од врсте „носиоца топлоте“ који доспева у третирани простор у коме се врше трансферни токови и уређивање микроклиме, то могу бити „расхладни флуид“ или „вода“. Наведени уређаји пружају међусобну аутономност сингуларних простора у оквиру парцијалних целина и пружају могућност да се радно активирају по потреби, за разлику од системских решења, који се своде на аутономсност на ниво парцијалних целина.

– Размена топлоте (грејање/хлађење) између унутрашње јединице уређаја и третираног ваздуха у простору у коме се врше трансферни токови и уређивање микроклиме може бити између: „расхладног флуида“ и унутрашњег ваздуха третираног простора (100%); „расхладног флуида“ и спољашњег ваздуха (100%); „расхладног флуида“ и мешавине спољашњег и унутрашњег ваздуха (од 0 до 100%); „воде“ и унутрашњег ваздуха третираног простора; „воде“ и спољашњег ваздуха; и „воде“ и мешавине спољашњег и унутрашњег ваздуха (од 0 до 100%).

– Унутрашњна јединица уређаја може бити снабедвена наменским додацима,  којим ваздух може и да се филтрира, јонизује и топлотно третира, а  конструкцијом унутрашње јединице може се и подешавати усмереност ваздушног тока. Унутрашња јединица уређаја не може утицати на контролисано одвлаживање ваздуха у третираном простору и не може контролисано утицати на ниво релативне влажности ваздуха у том простору.

– При пројектовању, конструкцији и изради софистицираних термотехничких уређаја примењивих у зградарству, апсолутно се не уважавају композиција, садржај и термотехничка својства грађевинског дела зграде у коме је садржан ограничени простор који ће бити третиран уређајем. Разлог је то што се предметни уређаји не производи за одређеног купца, за одређену зграду, за одређени сингуларни ограничени простор и потребног капацитета, већ се исти израђују одређених називних капацитета, стандардних (нпр. 5, 7, 9, 12, 18, 24 Кw) и нестандардних (нпр. 8, 10, 13, 28, 30, 36 Кw), а који нису капацитетом, димензијама и могућностима у складу са стварним потребама тих простора или су предимензионисани или поддимензионисани или/и могу бити постављени на изнуђеним местима у третираном простору и да тада не могу да  пружају угодност у третираном простору.

– Практично, софистицирани термотехнички уређаји/системи примењени у зградарству, по врсти, композицији, садржају и принципу рада, могу бити засновани тако да раде у третираном простору зграде само са „водом“  као носиоцем топлоте или да раде само са „ваздухом“ као носиоцем топлоте. Такође могу радити и са „водом“ и „ваздухом“ као носиоцем топлоте или да раде са „ваздухом“ и „расхладним флуидом“ као носиоцем топлоте или са „водом“, „ваздухом“ и „расхладним флуидом“ као носиоцем топлоте.  Ако је носиоц топлоте код наведених уређаја/система по врсти „вода“ или „расхладни флуид“ и као такав доспева у третирани простор у згради, онда је он обавезно у индиректном контакту са ваздухом третираног простора, ради трансферних токова и уређивања микроклиме. Ако је носиоц топлоте код наведених уређаја/система „ваздух“ онда се он може директно доводити у контакт са ваздухом третираног простора и с њим се несметано мешати ради трансферних токова и уређивања микроклиме.

– С обзиром на то да је примењена термотехника у зградарству веома комплексна и захтевна, али у исто време флексибилна и моћна да удовољи свим постављеним реалним захтевима инвеститора, намеће се и препорука струке да пре доношења било какве одлуке у домену примењене термотехнике у зградааству, а посебно при решавању енергетске ефикасности у зградарству, треба консултовати струку да се не би прекршили аксиоми струке и уместо користи произвела штета, поручује професор др Миле С. Шиљак.

Р. Р. Н.

  • Пројекат посвећен енергетској ефикасности „Зауставимо расипање енергије“ суфинансира Град Пожаревац.
  • Ставови изнети у медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.