2020-12-16T21:01:28+01:00 16. децембра, 2020. 21:01 |

У Малом Црнићу: Усвојен буџет за 2021. годину

Одборници Скупштине општине Мало Црниће окончали су годину одлуком о буџету за 2021. годину. Последњу седницу, одржану 15. децембра, водила је председница Горанка Стевић. На дневном реду нашле су се тридесет и четири тачке, од којих је највише пажње посвећено разматрању и доношењу новог буџета. Уводну реч на ову тему дао је заменик начелника Општинске управе Драган Митић. По његовим речима текући приходи и примања пројектовани су у износу од 330 милиона динара, расходи и издаци предвиђени су у висини од 477 милиона динара, а буџетски дефицит утврђен на нивоу од 146,7 милиона динара ће се финансирати из пренетих неутрошених средстава из ранијих година.

У делу буџета који се односи на рад и функционисање Скупштине предвиђено је 9.080.000 динара, за рад председника Општине 8.258.000 динара, за Општинско веће милион динара и Општинско правобранилаштво 2.339.000 динара. У оквиру Општинске управе за програм комуналне делатности опредељено је 29.081.000 динара, развој туризма 4,5 милиона динара, пољопривреду и рурални развој 37,2 милиона, заштиту животне средине 31,1 милион, организацију саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре 55.978.002  динара, предшколско образовање и васпитање 25.426.811 динара, основно образовање и васпитање 42.357.890 динара, социјалну и дечију заштиту 22.370.000 динара, примарну здравствену заштиту 7.410.000 динара, развој културе и информисања 32.516.000 динара, развој спорта и омладине 15.170.000 динара и опште јавне услуге Управе 94.035.786 динара.

-Ради се о буџету који ће свакако обезбедити редовно функционисање, али и планиране и инвестиционе активности и све оно што се тиче живота у нашој локалној самоуправи, закључио је Митић.

 Пре усвајања буџета, одборници су разматрали и усвојили други по реду ребаланс овогодишњег буџета. Овом одлуком планирани су укупни приходи и примања у износу од 516.663.284 динара, од чега текући приходи и примања на нивоу од 330.962.171 динар, пренета средства у износу од 173.417.700 динара и средства других извора од 12.283.413 динара.

Код буџетског корисника Општинска управа врши се прерасподела расхода тако да се средства за расходе који се неће извршити до краја године преусмеравају на друге расходе за које постоји потреба. Остварени су приходи од текућих наменских трансфера (наменски за социјалну заштиту, пројекат водоснабдевања, предшколског образовања) и текућих добровољних трансфера (за асфалтирање улица и комасацију) и врши се њихова прерасподела на одговарајуће позиције. Прерасподела се врши у корист одобрених апропријација у оквиру одговарајућих програма, програмских активности и пројеката.

Усвојен је и извештај о извршењу буџета за првих девет месеци 2020. године. Укупни приходи буџета у посматраном периоду остварени су у износу од 246.786.885 динара, а најзначајнији приходи јесу порези на зараде, имовину, приходе од самосталних делатности. Ненаменски трансфери су били на нивоу од 156 милиона динара, а из структуре пореза се види да постоји значајно учешће од сваке врсте изворних прихода. Из изворних прихода и пренетих средстава има нешто више од 246 милиона динара. У структури расподеле и на расходној страни директни и индиректни буџетски корисници су остварили расходе у очекиваном проценту.

                                                   ПРОГРАМИ РАДА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА

У наставку седнице дата је сагласност на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ за првих девет месеци 2020. године, измене и допуне програма пословања у текућој години, као и програм пословања овог предузећа за 2021. годину. У првих девет месеци ове године реализовани су приходи у износу од 26.464.000 динара или 70 одсто, а расходи на нивоу од 21.490.000 или 56,49 одсто. У 2021. години планирани су приходи у износу од 57.490.800 динара, расходи на нивоу од 57.443.500, тако да се очекује позитивно пословање. За одржавање уличне расвете у свих 19 насеља планирана је набавка камиона са корпом и дизалицом и упошљавање једног електричара. Такође, планирано је прикључење 60 корисника на водоводну мрежу у Кули, отварање додатне бушотине у насељу Божевац у циљу побољшања водног капацитета и уграђивање једног пречистача.

Усвојен је извештај о остваривању годишњег плана рада Предшколске установе  „14. октобар“ за радну 2019/2020. годину и план рада ове установе за 2020/2021. годину. Предшколска установа је предузимала све потребне превентивне мере у сарадњи са локалном самоуправом и Кризним штабом у циљу очувања здравља деце, запослених и родитеља приликом боравка и рада у вртићу. У сарадњи са е –управом упис деце је вршила углавном електронским путем и прикупљала потребну документацију. Сви запослени су се одлично снашли у ванредним околностима, едуковали и осавременили свој рад на даљину уз помоћ модерне технологије.

План рада Библиотеке „Србољуб Митић“ за 2021. годину је сачињен у складу са Законом о култури и библиотечко – информационој делатности, уважавајући потребе мештана ове општине. Активности ће бити првенствено усмерене на младе и најмлађе и ако здравствена ситуација дозволи наставиће се са обиласцима предшколских одељења и свих школа. Акценат је на дигитализацији и буџет је усмерен на издаваштво и набавку публикација. За реализацију новог пројекта „Адаптација просторија у библиотеци“ неопходно је милион динара и он подразумева сређивање тоалета, адаптацију магацинског простора у чајну кухињу, замену дотрајалих полица у једној просторији са адекватним и трајним за складиштење и чување књига.

Одборници су дали зелено светло на измену Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2020. годину која подразумева повећање средстава за субвенционисање камата на кредите са милион на 1,4 милиона динара и смањење средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства са 7,6 милиона на 7,2 милиона динара.

                                                                 КАДРОВСКА РЕШЕЊА

За директора Центра за културу на период од 4 године именован је Никола Томић, дипломирани економиста из Батуше, а за општинског правобраниоца Рада Тодоровић, дипломирани правник из Петровца на Млави. Нови члан Општинског штаба за ванредне ситуације је заменик председника Општине Даниел Сурдуловић из Куле, а у Комисију за комасације именовани су Марија Антић (заменик председника), Милан Недељковић, Слађан Пантић, Дарко Стојићевић, Никола Николић, Јована Стевић и Драган Живковић. У Управни одбор Туристичке организације именовани су Емина Младеновић (председник), Александра Манев, Јелица Мрдак, Иван Аксентијевић и Анђела Миљковић, док ће Надзорни одбор чинити: Давор Марјановић (председник), Јелена Стојадиновић и Ана Страхиновић. За члана Школског одбора  ОШ „Ђура Јакшић“ Топоница именована је Виолета Николић.

Дата је сагласност на одлуке о погребним делатностима, променама у организовању Библиотеке „Србољуб Митић“, за коришћење грба Општине Мало Црниће, усвајању Кадровског плана органа Општине за 2021. годину, накнадама за коришћење јавних добара, изменама и допунама одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима, сахрањивању и погребним услугама, усклађивању пословања ЈКП „Чистоћа“ са Законом о јавним предузећима, локалним комуналним таксама и боравишној такси.

                                                                                                                        Д.Динић