2021-09-30T10:23:55+02:00 29. септембра, 2021. 19:37 |

У Малом Црнићу усвојен трећи ребаланс буџета

На скупштинском заседању у Малом Црнићу којим је председавала Горанка Стевић усвојен је трећи овогодишњи ребаланс буџета. Разлог за његово доношење према њеним речима јесте расподела примљених текућих наменских трансфера од Републике за Предшколску установу и расподела расхода у складу са приходима.

-Од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја остварени су текући наменски трансфери у износу од додатних 750.000 динара, што је укупно 5.130.000 динара планираних. Овом одлуком планирају се укупни приходи и примања у износу од 580.687.418 динара и то: текући приходи и примања из буџета 330.295.937 динара, средства других извора 8.933.704 динара и пренета неутрошена средства у износу од 250.391.481 динар. Укупно планирани приходи и примања и пренета средства расподељују се на укупне расходе и издатке буџетских корисника према одговарајућем извору финансирања и израженим потребама. Битно је истакнути да су овим ребалансом обезбеђена средства за куповину камиона за одвоз смећа и средства за покретање јавне набавке за превоз ученика основних школа и Предшколске установе за наредну годину, истакла је Стевићева.

                                                         ПРЕДСТОЈИ ВЕЋЕ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Већином гласова усвојен је извештај о извршењу буџета за период јануар – јун 2021. године. Укупни приходи буџета Општине у посматраном периоду остварени су у износу од 169.280.166 динара или 56,6 одсто, а расходи износе 108.320.044 динара или 18,78 одсто. Гледајући по разделима извршење је износило: Скупштина општине 26,58 одсто, председник Општине 30,38 одсто, Општинско веће 18,43 одсто, Општинско правобранилаштво 32,01 одсто, Општинска управа без индиректних корисника 10,69 одсто планираних средстава. У оквиру Општинске управе извршење буџетских корисника је следеће: Дом здравља 32,38 одсто, основне школе 24,53 одсто, Центар за социјални рад 36,61 одсто, а индиректних буџетских корисника: Библиотека „Србољуб Митић“ 38,04 одсто, Центар за културу 28,01 одсто, Туристичка организација 63,10 одсто, Предшколска установа „14. октобар“ 42,71 одсто и месне заједнице 24,75 одсто. Употреба текуће резерве извршена је у обиму од 50.000 динара и наплаћено је 536.705 динара на име камате на депонована средства консолидованог рачуна трезора.

Горанка Стевић

-Извршење буџета за првих шест месеци текуће године износи 18,78 одсто, а одступање између одобрених и извршених средстава настало је услед кашњења у спровођењу јавних набавки, које нису могле да се спроведу у првом кварталу. Оне су спроведене до 30. јуна, тако да ће извршење у наредном извештајном периоду драстично бити повећано, казала је Горанка Стевић.

Одборници су дали зелено светло на извештај о пословању ЈКП „Чистоћа“ за прошлу годину, другу измену и допуну програма пословања овог предузећа за 2021. годину и информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности за првих шест месеци текуће године. У протеклој години остварени су приходи у висини од 36.321.634 динара, расходи износе 36.077.359 динара тако да је остварена нето добит предузећа од 164.550 динара. Реализација прихода у првих шест месеци текуће године је на нивоу од 60,46 одсто, а расхода 48,96 одсто. Донета је и одлука да се 50 одсто остварене добити уплати у буџет Општине Мало Црниће.

                                                                   ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Дата је сагласност на програм подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мало Црниће за 2021. годину. Овим програмом планиране су 4 мере. За директна плаћања односно регресе предвиђено је милион динара, односно 1.500 динара за осемењавање по грлу, за максимално 40 грла по кориснику. За регресирање камате на пољопривредне кредите за производњу опредељено је 1,2 милиона динара, за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 7,1 милион динара и за регресирање анализе земљишта 300.000 динара.

Програмом локалног економског развоја Општине за 2021. годину утврђују се општи и специфични циљеви програма, циљне групе, програмске мере, услови и начин доделе подстицаја, конкретне мере за реализацују програма, врста, висина и обим за доделу подстицаја, инструменти доделе подстицаја, као и механизми доделе и праћења трошења средстава, у складу са одредбом Закона о улагањима, а све у циљу унапређења, ојачавања привредног амбијента и друштвеног и економског развоја овог подручја. Програм има 3 специфична циља и то: стварање услова за оснивање нових предузећа, проширење капацитета постојећих предузећа, отварање нових радних места и стварање нових производа; остваривање конкурентости Општине и стварање услова пожељне средине за инвестирање, пословање и живот; подстицај сопственом развоју нових технологија и иновација у производне процесе. Програмске мере су концепцијски подељене на 3 кључна типа подршке привредним активностима кроз подстицање запошљавања, регионалну државну помоћ за улагање, односно привлачење инвеститора и подстицање конкурентности.

                                                           ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ

 Одлуком о условима и начину реализације програма ЛЕР-а за текућу годину детаљније се прецизирају мере, односно уређује се de minimis државна помоћ кроз подстицање конкурентности. Према речима председника Општине Малише Антонијевића кључна разлика између самих мера дефинисаних програмом, јесте у износима којима се опредељује државна помоћ мале односно велике вредности. Општина Мало Црниће се определила за државну помоћ мале вредности, односно de minimis помоћ која подразумева да једном пословном субјекту узастопно 3 године не може да буде исплаћено више од 23 милиона динара.

Малиша Антонијевић

-У 2021. години укупно расположива средства за меру подстицања конкурентности износе 10 милиона динара. Ова мера ће бити реализована кроз 4 врсте подршке: развоју сопствених иновација, које ће се први пут појавити на нашем тржишту у висини од 100 одсто, развоју привредних субјеката кроз доделу субвенција за набавку неопходне опреме. Овде финансирање иде до милион динара, с тим да је привредни субјект дужан да обезбеди учешће од најмање 25 одсто. Такође, обезбеђиваће се средства за извођење радова за проширење или изградњу нових пословних објеката. Адапатација, реконструкција и изградња капацитета финансираће се у износу од 100 евра по метру квадратном бруто површине у основи објекта пословног простора. Финансирање иде до милион динара, с тим да је привредни субјект дужан да обезбеди учешће од најмање 25 одсто.  Финансираће се и добијање међународних сертификата, увођењем стандарда са циљем  омогућавања изласка домаћих привредних субјеката на шира тржишта у Србији и иностранству. Додела средстава спроводи се у складу са јавним позивом и овом одлуком и ускоро ће бити расписан јавни позив са детаљним упутствима, закључио је Антонијевић.

У наставку седнице усвојене су измењене одлуке о оснивању Центра за културу и променама у организовању Библиотеке „Србољуб Митић“, о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „14. октобар“, о упису у пословне књиге Општине учешћа у капиталу ЈКП „Чистоћа“, о предлогу Влади Србије да донесе одлуку о преносу права јавне својине без накнаде на непокретним стварима из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Мало Црниће, о организацији цивилне заштите на територији Општине.

У Комисију за родну равноправност именовани су Данијела Станковић, Милош Мирковић, Љиљана Милошевић, Зорка Стојановић и Никодије Адамовић, а образован је и Савет за родну равноправност којег ће чинити: Малиша Антонијевић, Горанка Стевић, Даниел Сурдуловић, Небојша Судимац, Александар Марковић, Винка Палић и Јасна Јовић. За чланове Општинског штаба за ванредне ситуације именовани су начелник Општинске управе Небојша Судимац и капетан прве класе Владимир Јевтовић.

                                                                                                                                    Д.Динић