Момчило Јовановић, Горанка Стевић и Топлица Ђорђевић

На дневном реду скупштинског заседања у Малом Црнићу нашле су се четири тачке, а најпре је усвојена измена и допуна програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ за 2024. годину. Ове промене подразумевају увећање планираног прихода од уклањања смећа са депонија за 1.828.100 динара са претходних 2 милиона динара, тако да сада износи 3.828.100 динара. Такође, за одржавање зоохигијене укупно планирани износ се повећава за 1,2 милиона динара и сада износи 1,7 милиона динара. После ових измена планирани приходи Комуналног предузећа за текућу годину износе 80.878.100 динара, расходи 79.717.500 динара, тако да је очекивана добит предузећа 1.160.600 динара.

У наставку седнице већином гласова усвојена је одлука о завршном рачуну буџета Општине за 2023. годину. Остварени текући приходи, примања и пренета средства из претходне године износе 792.777.000 динара, извршени текући расходи и издаци 474.089.000 динара, тако да је разлика укупних прихода и примања и укупних расхода на нивоу од 318.688.000 динара.

                                       ИЗВРШЕЊЕ ПРЕКО 60 ОДСТО                  

-Укупан износ средстава који је пренет у 2024. годину износи 315.401.000 динара, од чега је остварено на подрачуну за извршење буџета 311.540.000 динара, на подрачуну пласмана нула динара и на осталим подрачунима буџетских корисника 3.861.000 динара. Средства у износу од 311.540.000 динара преносе се у 2024. годину и користиће се за следеће намене: реализацију инфраструктурних пројеката из области путне инфраструктуре, водоводне инфраструктуре, објеката из области културе, спорта и других објеката које користи Општина и текуће расходе неопходне за неометано функционисање Општине и корисника буџетских средстава. Укупно извршење буџета за период јануар – децембар 2023. године износи 321.826.000 динара или 61,66 одсто. У протеклој години општински буџет примио је донаторска средства у износу 370.640 динара, од чега 350.640 динара Центар за културу као донације физичких и правних лица за пројекат „Стиг фест“ и организацију ФЕДРАС-а и 20.000 динара Предшколској установи је донирала компанија „Дунав осигурање“ поводом Дана установе. Буџет Општине се у посматраном периоду није задуживао код пословних банака, средства текуће буџетске резерве износила су 6 милиона динара, а коришћена су у укупном износу од 2.563.141 динар. Средства сталне буџетске резерве износила су милион динара и у 2023. години нису коришћена. Екстерну ревизију завршног рачуна буџета Општине извршила је фирма „Ваш ревизор“ из Београда,  истакла је председница Скупштине општине Горанка Стевић.

                              О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

Дата је сагласност на одлуку о предлогу Влади Србије да донесе одлуку о преносу права јавне својине без накнаде на непокретним стварима из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Мало Црниће. Ради се о имовини којом Општина више нема право управљања и располагања, као што су домови културе, станови, просторије месних заједница, али и земљиште намењено изградњи дечијих игралишта, спортских терена и гробаља.

Образлажући одлуку, шефица Одсека за локални економски развој, локалну пореску администрацију и инспекцијске послове Јелица Радојковић је подсетила да је услед престанка управљања и располагања поменутом имовином живот локалног становништва појединих насеља отежан и значајан део прихода изгубљен.

-У протеклом периоду прекинути су радови и инвестирање на појединим непокретностима, јер је Република постала власник, а многе од побројаних непокретности захтевају реконструкцију. Општина, па чак и месне заједнице су наведеном имовином располагале и управљале, односно вршиле реконструкцију, реновирање, одржавање и издавање у закуп. Општина је вољна да и надаље управља овом имовином. С обзиром да Закон још увек није дефинисао шта ће бити са таквом имовином имамо намеру да овом одлуком иницирамо поступак преноса права јавне својине Републике на Општину Мало Црниће. О преносу права јавне својине на непокретностима у својини РС на другог носиоца права јавне својине одлучује Влада Србије и акта за  Владу припрема Дирекција за имовину. Уколико то право буде пренето, Општина Мало Црниће ће наставити са управљањем и располагањем као и раније. Урадиће неопходне реконструкције, одржаваће већ реконструисане објекте, убираће приходе од закупа и оно што је најважније, омогућиће нормално функционисање грађана, закључила је Јелица Радојковић.

                                                                                                                            Д.Динић

Share.
Leave A Reply

Skip to content