За легалан и безбедан рад

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, преко Инспектората за рад и Одељења – Одсека инспекције рада по oкрузима, спроводи своје активности са приоритетима: сузбијање бесправног рада, смањења „рада на црно” и повреда н араду.У том циљу врше се и надзори у склaду са планом Инспектората за рад по налогу истог, планом Одсека као и самоиницијативнo на подручју Браничевског управног округа.

ПРИЈАВЉЕНО 139 ПОВРЕДА НА РАДУ

У 2017. Години инспектори рада Одсека инспекције рада за Браничевски управни округ извршили су 1.128 надзора из области радних односа и безбедности на раду. По извршеним надзорима донета су 404 решења, са 690 наложених мера за отклањање утврђених недостатака, поднета су 63 захтева за покретање прекршајног поступка и изадата 24 прекршајна налога. Број затечених радно ангажованих лица без закљученог уговора о раду и другог уговора у складу с аЗаконом, у 2017.години је 513, а по извршеном надзору са 435 је закључен Уговор о раду и заиста поднета пријава на обавезно социјално осигурање, а у случајевима где нису, поднети су захтеви за покретање прекршајног поступка. Утврђено је 36 случајева обављања делатности без уписа у одговарајући регистар и по том основу је донето 36 решења са мерама: забрана обављања делатности и уписа у одговарајући регистар. По донетим решењима поступљено је у 22 случаја. У 2017. години на територији Браничевског управног округа, инспекцији рада пријављено је укупно 139 повреда на раду, од 38 тешких, 2 смртне повреде на лицу места и једна са смртним исходом, као последица повреда. Извршено је укупно 26 надзора поводом: тешких, смртних повреда са смртним исходом и једне лаке повреде. Послодавци углавном поштују Закон код пријављивања повреда на раду, једино је уочено да се касни са пријављивањем повреда писменим путем што се приписује процедури везаној за попуњавање извештаја о повреди на раду код лекара као и овери код Фонда здравствене заштите, али зато послодавци прибегавају телефонском извештавању дежурном инспектору, одмах по сазнању за насталу повреду на раду, тако да се може рећи да се у овом смислу законска одредба поштује. Увидом у акта о процени ризика, нарочито када се врше надзори поводом повреде на раду, уочено је да има случајева да нису утврђене све опасности и штетности конкретног радног места и да истим чак није извршена процена ризика, при раду на конкретној опремиза рад. Радна места са повећаним ризиком су утврђена најчешће код послодаваца који се баве извођењем грађевинских радова, прерадом и обрадом дрвета и обрадом метала, у прехамбеној индустрији итд. У надзорима посебна пажња је посвећена: да ли су утврђени ризици на радним местима, као и  у радној околини, да ли акт о процени ризика садржи оцену медицине рада о здравственим условима које морају да испуњавају запослени на радним местима с аповећаним ризиком, да ли су вршене измене и допуне акта о процени ризика уколико дође до промена у технолошком смислу (набавка нове опреме) монтажа-демонтажа; да ли је извршено оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад (Законом прописана одредба предствља превентивну меру), да ли су обезбеђена средстава и опрема за личну заштиту запосленима и коришћење истих, провера опреме за рад …

Захваљујући непосредној едукацији послодаваца од стране инспектора рада, и надзорима примене Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконских аката код послодаваца, стање у области безбедности здравља на раду се поправља, мада не значајно. Општи је утисак да се и даље област безбедности и здравља на раду од стране послодаваца доживљава као намет, као и несхватање да област безбедности и здравља на раду спада у права запослених из радног односа.

Заједничкициљ инспекције и радника

Одсек инспекције рада, посебно указује да смањење „рада на црно” треба да буде заједнички циљ инспекције и радно ангажованих „на црно” и да се пријаљује од стране истих, као и одстране оних који имају сазнања. Предвиђене новчане казне за утврђени прекршај за рад без уговора о раду и другогуговорасувисокетакодамноговише„кошта” радрадника „на црно”, него да се редовно плаћају обавезе по основу рада запосленог. Националној служби за запошљавање редовно се достављају подаци о затеченим радницима „на црно” сходно потписаном споразуму Инспектората.

Редовно се врши провера поднетих пријава осигурања кроз CROS-o, a од скоро постоји могућност и у самом току надзора.

ОДМАХ ПО НАДЗОРУ ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ О РАДУ

Посебан резултат појачаних самоиницијативних надзора је био тај, што су се са затеченим лицима која су „радила на црно”, одмах по надзору закључивали уговори о раду и подносиле пријаве на обавезносоцијално осигурање, као и да је започет поступак уписа у одговарајући регистар обавања делатности, пре донешења одговарајуће мере од стране инспектора. Осим тога, евидентно је повећан број поднетих пријава за упис обављања делатности у регистар радњи и од стране оних код којих није вршен надзор.

У 2017. Години заједнички рад на терену са другим инспекцијама на локалном нивоу био је више пута са саобраћајном инспекцијом, а са осталим инспекцијским службама највише са туристичком инспекцијом. Сходно одредбама Закона о инспекцијском надзору сарадња са другим инспекцијским службама, одвијала се кроз вид достављања – уступања документације о утврђеном чињеничном стању које је било одлучујуће за даље поступање инспекције рада, што је постало устаљена пракса (пореска управа, тржишна и туристичка инспекција).

Наведене приоритетне активности су само део активности инспектора рада, којих је пет и покривају подручје Браничевског управног округа, а постаје устаљена пракса и ангажовање истих и наподручју других округа. Наставиће се са појачним надзорима у различитим периодима у току дана, као и у дане викенда у свим делатностима – самоиницијативно и кроз заједничке инспекцијске надзоре, водећи рачуна о равномерној заступљености општина.

Одсек инспекције рада за Браничевски  управни округ

Share.

Comments are closed.

Skip to content