На скупштинском заседању у Жабарима којим је председавао Дејан Адамовић усвојен је трећи овогодишњи ребаланс буџета. Према речима председника Скупштине општине, овом изменом укупни приходи и примања се мењају и износе 603.832.244 динара.

 -До повећања обима средстава, којима Општина располаже, дошло је пре свега ефикасном наплатом пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге, у првом реду од Гасне станице у Породину. Корекцијом овог и других прихода који су у претходном периоду имали висок проценат остварења, али и умањењем прихода чије остварење није на завидном нивоу, укупан износ за који се повећава буџет Општине је 67.845.000 динара. Ова средства су распоређена на: асфалтирање путева 30 милиона, уређење платоа испред Дома културе у Жабарима 10 милиона, изградњу помоћног објекта фудбалског терена – свлачионице у Влашком Долу 15 милиона и 150.000 динара. Такође, за програм – опште услуге локалне самоуправе повећан је износ за 5.177.000 динара, енергетску ефикасност 3 милиона, основно образовање 1,2 милиона, социјалну и дечију заштиту милион динара, развој туризма 435.500 динара, заштиту животне средине милион динара, предшколско васпитање 359.383 динара, развој културе и информисања 240.000 динара, политички систем локалне самоуправе 880.000 динара, рекао је Адамовић.

                                                      ЕФИКАСНИЈА НАПЛАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

У наставку седнице дата је сагласност на извештај о извршењу буџета Општине за првих девет месеци 2022. године. Руководилац Одељења за буџет и финансије Милена Васић истиче да су укупно остварени приходи и примања буџета из свих извора финансирања у овом периоду 307.226.386 динара или 92,65 одсто од планираних.  Остварен је висок проценат наплате пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге од 482 одсто, односно остварено је 62.715.000 динара у односу на планираних 13 милиона динара.

-Укупно извршени расходи и издаци буџета из свих извора финансирања износе 273.433.333 динара, односно 51,01 одсто у односу на план. Највећи проценат извршења остварен је на позицијима председника Општине и Предшколске установе од 71 одсто, следи Општинско веће 66 одсто, установе културе 61 одсто, Општинска управа 48 одсто и Туристичка организација 35 одсто, нагласила је Милена Васић.

Шеф одборничке групе „Жабарска иницијатива – Жиг“ Небојша Сарић имао је примедбу на извршење буџета у смислу да би средства требало другачије распоредити.

                                                    ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА

Већином гласова усвојене су и одлуке: о прибављању непокретности у јавну својину општине непосредном погодбом, одређивању зона и најопремљеније зоне, стопама пореза на имовину, утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину, стопи амортизације, коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге, разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно, односно у шумско земљиште, код утврђивања основице пореза на имовину. Од 1. јануара наредне године трошкови снабдевања електричном енергијом за јавно осветљење биће покривени из општинског буџета.

Дата је сагласност на програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину и измену и допуну годишњег програма одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре објеката јавне намене. Овом изменом повећана су средства за реализацију пројеката и то: за стручни надзор код летњег одржавања путева 18.000 динара, асфалтирање путева 30 милиона за радове и 537.000 динара за стручни надзор, за пројекат изградње помоћног објекта фудбалског терена – свлачионице у Влашком Долу 15 милиона за радове и 150.000 динара за стручни надзор, за уређење платоа испред Дома кулутуре у Жабарима 10 милиона за радове и 100.000 динара за стручни надзор.

Образована је Комисија за планове Општине Жабари у саставу: Данијел Радуловић (председник), Драгољуб Живковић (заменик председника), Саша Пушица (секретар), Светлана Ристић и Зоран Туцић (чланови). У Општински савет родитеља именовани су: Ивана Пајић, Миодраг Милорадовић, Марија Милорадовић, Даница Цвејић, Дарко Милошевић и Велибор Павловић.

Седници су присуствовали председник Општине Жабари Јован Лукић, заменик председника Општине Игор Чолић, помоћник председника Предраг Тасић и начелник Општинске управе Небојша Миловановић.

                                                                                                                                         Д. Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content