На седници локалног парламента у Жабарима којом је председавао Дејан Адамовић на дневном реду нашло се 11 тачака, а свакако најзначајнија била је одлука о завршном рачуну буџета Општине за протеклу годину. У овом извештајном периоду остварени су текући приходи и примању у износу од 305.956.000 динара, укупно извршени расходи и издаци од 296.939.000 динара, тако да текући суфицит износи 9.017.000 динара.

-Уколико посматрамо текуће приходе остварене у 2020. години и њима додамо пренета средства из претходних година тај износ је 414.407.000 динара. Умањен за поменуте расходе и издатке даје кориговани суфицит од 117.468.000 динара, што уједно представља износ средстава у Трезору. Подсећања ради, део овог суфицита распоређен је кроз саму одлуку о буџету, а остатак првим ребалансом. Процентуално остварење прихода и примања из свих извора финансирања у току 2020. године били су на нивоу од 95 одсто и можемо констатовати висок ниво њиховог остварења. Са друге стране, процентуално извршење расхода и издатака износило је 68,14 одсто, што је нешто нижи ниво извршења као последица пандемије изазване корона вирусом, истакао је Дејан Адамовић.

Кроз одлуку о завршном рачуну може се сагледати стање планираних прихода и примања и њихово остварење, стање планираних расхода и издатака и њихово извршење како према намени, тако и према организационој и функционалној класификацији, изворима финансирања, извештај о коришћењу сталне и текуће буџетске резерве, извештај о индикаторима учинка, о извршењу одлуке о буџету за 2020. годину, као и извештај независног ревизора.

-У извештају независног ревизора се истиче да су финансијски извештаји истинити и објективни по свим материјално значајним питањима, приказују стање имовине и обавеза, извора финансирања, прихода и примања, расхода и издатака, новчане токове и извршење буџета Општине, казала је Надица Ивковић, аналитичар буџета.

У наставку седнице одборници су већином гласова усвојили измену и допуну Плана генералне регулације насеља Породин и измењену одлуку о месним заједницама.  Кандидате за чланове савета месне заједнице могу предложити регистроване политичке странке, коалиције политичких странака, као и групе грађана чије изборне листе својим потписима подржи најмање 10 бирача са неовереним потписима.

Дата је сагласност на план заштите и спасавања за Општину Жабари и план смањења ризика од катастрофа. У основи план заштите и спасавања представља основни документ на основу кога се планирају превентивне и оперативне мере за спречавање и умањење последица елементарних непогода, техничко – технолошких несрећа, удеса и катастрофа.

Одборници су дали зелено светло на план рада и финансијски план Центра за културу „Војислав Илић Млађи“ за 2022. годину и за председника и члана Управног одбора ове установе именован је Стефан Момчиловић из Симићева.

Већином гласова именована је Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница у саставу: Мари Пауновић, председник, Небојша Ђурић, заменик председника, Весна Филиповић, секретар, Данијела Ђорђевић, заменик секретара, Данијел Вулић, Ана Марковић, Стеван Ђорђевић, Новица Стоиловић, Бошко Арсић, Мирјана Тасић, Дејан Станојевић и Драгана Миловановић. Другостепену комисију ће чинити: Драгана Милојковић, председник, Татјана Радојковић, секретар, Иван Раденковић, Михајло Петровић, Милица Благојевић и Надица Ђокић.

                                                                                         Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content