2021-05-24T11:21:29+02:00 25. маја, 2021. 09:45 |

У Жагубици: Пољопривредницима шест и по милиона

На територији општине Жагубица постоји 19 катастарских општина, а статус подручја са отежаним условима рада у пољопривреди има 7 насељених места. Мали број пољопривредних газдинстава бави се и другим профитабилним активностима, као што су  сеоски туризам у 2 домаћинства, прерадом воћа и поврћа и узгој рибе у по 3 домаћинства, затим производњом млечних производа, меда, ракије… Незнатан број пољопривредних газдинства има регистроване додатне делатности као што су пољопривредне апотеке, откупни магацини, обрада дрвета…

Локална самоуправа својим активностима посебно подржава јачање женског, омладинског и социјалног предузетништва на селу, у циљу економског јачања руралних средина и ублажавања миграционих кретања ка већим и развијенијим центрима.

У структури пољопривредног земљишта преовлађују травне површине, природне ливаде и пашњаци, које представљају око 69 одсто укупног пољопривредног земљишта. Под пољопривредним земљиштем налази се 36.174 хектара или 47,6 одсто територије општине, од чега је 42,9 одсто под ливадама, 26 одсто под пашњацима и 31,1 одсто под обрадивим земљиштем. Доминантни вишегодишњи засади су шљива и јабука, а задњих неколико година на мањим површинама заступљена је и производња малине. Сточарство је на овом подручју традиционално, али је мали број великих стада или специјализованих домаћинства за сточарску производњу. Пластеници су заступљени и готово да свако пољопривредно газдинство поседује бар по један пластеник, али за сопствену производњу. Незнатан је број домаћинстава која поседују веће пластенике за производњу пољопривредних производа за тржиште.

Укупан број  газдинстава  је 3.156 или око 70 одсто од укупног броја домаћинстава, што указује на велики значај пољопривреде на економски и социјални положај становништва. Поред сточарства, најдоминантнија је ратарска производња на 4.812 хектара и производња крмног биља која је заступљена на 2.381 хектар. Најзаступљенија је производња кукуруза и делимично пшенице. Ратарска производња је намењена исхрани стоке унутар домаћинстава, тако да је врло мало тржишних вишкова. Воћарска и повртарска производња је заступљена на мањим површинама у нижим подручјима у којима постоје предуслови за заснивање ових производњи. У општини нема прерадних капацитета за пољопривредне производе.

Осим Пчеларске задруге, активнo je још неколико пољопривредних удружења, a матична и саветодавна служба је организована преко Канцеларије за пољопривреду. Пољопривредна саветодавна и стручна служба Пожаревац има одличну сарадњу са пољопривредницима који стичу знања и долазе до корисних информација учешћем на предавањима, која организују запослени у Канцеларији за пољопривреду и кроз посете саветодаваца.

                                                               НОВАЦ ИЗ ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА

 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2021. годину у Општини Жагубица добио је сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. За реализацију овог програма из буџета Општине опредељена су средства у укупном износу од 6,5 милиона динара. Према опису мера планирано је 5 милиона динара за регрес за репродуктивни материјал и 1,5 милиона  динара за кредитну подршку.

Регресирањем репродуктивног материјала побољшава се расни састав сточног фонда, као и квалитет и квантитет економског положаја газдинства и самог подручја општине. Износ регреса по грлу износи 2.000 динара.

Реализација ове мере позитивно утиче на економски и социјални развој руралне средине: подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог произвођача, обезбеђивање услова за уравнотежен развој говедарства, боље коришћење расположивих ресурса, јачање вертикалне интеграције у производњи млека и меса, подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.

Кредитна подршка подразумева финансијску помоћ кроз кредите за обртна средства. Помоћ се састоји у регресирању камате на краткорочне кредите у износу од 80 одсто и омогућено је за појединачне износе кредита од 120.000 до милион динара одобрених од банке.

Овом мером, пољопривредним газдинствима омогућава се лакши приступ коришћењу кредита код пословних банака и стварају се повољнији економски услови за обезбеђење неопходних инпута за постојећу производњу и за инвестициона улагања у пољопривредне машине и опрему, за започињање и унапређење пољопривредне производње.

                                                                                    Д.Д.