РАДИОНИЦА У ОРГАНИЗАЦИЈИ РПК БРАНИЧЕВСКОГ И ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА И ЕОС МАТРИКС СРБИЈА       

           Привредна комора Србије, Регионална привредна комора Браничевског и Подунавског управног округа и компанија ЕОС Матрикс Србија протеклог петка организовали су радионицу на тему: „Управљање потраживањима“. Током презентације анализирани су свакодневни пословни изазови попут мониторинга фактура у валути и управљања потраживањима након уласка у доцњу, као и изласка фактура из валуте. Представљени су алати у процесу управљања потраживањима и правни савети у вези са могућностима судске наплате и алтернативе утужењу.

           ЕОС Матрикс је немачка компанија која послује у 26 земаља и има преко 7.000 запослених на нивоу групе, а у Србији у овом моменту око 140. Фирма је подељена на један део који се бави наплатом потраживања у име клијената и други део који се бави откупом потраживања под одређеним условима и моделима. О оперативном делу наплате потраживања говорио је Милан Савић, менаџер ове компаније.

           -Пре ступања у уговорне обавезе са новим клијентима јако је битно урадити добру анализу њиховог пословања и добар уговор по могућности са неким колатералима. Све почиње издавањем фактуре са неким одређеним роком плаћања и веома је битно праћeње финансијског кретања код великих клијената. Када дође до закашњења у плаћању дуже од 30 дана уводимо писмо опомене које шаљемо дужницима у име наших клијената и то је један  јако ефикасан начин после којег одређени део клијената заиста изврши плаћање. У овој фази наплате препорука је да се крене са активацијом софт колатерала. Најтежа фаза процеса је „hard collection“  када прође 45 дана од изласка фактуре из доцње и тада су доста мали изгледи да ће доћи до плаћања. Такође, у овом делу процеса ми нудимо дужницима у име наших клијената реструктурирање дуга и наравно неке моделе отписа делимичног дела дуговања. Препоручујемо и активацију хард колатерала, рекао је Савић.

                                             До наплате на више начина

           Решење за проблеме са наплатом потраживања јесте ангажовање  специјализованих институција за наплату потраживања, продаја потраживања и судска наплата. Пре две године у компанији ЕОС направљена је одређена организациона промена. Формирана су два функционална тима и то: СМИ тим и Корпорејт тим. У СМИ тиму који је задужен за наплату потраживања малих и средњих правних лица постоји колекшн менаџер који испод себе има супервизора, агенте, који су задужени за преговарање са  клијентима и за наплату потраживања.

           -Поред својих колекшн менаџера сваки од тих тимова има по једног правног саветника. Правна служба је ту да помогне наплату потраживања путем различитих инструмената обезбеђења које ми користимо. У судском поступку такође се служимо имовином клијента, да бисмо извршили на неки начин притисак како би он пристао и платио своје потраживање. Све инструменте обезбеђења поделили смо у две групе: софт и хард колатерале. Основни критеријум јесу квалитет колатерала, сложеност правног посла који је потребан да се конституише одређени колатерал и у зависности од тога да ли се ради о стварном или персоналном обезбеђењу, истиче Слободанка Благојевић, правни саветник компаније ЕОС Матрикс.

 Основна три софт колатерала која се користе су: уговор о приступању дугу, уговор о јемству и менице. Уговор о приступању дугу је уговор који се закључује између повериоца и трећег лица које је приступило обавези дужника и одговара солидарно. Што се тиче уговора о јемству, ту се такође треће лице обавезује да ће испунити пуноважну и доспелу обавезу дужника. То је тип личног обезбеђења где треће лице одговара целокупном својом имовином за обавезе дужника. Трећи вид обезбеђења је меница чији се издавалац обавезује повериоцу да ће исплатити одређени менични износ.

           Када је у питању хард колекшн постоје три основна инструмента обезбеђења, а то су: банкарске гаранције, залоге и хипотеке. Банкарском гаранцијом се банка као давалац гаранције обавезује кориснику гаранције, односно повериоцу да ће исплатити одређени новчани износ уколико дужник, односно клијент то не учини. Оно што је најбоље да буде предмет залоге су машине које служе за обављање производње клијента, јер је тако већа вероватноћа да ће он уредније испуњавати своје обавезе. Што се тиче самих хипотека, сви смо свесни да када поверилац има хипотеку на неку непокретност клијента, да је то највећи мотив да се обавезе уредно измирују.

                                                                                                                           Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content