2019-11-02T08:28:31+01:00 1. новембра, 2019. 23:23 |

ЗАСЕДАЛА СКУПШТИНА У ЖАГУБИЦИ: Усвојени планови установа

На седници Скупштине општине Жагубица којом је председавала Оливера Пауљескић усвојена је одлука о Општинском правобранилаштву, чиме је она усклађена са изменама Статута Општине Жагубица које су наступиле у марту ове године. Овом одлуком је предвиђено да општинског правобраниоца уместо Општинског већа поставља Скупштина општине, прецизирана су овлашћења и лице која обавља ту функцију поред положеног правосудног испита мораће имати и пет година радног искуства у струци. Потом је једногласно за општинског правобраниоца на мандатни период од пет година именована Милијада Петровић из Крепољина, која је и до сада обављала ту функцију.

            У наставку седнице одборници су дали зелено светло на одлуку о покретању поступка о прибављању грађевинског земљишта из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Жагубица, ради привођења намени без накнаде. Овом одлуком овлашћују се Општинска управа и општински правобранилац како би прибавили документа потребна за подношење захтева за пренос јавне својине. Ради се о неколико катастарских парцела које се налазе преко пута Комуналног предузећа у Жагубици и с обзиром да су планом генералне регулације оне предвиђене за изградњу грађевинских објеката, овом одлуком покреће се поступак за прибављање непокретности без накнаде. Целокупна документација биће прослеђена Републичкој дирекцији за имовину, а коначну одлуку донеће Влада Србије.

            На предлог савета родитеља образовних и васпитних установа образован је Општински савет родитеља за школску 2019/2020. годину којег чине: Светиславка Голубовић, Марина Станојевић, Звезданка Васиљевић, Милорад Урошевић, Драган Николић, Марија Војиновић, Зорица Милосављевић, Дејан Милетић, Санела Николић и Анкица Стојићевић.

Седницом је председавала Оливера Пауљескић

            На седници су усвојени и план рада, календар активности и финансијски план Црвеног крста Жагубица за 2020. годину, као и план и програм рада Центра за социјални рад општина Петровац и Жагубица за наредну годину. И у 2020. години Црвени крст тежиће да унапреди програме и услуге намењене најугроженијим категоријама становништва, оствари своју функцију у заштити и унапређењу здравља људи у заједници и буде оспособљен за ефикасан одговор у случају несрећа на територији општине. Најважнији задатак биће јачање активности у десет кључних области рада које представљају јавна овлашћења поверена Црвеном крсту, као и активности које произилазе из циљева и задатака Међународног покрета Црвеног крста, а које нису јавна овлашћења и то: промоција и омасовљење добровољног давалаштва крви, здравствено превентивна делатност, прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења, социјална делатност, подмладак и омладина, деловање у несрећама, служба тражења, дифузија, међународна сарадња, организација и развој укључујући одржавање функције минимума дистрибутивног система и развој пословно финансијског система.

            У наредном периоду услуге Центра за социјални рад биће усмерене на побољшање социо – материјалног статуса корисника. Већ дужи низ година примећује се тренд повећања корисника новчане социјалне помоћи из категорије радно спсобног становништва, па ће се из тог разлога тежити интензивнијој сарадњи са Националном службом за запошљавање. Очекује се повећање броја једнократних новчаних помоћи, повећање накнада за најнужније трошкове сахрањивања корисника и биће повећан обухват корисника којима треба обезбедити средства за набавку огрева. Планира се помоћ школској деци, повећање износа на име опреме за смештај корисника у дом или хранитељску породицу, обезбеђивање трошкова превоза до установа.

Д.Динић