Пољопривредно газдинство које је уписано у Регистар  пољопривредних газдинстава може бити у активном или пасивном статусу. Активан  статус се аутоматски води до момента неизвршавања обавеза, када се газдинство пребацује у статус пасивог.

До преласка у пасиван статус може доћи и уколико престане неки од услова за упис, односно обнову регистрације и тада је газдинство само привремено у пасивном статусу који траје до поновног стицања услова за упис, односно обнову регистрације.

Дугорочнији прелазак газдинства у статус пасивног је у случају неиспуњавања преузетих обавеза:

 -Када је то предвиђено посебним прописима којима се уређују мере за подстицање развоја пољопривредне производње (ако не отплати доспели краткорочни кредит или касни са отплатом рате дугорочног кредита најмање 90 дана, односно закупа за закупљено пољопривредно земљиште у државној својини и не придржава се других уговорних обавеза по уговору о закупу, не врати вишак средстава добијених на основу подстицаја и др.);

-Ако се утврди да је пољопривредно газдинство дало неистините податке у захтеву  Регистру, или у захтеву за коришћење подстицајних средстава, као и у приложеној документацији, а ти подаци имају утицаја на остваривање права на подстицаје –  у том случају пасиван статус траје три године;

-Због достављања нетачних података који се односе на остваривање права, после одобравања средстава, у поступку сталне инспекцијске контроле, у том случају пасиван статус траје пет година;

-Због непридржавања уговорних обавеза по уговорима са Министарством, достављања финансијско-књиговодствених докумената са подацима који нису у складу са поднетим захтевом и са важећим законским прописима,  фалсификовања доказа који су у вези са предметом подстицаја,  отуђења предмета који је набављен средствима подстицаја као и нечувања документације пре уговореног рока, супротно пропису за доделу подстицаја,  остваривања права на подстицаје за друга лица,  коришћења пољопривредног земљишта без правног основа,  ометања поседа пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа,  испуштања и одлагања опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту и у каналима за наводњавање и одводњавање,  спаљивања органских остатака после жетве усева или причињавања пољске штете на усевима, садницама, као и свако друго оштећење на пољопривредном земљишту, који се односе на безбедност хране, здравља биљака, биљних производа које призводи, дорађује, прерађује и ставља у промет – у тим случајевима пасиван статус траје три године.

 Ако је пољопривредно газдинство у пасивном статусу не може да остварује мере за подстицање развоја пољопривредне производње, на које би имало право према посебним прописима газдинства.

 Бојан Стевић, саветодавац за рурални развој у ПССС Пожаревац

Share.

Comments are closed.

Skip to content