Општина Кучево расписала је конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које се финансирају, суфинансирају из локалног буџета за 2023. годину.

Право учешћа имају цркве и верске заједнице регистроване на териоторији кучевачке општине, с тим да све своје програмске активности морају реализовати на овој територији.

Средства су намењена за изградњу или обнову верских објеката, за адаптацију или реконструкцију, за инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката, као и за финансирање догађаја битних за верску заједницу.

Цркве и верске заједнице подносе пријаву програма на посебном обрасцу – пријави која се може преузети у просторијама Општинске управе, канцеларија број 26, или на сајту општине Кучево www.kucevo.rs.

Уз образац подносиоци програма прилажу и фотокопије ПИБ обрасца, картона депонованих потписа, личне карте одговорног лица, детаљан опис програма и финансијски план и наративни извештај о утрошку средстава у претходној години.

Комплетна докумантација доставља се у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе подаци о подносиоцу пријаве, предајом преко писарнице Општинске управе Кучево лично, или путем поште на адресу: Општинска управа Кучево, Светог Саве број 76, 12240 Кучево, са назнаком: Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма традиционачних цркава и верских заједница који се финансирају из буџета општине Кучево“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Конкурс је отворен до 20. јануара.

Share.

Comments are closed.

Skip to content