На осамнаестој седници локалног парламента у Малом Црнићу,  одборници су већином гласова усвојили одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Општине за протеклу годину. Планирани текући приходи и примања износе 314.849.634 динара, а остварени текући приходи 327.250.866 динара, што чини 103,93 одсто планираних средстава. Текући наменски трансфери у износу од 6.141.153 динара примљени су од Министарства пољопривреде у износу од 4.271.720 динара за ревитализацију пољских путева, Комесаријата за избеглице у износу од 756.433 динара за помоћ интерно расељеним лицима и 1.113.000 динара од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за услуге социјалне заштите. Највећи тренд раста прихода огледао се у приходима од закупа јавне својине преко 50 одсто и пореза на имовину са 105 на 114,7 одсто. Упоређивањем консолидованих текућих прихода и расхода добија се буџетски суфицит од 23.564.143 динара, док укупно пренета средства у 2018. години износе 130.980.337 динара. Ова средства користе се за пројекте ревитализације из области путне и водоводне инфраструктуре, објеката које користе културне установе и  Општина. Укупно распоређени расходи и издаци буџета из текућих прихода и примања износе 418.772.053 динара, док су извршени са 303.832.912 динара или 72,6 одсто у односу на план.

Значајна средства буџета намењена су улагањима у инфраструктуру и друге инвестиције у области школства, здравства, културе и спорта. Од планираних 100.886.368 динара реализовано је 60.031.034 динара или 59,5 одсто. За изградњу и капитално одржавање путне инфраструктуре планирано је 82.765.528 динара, а инвестирано 66.224.842 динара. За адаптацију и реконструкцију домова културе и објеката трафостаница планирано је 25.164.000 динара, док су изведени и фактурисани радови до краја године износили 4.403.390 динара.

ПРАВОБРАНИЛАШТВО РАДИЛО ПУНИМ КАПАЦИТЕТОМ

У наставку седнице усвојен је извештај о раду Општинског правобранилаштва за 2017. годину. Општинско правобранилаштво је послове из своје надлежности обављало у пуном капацитету, те су, осим послова заступања у поступцима пред судовима и другим надлежним органима, давана правна мишљења на захтев Општинске управе приликом закључивања уговора, али и правни савети Општинској управи, те месним заједницама, а у мањем делу праћена су и проучавана правна питања од значаја за рад органа и правних лица које заступа.

НОВИ ЧЛАНОВИ ВЕЋА И КОМИСИЈА

На седници Скупштине за нове чланове Општинског већа именовани су Немања Радојковић из Великог Црнића и Ратко Марјановић из Божевца, а усвојен је и Статут Предшколске установе „14. октобар“, чиме је он усаглашен са Законом о основном систему образовања и васпитања. Дата је сагласност на програм комасације, одлуку о спровођењу и начелима комасације у делу Катастарске општине Топоница.

За члана Комисије за именовања изабран је Владан Илић, док је нови члан Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Ненад Станисављевић. Такође, у Савету за здравство, образовање, омладину и спорт именовани су Драгиша Станисављевић (председник) и Даниел Сурдуловић, док ће на челу Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине бити Добрица Тацић. Именовани су нови чланови школских одбора у основним школама и образована је Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини којег ће чинити: Јелица Мрдак (председник), Топлица Ђорђевић, Саша Лилић, Синиша Угриновић, Ненад Славковић и Јасмина Максић.

Share.

Comments are closed.

Skip to content