У циљу исплативости улагања и рада у пољопривреди, једна од важних ставки пољопривредних произвођача је – осигурање усева. Предмет осигурања су: ратарски и повртарски усеви, плодови воћа, лековито биље, усеви и плодови који се гаје у стакленицима и пластеницима, воћни, лозни и шумски садни материјал, стабла воћа и чокоти винове лозе, као и младих шумских култура.

         Осигурање усева покрива  основне ризике (град, пожар, удар грома) и допунске ризике (поплава, олуја, пролећни мраз, јесењи мраз, зимско измрзавање).

         Усеви се осигуравају на вредност коју одреди осигураник, а на основу стварне вредности очекиваног приноса културе. Стварну вредност очекиваног приноса одређују очекивани принос (кг/ха) и тржишна цена на велико, која се формира у време жетве односно бербе. Уговорене вредности приноса и цена могу се усклађивати с њиховим стварним вредностима током трајања осигурања – вегетационог периода.

          Висина премије осигурања зависи од степена биолошке осетљивости културе на дејство осигураног ризика и степена градобитности подручја на којима се гаји усев односно плод.

            Плаћање премије осигурања усева и плодова олакшано је и субвенцијама које сваке године даје држава. Регистрованим пољопривредним газдинствима држава враћа део плаћене премије осигурања, што је прецизирано уредбама које издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Подстицаји могу бити: за осигурање ратарских култура у максималном износу од 100.000 динара; за осигурање повртарских култура у максималном износу од 500.000 динара; за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља; за осигурање расадника у максималном износу од 500.000 динара и за осигурање животиња у максималном износу од 2.000.000 динара.

         Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности плаћене премије осигурања, умањене за износ средстава на име пореза на премију неживотног осигурања, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. Увећање максималног износа подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, односно за подручја одређених управних округа утврђује се према месту у коме се налази катастарска парцела под биљним културама, односно према месту у коме се налази објекат (ХИД) у коме се држе и узгајају животиње, који су предмет подстицаја.

       Право на подстицаје остварује физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник и правно лице, ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу и ако је у Регистру извршило обнову регистрације за текућу годину.                  

                                                           Бојан Стевић, мастер економије у ПССС Пожаревац

Share.
Leave A Reply

Skip to content