У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011), и чланом 371, 372 и 373 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011), и члана 40. Статута НИПД ,,РЕЧ НАРОДА“АД ПОЖАРЕВАЦ, дана 6. децембра 2016. године, Одбор директора НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ,

 

Упућује

 

ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

НИПД ,,РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ

 

На основу одредаба Закона о привредним друштвима и Статута НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ, заказује се ванредна седница Скупштине акционара НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ, која ће се одржати 6. децембра 2016. године, у 13 часова, у седишту Друштва, ул. Таковска број 5, а Одбор директора предлаже следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

 

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

 1. Отварање седнице Скупштине;
 2. Именовање председника Скупштине;
 3. Именовање записничара и два оверивача записника;
 4. Именовање три члана Комисије за гласање;
 5. Усвајање предложеног дневног реда.

РЕДОВАН ПОСТУПАК

 1. Усавајање записника са претходне седнице;
 2. Конститутивна седница новог сазива Скупштине акционара (информација директора о преносу 1601 акције по решењу Министарства привреде);
 3. Избор Одбора директора;
 4. Разно.

 

Позивају све сви акционари Привредног друштва да присуствују седници Ванредне супштине, заказаној за 6. децембар 2016. године, са почетком у 13 часова, у пословним просторијама, лично или преко пуномоћника.

 

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Ванредне скупштине утврђује се на основу извода из једниствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности ISIN RSRNRDE35630 GFI ESVUFR.

Друштво поседује 2.116 акција са правом гласа.

 

Акционар има право да учествује у раду Ванредне скупштине, што подразумева:

 1. Право гласа на седници;
 2. Право учећша у расправи о питањима на дневном реду у сладу са Законом и Статутом друштва и Пословником о раду Скупштине.

 

Скупштина све одлуке које су на дневном реду доноси обичном већином гласова присутних акционара.

Акционар гласа лично или преко пуномоћника.

Пуномоћје мора бити у писаној форми и има минимални садржај прописан Законом.

Пуномоћје се даје пуномоћнику и доставља у седишту Друштва најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине.

 

Овај позив за ванредну седницу Скупштине акционара биће објављен најмање 21 дан пре одржавања Ванредне Скупштине, и то у листу НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ, а сви акционари добиће позиве путем поште са доказом о уручењу.

За све информације обратите се на телефон 012/532-309.

Председник Одбора директора

НИПД „РЕЧ НАРОДА“ АД ПОЖАРЕВАЦ

 

 

Слободан Јовић

 

 

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content