2020-09-13T08:15:30+02:00 13. септембра, 2020. 08:15 |

Правни оквир здравствене заштите жена и деце

Једна од тема Школе родитељства пожаревачког Дома здравља јесте здравствена заштита трудница и деце, која се на примарном нивоу остварује кроз институцију Дома здравља, као основног интегралног дела здравственог система.


Конкретно, здравствена заштита трудница и деце се реализује кроз рад изабраног гинеколога и педијатра, са тимом стручњака. Ради бољег разумевања процеса, у оквиру пројекта „Школа родитељства“, којим координира др Весна Лакић, за више детаља о поменутој теми, будућим родитељима су на располагању правници Дома здравља Пожаревац Ана Десивојевић и Саша Радић. 

– Запослена жена за време трудноће и запослена жена која доји дете не може да ради на пословима који су по налазу надлежног здравственог органа штетни за њено здравље и здравље детета, а нарочито на пословима који захтевају подизање терета или на којима постоји штетно зрачење или изложеност екстремним температурама и вибрацијама. Трудница и дојиља на могу да раде дуже од 40 часова недељно, колико износи пуно радно време, нити могу да раду у периоду од 22:00 часова до 06:00 часова наредног дана, ако би надлежни здравствени орган такво ангажовање сматрао штетним по здравље запослене труднице и дојиље, односно по здравље детета. Мајка или отац детета могу да раде дуже од 40 часова недељно само уз своју писану сагласност, истичу Десивојевић и Радић и настављају: 

Ана Десивојевић

– Запослена трудница након што обавести послодавца да током радног времена има заказан здравствени преглед у вези са трудноћом, послодавац је дужан да је пусти да обави преглед и за тај период не сме да јој умањи зараду.

– Послодавац је дужан да запосленој жени, која се врати на рад пре истека годину дана од рођења детета, обезбеди право на једну или више дневних пауза у току дневног рада у укупном трајању од 90 минута или на скраћење дневног радног времена у трајању од 90 минута, како би могла да доји своје дете, ако дневно радно време запослене жене износи шест и више часова. Запосленом који је уговором засновао радни однос на одређено време продужава се радни однос до истека коришћења права на одсуство.

Уставом Републике Србије зајамчена посебна заштита породице, мајке, самохраног родитеља и детета, који уживају посебну заштиту у складу са законом. Такође, Закон о раду прописује посебну заштиту за запослену жену за време трудноће и порођаја и за запосленог ради неге детета. 

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о здравственој заштити и Закон о здравственом осигурању („Сл . гласник РС“ 25/2029), који су ступили на снагу 11. априла 2019. године. Наведеним Законом трудница, породиља, дете до навршених 18 година живота, самохрани родитељ са децом до седме године живота имају право на највиши могући стандард здравља и здравствене заштите.

– Законом о раду је предвиђено да запослена жена има право на одсуство са рада због трудноће и порођаја, као и одсуство са рада ради неге детета, у укупном трајању од 365 дана. Запослена жена има право да отпочне породиљско одсуство, на основу налаза надлежног здравственог органа, најраније 45 дана, а обавезно 28 дана пре времена одређеног за порођај. Запослена жена за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, има право на накнаду зараде.

      Саша Радић

– Породиљско одсуство траје до навршена три месеца од дана порођаја. По истеку породиљског одсуства, запослена жена има право на одсуство са рада ради неге детета до истека 365 дана од дана отпочињања породиљског одсуства. 

– Отац детета може да користи право на породиљско одсуство у случају када мајка напусти дете, умре или је из оправданих разлога спречена да користи то право. То право отац детета има и када мајка није у радном односу. Отац детета може бити корисник права на одсуство ради неге детета, без икаквих услова, у свакој прилици када се мајка детета и он тако договоре. За време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета запослена жена, односно отац детета, има право на накнаду зараде, у складу са законом.

– Запослена жена има право на породиљско одсуство и право на одсуство са рада ради неге детета за треће и свако наредно новорођено дете у укупном трајању од две године. Један од родитеља детета коме је неопходна посебна нега због тешког степена психофизичке ометености, осим за случајеве предвиђене прописима о здравственом осигурању, има право да по истеку породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, одсуствује са рада или да ради са половином пуног радног времена. За време одсуствовања са рада запослени остварује накнаду зараде.

Р. Н. 

Подршка за остварење овог пројекта обезбеђена је кроз грантове за пројекте у оквиру Другог пројекта развоја здравства Србије и Додатног финансирања за Други пројекат развоја здравства Србије преко Владе Републике Србије из средстава зајма Светске банке.

Мишљења која су овде изнета одражавају ставове аутора и не представљају обавезно и ставове Другог пројекта развоја здравства Србије и Додатног финансирања за Други пројекат развоја здравства Србије, Владе Републике Србије или Светске банке.