2017-09-13T08:33:31+02:00 13. септембра, 2017. 08:33 |

Саопштење ЈКП Водовод и канализација Пожаревац

На основу информација објављених у појединим медијима од 11.септембра 2017. а у вези са Обавештењем шефа Одсека за санитарни надзор Пожаревац у Одељењу за санитарну инспекцију, Вере Јоновић од 23.августа 2017., које се позива на Стручно мишљење о хигијенској исправности воде за пиће на ППВ Млава Дрмно и у мрежи у селу Дрмно, селу Стари Костолац и делу насеља Канал у Костолцу број 2070 од 21.августа 2017., ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац доставља саопштење које преносимо у целости:

  1. ЈКП „Водовод и канализација“ и Град Пожаревац су упознати са свим релевантним информацијама од значаја за квалитет и количину воде која се пласира са постројења ППВ Млава и у мрежи у селу Дрмно, селу Стари Костолац и делу насеља Канал у Костолцу и том смислу одржава редовно праћење анализа узорака, стања мреже, извештаја стручних служби и примедби корисника. Поред тога, представници ЈКП ВиК одржали су овим поводом састанке, најпре са ЗЗЈЗ Пожаревац 19.8.2017., а потом и заједнички састанак са Вером Јоновић и представницима ЗЗЈЗ Пожаревац 21.8.2017., како би надлежни органи и установе имали пуну и адекватну информацију о техничкој исправности постројења и мреже и активностима које се са тим циљем тренутно предузимају.

  1. Анализом извештаја о квалитету узорака које је обрадио ЗЗЈЗ Пожаревац, недвосмислено је утврђено да се вода која се пласира са ППВ Млава о коме се стара ВиКПО СВИМ ПАРАМЕТРИМА ИМА СМАТРАТИ ИСПРАВНОМ ЗА ПИЋЕ и да се као таква даље дистрибуира мрежом до потрошача у селу Дрмно, селу Стари Костолац и у делу насељу Канал у Костолцу.

  1. Анализом стања мреже, резултата анализе узорака и режима дневне и ноћне производње на ППВ Млава, недвосмислено је да је узрок повременог инцидентног пробоја штетних материја у систем водоснабдевања постојање паралелних система за водоснабдевање са хидропаком у домаћинствима која пласирају воду из бунара у исте инсталације по приватним објектима у које се испоручује вода са ППВ Млава. Сваки пад притиска у инсталацијама хидропак компензује својим укључивањем, услед чега се тачкасто и инцидентно дешава пробој аеробних мезофилних бактерија, нитрата и других полутаната, који у води са ППВ Млава и у мрежи никад нису детектовани. Додатно онечишћење воде долази из инсталација у којима је дошло до таложења једињења мангана током дугог периода у коме је постројењем и мрежом газдовао ТЕ-КО и који се услед наглих промена притиска и неумерено велике потрошње, узбурка и испира из цеви и води даје слабу обојеност.

  1. ЈКП „Водовод и канализација“ савесно, одговорно и одрживо обавља поверени мандат јавног водоснабдевања на подручју Града Пожаревца и у том смислу, само на основу одлуке Градског Штаба за ванредне ситуације, а без решених имовинско правних односа и окончаног процеса преузимања ППВ Млава и мреже од ЕПС, управља и одржава тај систем. Закључком Владе РС бр.1201.285920/1-16 од 20.јула 2016. Република Србија преузела је власништво над ППВ Млава и дистрибутивном мрежом од ЕПС и у току је његово предавање Граду Пожаревцу на коришћење. Ранији уговори између ЈКП „Водовод и канализација“ и ТЕ-КО Костолац као и Анекси више нису на снази. У том смислу ЈКП „Водовод и канализација“ налази се у тешкој али и незахвалној ситуацији у којој предузима све законом дозвољене активности да систем који није део система ЈКП „Водовод и канализација“ одржава у функцији у циљу водоснабдевања грађана.

ЈКП „Водовод и канализација“ је у претходних шест месеца, поступајући по примедбама грађана и представника МЗ информацијама од стручних служби спровео следеће активности на идентификацији и решавању проблема:

– континуирано довози воду за пиће до ових насеља путем цистерни, током последњих месец дана и одржава константну комуникацију за званичницима ЗЗЈЗ Пожаревац на решавању овог проблема о чему су издата два Саопштења за јавност (4.8. и 7.8.2017.)

–  припремљен предрачун на замени филтерске испуне и мерних уређаја на ППВ Млава,

– обављенеприпреме на изради чворишта неопходних за механичко чишћење магистралних и дистрибутивних цевовода,

– набављен део материјала за израду чворишта,расписао ЈН и склопио Уговор за добијање извођача радова на пословима чишћења цевовода који почиње у петак 15.9.2017.

– израђена калкулација на замени водомера и уградњи неповратних вентила на прикључцима у овим насељима како би се спречио даљи продор бунарске воде из домаћинстава и систем јавног водоснабдевања.

Поред тога , ЈКП „Водовод и канализација“ је привремено и до окончања свих активности на чишћењу мреже пребацио све кориснике на режим снабдевања на ППВ „Ловац“ у Костолцу и снабдевање је у овом тренутку стабилно.

Особе за контакт :

Шеф стручне службе за смањење губитака ВиК

Миодраг Обрадовић

066/272827

Служба за информисање Града Пожаревца

Миливој Боснић

0648975778