Трећег дана априла Србију очекују парламентарни избори који су већ расписани, као и председнички, чије се расписивање ускоро очекује.Секретар Изборне комисије Града Пожаревца Стефан Марјановић појаснио је изборни процес и промене у законској регулативи. Све битне информације о предстојећим изборима и о начину гласања на дан одржавања избора, грађани Пожаревца могу пронаћи на веб презентацији Градске изборне комисије у Пожаревцу, www.gik.pozarevac.rs

Донета је одлука о расписивању парламентарних  избора, а очекује се одлука о председничким. Има ли наговештаја када ће бити? 

-Изборе за председника Републике расписује председник Народне скупштине. Законом о избору председника Републике прописано је да се одлука о расписивању председничких избора доноси 90 дана пре истека мандата председника Републике, али с тим да од дана расписивања избора до дана гласања не може протећи мање од 30, ни више од 60 дана. Како Александру Вучићу председнику Републике Србије, мандат истиче крајем маја, може се очекивати расписивање председничких избора око 2. марта. Осим тога, морам нагласити да Републичка изборна комисија доноси поједине прописе који ће се истовремено примењивати и за изборе народних посланика и за изборе председника Републике, па на основу тога може се закључити да ће се председнички избори одржати истовремено са парламентарним и појединим локалним изборима, 3. априла ове године. 

Дато је обавештење грађанима да изврше увид у бирачки списак. Шта то подразумева?

На основу Обавештења број 01-013-23/2022 може се извршити увид у јединствен бирачки списак за подручје Града Пожаревца ради провере да ли су грађани уписани у бирачки списак, као и да ли су подаци тачни. Увид се може извршити непосредно сваког радног дана у времену од 7.30 до 15.30 у седишту Градске управе Града Пожаревца, Улица Дринска бр. 2, у канцеларији бр. 23 или електронским путем на званичној веб-презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak. Грађани имају могућност да до закључења бирачког списка захтевају доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку од стране Градске управе Града Пожаревца.

Бирачки списак се закључује до 18. марта 2022. године у 24 часа и у њему се налазе и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора. Грађани имају могућност да најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка поднесу захтев Градској управи Града Пожаревца да се у бирачки списак упише податак да ће гласач на предстојећем парламентарним изборима, гласати према месту боравишта у земљи, као и да гласач који има боравиште у иностранству може преко дипломатско-конзуларног представништа Републике Србије поднети Градској управи по месту његовог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њему уписани у бирачки списак. Додатне информације могу се добити и путем контакт телефона 012/539-708.

 Које новине предвиђа нова законска регулатива када је реч о изборима? 

-Иако се задржавају досадашња законска решења која се могу и сматрати основним постулатима изборног процеса ,  Република Србија као једна изборна јединица, изборне листе са које кандидати добијају мандате према редоследу на листи, примена система највећег количника приликом расподеле мандата, изборни цензус од 3% и друго, може се оправдано рећи да закони доносе значајне новине у погледу организације и рада органа за спровођење избора, посебно у погледу транспарентности њиховог рада и ширег круга субјеката из политичког живота који учествују у њиховом раду, па и имају додатна овлашћења у погледу контроле правилности спровођења изборног поступка. Такође, ту су и посебна правила која унапређују положај припадника националних мањина као учесника у изборном поступку, као и посебна правила која имају за циљ да се у постојећим условима обезбеди могућност гласања и грађанима Србије на подручју Косова и Метохије, као и одговарајуће услове за рад органа за спровођење избора у тим условима. 

Потребно је и овде нагласити да се може сматрати да је читав процес који би требало да доведе до новог значајног унапређења изборних услова у складу са међународним стандардима отпочео са самим завршетком претходних парламентарних избора, односно када је Канцеларија за демократске институције и људска права објавила Коначни извештај о парламентарним изборима у Републици Србији који су одржани 21. јуна 2020, са одговарајућим препорукама за унапређење изборног процеса. Након тога, Влада је на седници од 3. децембра 2020. године формирала радну групу за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права, ради обезбеђивања примене датих препорука. Имајући у виду да је примарни задатак радне групе био да координира и прати примену препорука из Извештаја мисије Организације за европску безбедност и сарадњу и Канцеларије за демократске институције и људска права о процени избора потребно је било успоставити консултативни процес са политичким странкама о изборном процесу који ће укључити представнике Европског парламента. 

Имајући у виду потребу да се у консултативни процес укључи што већи број политичких странака, што би морало укључивати на равноправним основама и оне политичке странке које желе дијалог о изборним условима без учешћа страних односно међународних чинилаца, организоване је још један формат дијалога, у коме су учествовале те странке под покровитељством Народне скупштине, а без учешћа представника Европског парламента. 

Резултат та два дијалога, заснованих на препорукама ОДИХР које су се одвијале паралелно јесу са једне стране мере за унапређењe спровођења изборног процеса које су предложили кофасилитатори током процеса Међустраначког дијалога уз посредовање Европског парламента од 18. септембара 2021, а са друге стране Споразум о унапређењу услова за одржавање избора, који су потписали чланови радне групе за Међустраначки дијалог без страног посредовања, 29. октобра 2021. године. На свим горе наведеним документима, као и на препорукама ОДИХР, заправо се базирају законска решења која се предлажу у новом Закону о избору народних посланика, па се решења у овом закону усклађују и са решењима у Закону о избору председника Републике и Закону о локалним изборима.

Да ли има промена у саставу градских и општинских изборних комисија?

Новим Законом о локалним изборима прописан је број чланова односно њихових заменика у општинским и градским изборним комисијама, на основу броја уписаних бирача у јединици локалне самоуправе. Одлуку о именовању градских и општинских изборних комисија доноси Скупштина, на основу предлог одборничких група, сразмерно њиховој заступљености у укупном броју одборника који припадају одборничким групама. 

Битну новину представља и одредба о томе у којим случајевима се право предлагања чланова и заменика чланова локалне изборне комисије у сталном саставу може признати и самосталном одборнику или групи одборника који нису чланови ниједне одборничке групе.  Све је то у циљу постизања што боље репрезентације свих политичких опција заступљених у локалној скупштини. Тако се одборничком групом у смислу предлагања чланова и заменика чланова органа за спровођење локалних избора у сталном саставу сматра одборник појединац или група одборника која броји мање од оног броја одборника који је потребан за образовање одборничке групе: 1) ако су сви ти одборници изабрани са исте изборне листе 2) ако изборна листа на којој су изабрани није освојила онолико мандата колико је потребно за образовање одборничке групе 3) ако нико од њих није приступио некој одборничкој групи 4) ако су сви ти одборници потписали предлог за именовање члана, односно заменика члана органа за спровођење локалних избора у сталном саставу. 

У том смислу, битно је напоменути да предложена законска решења подразумевају да у расподелу места која припадају овлашћеним предлагачима у изборној комисији улазе не само места чланова, већ и заменика чланова изборне комисије, услед чега би сразмерна расподела места могла да доведе до ситуације да најмањем овлашћеном предлагачу припадне само место заменика члана у изборној комисији. Овакво решење, даље, подразумева да комплетирање састава изборне комисије подразумева и политичке консултације и договоре, уз поштовање законом утврђених правила за састављање изборне комисије у сталном саставу. Предлаже се и прецизирање круга лица из реда којих се именују секретари и заменици секретара изборних комисија, као учесника у раду изборних комисија без права одлучивања, као и одређивање овлашћеног предлагача за њихово именовање.

Виши степен демократичности изборних закона огледа се и да у спровођењу првих избора за народне посланике који буду расписани, локалне изборне комисије у чији стални састав, осим чланова и заменика чланова улази још по један члан и заменик члана које именује Републичка изборна комисија на предлог председника Народне скупштине, а мандат им траје док збирни извештај о резултатима гласања не постане коначан. 

Колико је бирачких места на подручју Града Пожаревца и да ли ће бити промена за предстојеће изборе?

Законом о избору народних посланика прописано је да локалне изборне комисије одређују бирачка места на основу предлога општинских, односно градских управа најкасније десет дана од дана када је одлука о расписивању избора ступила на снагу. Сагласно томе, Одлуку о одређивању бирачких места, Градска изборна комисија у Пожаревцу одредиће најкасније до 25. фебруара 2022. године. 

Такође, да нагласим и то да је Републичка изборна комисија, на седници 15. фебруара, донела Одлуку 02 Број 013-471/22 којом је дала претходну сагласност општинским и градским управама да за гласање на изборима за народне посланике расписаним за 3. април, надлежним градским и општинским комисијама предложе одређивање оних бирачких места са више од 2.500 бирача односно мање од 100 бирача која су решењима надлежних изборних комисија била одређена за гласање на републичком референдуму 16. јануара. На основу тога, сматрамо да неће бити промена у погледу бирачких места, као и да ће број бирачких места у Пожаревцу бити 57, а у Костолцу 11, што укупно износи 68 бирачких места на територији града Пожаревца.

Од коликог је значаја да се листе што пре предају, односно од чега ће да зависти редни број предложених листи? 

Редни број изборних листи се одређује на основу редоследа предаје односно доношења Решења о проглашењу изборне листе. Значај можда боље сагледавају политичке странке, али са стручног аспекта мислим да број изборне листе ништа не представља, осим што се брже остварује право на проширеног члана и заменика члана органима за спровођење избора. 

Како Градска изборна комисија у Пожаревцу строго ради у складу са законима и подзаконским актима, саветујем свим учесницима у изборној трци да више поведу рачуна о другим недостацима који могу представљати проблем приликом предаје и проглашења изборне листе.

За председничке изборе, редослед се утврђује на основу Упутства за спровођење жреба за утврђивање редоследа кандидата за председника Републике на листи за избор председника Републике, који је донела Републичка изборна комисија на седници одржаној 12. фебруара ове године. Наведеним актом, прописано је да ће се жреб преносити на Радио-телевизији Србије.

 Због епидемиолошке ситуације, да ли ће за оболеле од ковида постојати могућност гласања код куће?

Републичка изборна комисија је надлежна и прописује упутства за спровођење избора за народне посланике и председника Републике, као и ствари које се тичу епидемиолошких мера и то на основу препорука Републичког штаба за ванредне ситуације, које локалне изборне комисије сходно примењују: Сагласно томе, још увек немам прави одговор за наведено питање. 

Share.

Comments are closed.

Skip to content