Градско веће у Пожаревцу је на данашњој седници донело одлуку о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене у граду у време трајања осмомартовског празника.

Овом одлуком утврђује се простор у пожаревачком Градском парку, као и локација јавне намене за постављање типских монтажних тезги за продају цвећа и других производа за Дан жена, почев од 6. марта, а закључно са 8. мартом. У ове сврхе обезбеђене су типске монтажне тезге.

Право на коришћење површине јавне намене имају све регистроване занатске, трговинске радње, регистрована пољопривредна газдинства, произвођачи сувенира и рукотворина организовани у оквиру регистрованих удружења грађана.

Редослед коришћења тезги одређује се према пријему захтева.

За издавање решења за коришћење јавне површине вршиће Одељење за имовинско – правне послове Градске управе, по извршеној уплати таксе од стране корисника, а по подношењу захтева.

Накнада за закуп привременог објекта од 1м2 са 1м2 манипулативног простора је 1.500 динара.
Корисник објекта уплаћује на рачун јавних прихода Града Пожаревца број: 840-714565843-77 по моделу 97, позив на број: ПИБ правног лица или ЈМБГ физичког лица.

Подносилац захтева дужан је да уплати локалну административну таксу на рачун број 840-742241843-03 по моделу 97, са позивом на број 52080, у износу од 1.577 динара по важећој таксеној тарифи.

Share.

Comments are closed.

Skip to content