2021-12-20T10:55:58+01:00 17. децембра, 2021. 17:52 |

У Жабарима усвојен буџет за 2022. годину

Локални парламент у Жабарима одржао је последњу седницу у овој години на којој је у центру пажње одборника био буџет за 2022. годину. Приходи буџета за наредну годину планирани су у износу од 335.364.000 динара, расходи и издаци су на нивоу од 365.564.000 динара, а дефицит од 30,2 милиона динара покриће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

                                                    У КАСИ ВИШЕ ОД 335 МИЛИОНА

Седницом је председавао Дејан Адамовић, а заседању је присуствовао председник Општине Јован Лукић. Говорећи о детаљима планираног буџета, председник Скупштине општине Дејан Адамовић је нагласио да се највећи износ прихода односи на текуће трансфере од других нивоа власти и то чини 52 одсто укупних текућих прихода. Следе порез на доходак, добит и капиталне добите на нивоу од 20 одсто, порез на имовину 10 одсто, док остале врсте прихода имају мањи удео у укупним примањима.

-Када говоримо о расходима највећи проценат расхода и то скоро 30 одсто односи се на категорију трошкова коришћења роба и услуга. Ту спадају сви нужни трошкови за функционисање како директних, тако и индиректних корисника буџетских средстава, као што су стални трошкови (трошкови електричне енергије, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања), трошкови материјала, текућих поправки и одржавања, услуге по уговору, специјализоване услуге. С обзиром да се од 2015. године са линијског прешло на програмско буџетирање, највећа издвајања односе се за следеће програме: опште услуге локалне самоуправе, који обухвата трошкове функционисања Општинске управе, општинског правобраниоца, управљање у ванредним ситуацијама, јавни ред и мир, средства текуће и сталне буџетске резерве, средства обезбеђена за функционисање месних заједница.

Програм – политички систем локалне самоуправе обухвата разделе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа и у овом делу планирају се и трошкови за одржавање предстојећих избора. Програм – комунална делатност обухвата трошкове јавног осветљења и то како текуће одржавање, тако и средства издвојена за модернизацију система јавне расвете применом паметне лед технологије. Кроз овај програм планирана су и средства за дератизацију, дезинфекцију и израду пројектне документације за замену водоводних цеви на водоводима у Жабарима, Александровцу, Симићеву и Влашком Долу. Кроз програм – саобраћај и саобраћајна инфраструктура издвојена су средства за асфалтирање, ревитализацију пољских путева, летње одржавање улица, израду пројектне документације, унапређење безбедности саобраћаја. Програм социјалне заштите обухвата материјалне трошкове неопходне за рад Центра за социјални рад, финансирање спровођења услуге Помоћ у кући за стара лица и лица са посебним потребама, превоз деце средњих школа, бесплатну ужину за ученике од 1. до 4. разреда, једнократне помоћи за рађање деце, бесплатне књиге за ђаке прваке, стипендије за студенте… Кроз одлуку о буџету за 2022. годину обезбеђена су средства за предшколско васпитање, установе културе, пољопривреду, локални економски развој, здравствену заштиту, спорт, становање, урбанизам и просторно планирање, као и енергетску ефикасност, истакао је Адамовић.

У наставку седнице већином гласова усвојене су одлуке да завршни рачун буџета Општине за 2021. годину садржи извештај екстерне ревизије, о локалним комуналним таксама, етички кодекс функционера Општине, кадровски план општине Жабари за 2022.  годину, допуњена одлука о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и довођењу атмосферских и отпадних вода и годишњи програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2022. годину, који износи 68.358.000 динара.

                                                      ВЕЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА „КОМУНАЛАЦ“

Дата је сагласност на програм пословања ЈКП „Комуналац“, посебан програм коришћења средстава за субвенције из буџета Општине за 2022. годину и измену и допуну Статута овог предузећа. У току ове године урађена је студија процене стања постојећег водоводног система насељених места Влашки До, Александровац, Ореовица, Симићево, Жабари, Породин и Витежево са предлозима за унапређење система. На бази студије приступиће се реконструкцији водоводне мреже, користећи средства Канцеларије за управљање јавним улагањима, која је за ове намене у првој фази одвојила 2 милиона евра.

-Урађена је техничка документација за систем даљинског надзора и управљања водоводном мрежом на територији општине Жабари, како би се пратило стање губитака и растицање воде у водоводној мрежи по којој ће се израдити нове зоне потрошње и мерних места са мерачима протока. Процењујемо да су сада губици у мрежи веома велики и износе између 50 и 60 одсто. Крајњи циљ овог пројекта је унапређење постојећег система и базирање на смањењу губитака у мрежи као и смањење оперативних трошкова експлоатације и одржавања система. Сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода системом јавне канализације обавља се за сада само у већем делу Жабара, системом „мокро поље“. У сарадњи са локалном самоуправом урађен је пројекат под називом „Изградња нове канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода“, према којем дужина примарног вода је 26 километара и секундарног 50 километара. Пројекат се реализује преко Министарства грађевинарства и инфраструктуре у оквиру програма „Чиста Србија“. У 2022. години неопходна је набавка теренског возила и мањег багера – ровокопача, а на водоизворишту у Породину потребно је извршити набавку нове пумпе, уградити потпуно нову електронику, фреквентни регулатор и централни водомер, као и ремонт једне од три неисправне пумпе. Вршиће се редовно одржавање и очитавање водомера, редовна контрола рада хлоринатора, а неопходно је и повећати наплату утрошене воде и остварити веће субвенције из општинског буџета, рекао је директор ЈКП „Комуналац“ Живорад Настић.

За чланове Школског одбора ОШ „Дуде Јовић“ Жабари именовани су: Маја Стевановић, Сања Голубовић, Зорица Марковић (испред запослених), Дарко Милошевић, Жак Перић, Слађана Јанковић (испред Савета родитеља), Ненад Радојковић, Велизар Бекић и Јелена Станојевић (испред локалне самоуправе).

                                                                                                                        Д.Динић