На скупштинском заседању у Жагубици којим је председавала Оливера Пауљескић једногласно је усвојена одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину и дата је сагласност на План рада, календар активности и финансијски план Црвеног крста Жагубица за наредну годину.

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на одлуку о изради Плана детаљне регулације ветропарка „Горњак“. Плански документ предвиђа да се у складу са природним потенцијалом енергије ветра планира изградња инфраструктурног комплекса објекта ветроелектране са пратећим средњенапонским кабловским и телекомуникационим водовима, као и мрежом приступних путева, а према могућностима и условима прикључења на електроенергетски систем на датој локацији. Прелиминарне анализе показале су да би се на предвиђеном простору планирало инсталирање око 35 ветротурбина укупне инсталисане снаге максимално 200 МW, који ће бити прикључени на преносни електроенергетски систем према условима ЈП „Електромрежа Србије“.

Такође, усвојена је одлука о изради Плана детаљне регулације агро – туристичког комплекса „Бела река“. План ће обезбедити услове за развој агротуризма и пољопривредне школе, спорта, планинарског и ловног туризма, ергеле, као и других садржаја у функцији планског развоја подручја. Циљ израде плана је дефинисање нових површина јавне намене, као и површина за грађевинско земљиште за потребе изградње планираних садржаја. Донет је и закључак о исправци техничке грешке у Плану детаљне регулације подручја ветроелектране „ВЕ Црни Врх“ на територији општине Жагубица.

                                                                                                Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content