2020-02-29T09:11:52+01:00 29. фебруара, 2020. 09:11 |

Улагања у стабилност и екологију

Један од најважнијих циљева капиталног ремонта блока Б2 је повећање поузданости рада блока. Реализоване активности треба да обезбеде његов стабилан и поуздан рад у наредном експлоатационом периоду. – То треба да се манифестује остваривањем задатих планова производње електричне енергије и минимизацијом планских и непланских застоја у току будуће експлоатације, истиче др Далибор Стевић, руководилац Службе одржавања у ТЕ „Kостолац Б“ и додаје:

– Изведене активности у капиталном ремонту блока Б2 обухватиле су уградњу нове опреме, ревизију и инспекцију постојеће опреме и уређаја, укључујући дефектажу, испитивање, репарацију и замену резервних делова и уређаја.

                                           ЗА СТАБИЛАН И БЕЗБЕДАН РАД

        Од великих нестандардних послова урађених у оквиру капиталног ремонта Б2 издвајају се: уградња система за смањење емисије азотних оксида – DеNОx, замена дела међупрегрејача 1, капитални ремонт турбине и генератора, миграција управљачког система Б2, фабрички ремонт трансформатора 2БТ, реконструкција система беспрекидног напајања, ремонт турбинског регулатора и мерно-регулационе опреме на регулационим вентилима турбине.

Др Далибор Стевић

      На блоку су изведене и остале стандардне активности на котлу које обухватају: ремонтне активности на цевном систему котла, ремонтни радови на ложним уређајима, а урађен је и ремонт вентилатора димног гаса, вентилатора хладног димног гаса, вентилатора свежег ваздуха, ремонт система одшљакивања, ремонт озида и ремонт система за довод горива и одвод продуката сагоревања.

       На турбогенераторском постројењу урађен је ремонт пумпи сирове расхладне воде, ремонт помоћне уљне пумпе и пумпи регулационог уља на уљном систему турбине, замењено је око 3.000 кондензаторских цеви. Такође, урађен је и ремонт пумпи у машинској сали, који је обухватио напојне пумпе, конденз-пумпе, пумпе техничке воде, сливне пумпе загрејача ниског притиска, затим ремонт система за чишћење кондензаторских цеви, ремонт црпне станице расхладне воде, ремонт постројења за хемијску припрему воде и кондензата, ремонт помоћних постројења и периодични преглед посуда под притиском.

      У домену електроенергетике урађена је реконструкција система беспрекидног напајања, ремонт 0,4кV развода, ремонт разводног командног напона и једносмерних напона, ремонт 6кV развода, ремонт система побуде и синхронизатора, као и сервис нисконапонских мотора и ремонт исправљача.

     У области мерења и регулације, реализовани су ремонти: мерне опреме у пољу, опреме за специјална мерења и хемијска мерења, система за анализу димних гасова, пирометара и за мерење вибрација. Урађени су сервиси и ремонти хидрауличких погона, пнеуматских погона, електромоторних погона, као и модернизација система за пнеуматску регулацију на помоћним турбинским системима.

     Kод управљања, рачунара и сигнализације на овом блоку спроведено је подешавање вентила и клапни, урађени ремонти управљачког дела система за заптивање РЗВ, пнеуматских погона у потфилтерском делу, камера за рост и погона на воденим дувачима гара. Код грађевинског одржавања спроведена је санација оштећења на фасади главног погонског објекта и изведени ронилачки радови у црпној станици сирове воде: преглед и чишћење грубих решетака, гребача и финих сита.

      Редовно спровођење стандардних и капиталних ремонта у складу с упутствима оригиналних произвођача за опрему и уређаје, као и добра инжењерска пракса, битно доприносе продужењу радног животног века термоенергетског постројења. Ово се нарочито остварује у капиталном ремонту, где је обим послова знатно већи него у стандардним ремонтима.

      – Активности у капиталном ремонту подразумевају, између осталог, и уградњу нове опреме, замену оштећених и дотрајалих делова опреме и уређаја у већем обиму, инспекцију, дефектажу, испитивање, репарацију, које омогућавају продужење радног века опреме и уређаја и њихов поуздан и ефикасан рад. Свакако да активности спроведене у капиталном ремонту блока утичу и на енергетску ефикасност целокупног процеса, у неким аспектима директно, а у неким индиректно. Полазећи од суштине значења појма енергетске ефикасности и њеног значаја у области термоенергетских постројења, можемо закључити да ће термоенергетски уређаји и процеси бити енергетски ефикасни ако имају висок степен корисног дејства, тј. мале губитке приликом трансформације једног облика енергије у други. Kрајњи циљ је свакако минимизација потрошње енергије уз остваривање задатих планова производње електричне енергије. У контексту свега овога, активности извршене у капиталном ремонту Б2 у смислу обезбеђивања поузданог и ефикасног функционисања уређаја и опреме, који директно учествују у производњи електричне енергије, треба да обезбеде и остваривање критеријума енергетске ефикасности.

                                    НАЈВЕЋИ ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ РЕМОНТА

      Уградња система за смањење емисије азотних оксида је највећи пројекат у оквиру капиталног ремонта Б2, узимајући у обзир вредност уговора.

       – Уговорено техничко решење система за смањење емисије азотних оксида предвиђа комбинацију примарних и секундарних мера које обухватају оптимизацију рада горионика, вишестепено довођење ваздуха у котао, вишестепено довођење горива коришћењем нове геометрије горионика и канала аеросмеше, као и додатна мера SNCRН метода, односно селективна некаталитичка редукција. У оквиру капиталног ремонта Б2 реализоване су примарне мере за смањење емисије азотних оксида, док ће се секундарне мере накнадно извести у наредном периоду. С обзиром на то да је реч о изградњи новог постројења, део пројекта изводи „ViaOcel”, а део је у надлежности ТЕ „Kостолац Б“ – нагласио је Стевић.

       Реализоване су примарне мере за смањење емисије азотних оксида: замена канала аеросмеше, од сепаратора млина до прикључка на горионике са свим припадајућим елементима, као и замена постојећих комплетних горионика угља, укључујући кутије горионика са ватросталним озидом, клизне плоче горионика на страни испаривача. Пројектом је обухваћена и замена кавеза мазутних горионика и горионика угљеног праха. Урађена је и замена правих делова испаривача у ложишту котла у зони горионика угљеног праха. Заменом је обухваћен екрански зид од коте +16 м до 32,1 м, замена канала ваздуха за горионик од главног вертикалног канала ваздуха до горионика са свим припадајућим елементима. Такође је извршена и замена дела вертикалног канала ваздуха са регулационим клапнама због примене новог решења, као и монтажа ОФА1 и ОФА2 канала ваздуха.

     Најзначајнији очекивани резултат капиталног ремонта блока Б2 свакако  je стабилан, поуздан и ефикасан рад који треба да омогући производњу електричне енергије у складу са плановима производње ЈП ЕПС.

     – У истој равни са жељеним резултатом, који је директно везан за основну сврху и намену блока Б2 као термоенергетског постројења, стоји и унапређење заштите животне средине смањењем емисије азотних оксида, које се постиже уградњом система за смањење емисије азотних оксида. Овај пројекат представља значајан корак ка усаглашавању са важећим европским нормама у погледу спровођења мера заштите животне средине за термоенергетска постројења, закључује Стевић.

                                                                                                                                 Р.Н.