2021-01-04T12:17:04+01:00 4. јануара, 2021. 12:17 |

Већа улагања у ремонт и одржавање

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

И поред неповољних околности изазваних ковидом 19, пожаревачко Јавно предузеће „Топлификација“ је пословну 2020. годину успешно завршио. Реализоване су планиране инвестиције, обављени су ремонти мреже, нова грејна сезона почела је према плану 15. октобра. Радијатори у кућама, становима и пословним просторима, последњих дана овог децембра добро су загрејани.  

Вршилац дужности директора предузећа Славиша Стојковић, који је однедавно на тој дужности истиче да је све ово резултат уиграних тимова на свим нивоима које је затекао доласком у овај колектив. -Имамо стручњаке спремне и способне да сваки проблем реше брзо и ефикасно. Осим свакодневних пуцања цеви и присуства ваздуха у радијаторима, што спада у проблеме текуће природе, а које ЈП „Топлификација“ отклања у току једног дана, овогодишња грејна сезона протиче уобичајено, без већих проблема у топловодном систему. Подсетићу да је на самом почетку било извесних потешкоћа у систему термоелектрана и копова Kостолац, међутим, оне су у најкраћем могућем року отклоњене, наглашава Стојковић. 

УСЛОВИ ЗА ШИРЕЊЕ МРЕЖЕ

У надлежности ЈП „Топлификација“ налази се 119 зонских топлопредајних станица. Све су опремљене аутоматиком која температуру воде у радијаторима контролише у зависности од спољне температуре. 

-На основу Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом,  прецизирани су датуми почетка и краја грејне сезоне. Међутим, пратимо ситуацију и препоруке надлежних институција и струке и томе се прилагођавамо. Могуће је да следеће године са испоруком топлотне енергије почнемо раније, у зависности од временских прилика и препорука органа који се тиме баве, објашњава директор који се овом приликом осврнуо и на изградњу станице за подизање притиска која је од огромног значаја за функционисање топловодне мреже.

Славиша Стојковић

 -Имајући у виду да је тренутни конзум 125 мегавата и да се ближи свом максимуму од 180, надам се да ћемо, преко оснивача, републичких министарстава или међународних фондова, обезбедити потребна финансијска средства за реализацију ове инвестиције. Тиме бисмо омогућили даље ширење топловода и прикључивање већег броја домаћинстава на мрежу као и квалитетније услуге крајњим корисницима. Настојаћемо да равномерно ширимо мрежу, да даљинско грејање имају како становници града, тако и приградских насеља.

Планом инвестиција за 2021. годину, ЈП „Топлификација“ предвиђа изградњу једне дистрибутивне мреже ТС у вредности  од 34.822.000 динара. Сопствена средства Топлификације за реализацију Програма инвестиција у 2021. износе 120.000.000 динара, док су укупно потребна средства за овај инвестициони програм много већа, 338.660.000 динара. Инвестиције ће се, иначе, реализовати по приоритетима и у зависности од прилива новчаних средстава. 

-На којим локацијама ћемо спроводити ширење мреже зависиће од испуњења одређених услова, у првом реду од тога да ли су корисници са предметне локације обезбедили простор за градњу топлопредајне станице и о истој потписали споразум са ЈП „Топлификација“. Такође, неопходно је да се будући корисници обавежу да ће решити све имовинско – правне односе везане за пролазак мреже и прикључака кроз плацеве корисника, а у складу са одобреном пројектном документацијом. Морају се обезбедити и одговарајућа средства по основу партиципације корисника на предметним зонама. Број корисника по локацији, који потпишу предуговоре за прикључење на систем и испуне уговорне обавезе, треба да буде изнад 80 посто од укупног броја пријављених корисника у анкети. Важно је да се затвори конструкција финансирања локације, предност имају локације са већом густином насељености, већим учешћем грађана у укупним трошковима изградње и мањим износом недостајућих средстава, објашњава Стојковић.

Калориметри – мерачи потрошње

Јавно предузеће „Топлификација“ у Пожаревцу од грејне сезоне 2015/2016, услугу грејања обрачунава према утрошку. 

Осим ове промене уведен је и тарифни систем који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела – фиксног и варијабилног. Фиксни део чине трошкови предузећа који купцима омогућавају да у сваком моменту, током грејне сезоне, могу преузети уговорену топлотну енергију, према свим параметрима усклађеним са тренутним спољним температурама. Варијабилни део чине трошкови енергије коју купац потроши у току обрачунског периода у објектима колективног становања, зградама. 

У објектима колективног становања, зградама, купцима се расподела утрошене топлотне енргије измерене у зонској ТС, врши по кључу који се формира на основу познатих података о грејним запреминама и површинама.

Када су у питању стамбене зграде, куће, купцима се расподела утрошене топлотне енергије из зонске ТС врши на основу података о инсталисаним снагама грејних тела. Уколико купци желе да имају потпуну контролу својих трошкова за грејање, у своје објекте, о свом трошку, могу уградити мераче утрошене топлотне енергије такозване  калориметре.

За све нове купце који се прикључују на даљински систем грејања, обавезна је уградња мерно регулационих сетова који се купују од ЈП „Топлификација“, а који служе за мерење и обрачун наплате топлотне енергије.  

ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ

Имајући у виду проблематику поузданости рада топлификационог система, предлаже се да се улагања у ремонт и инвестиционо одржавање значајно повећају обзиром на старост система. Тиме би се повећала и поузданост рада ТС, смањио број застоја, а нарочито губици „деми“ воде због цурења, који су значајан фактор поузданости рада целог топлификационог система. У вези са тим састављен је петогодишњи план ремонтних радова, који осим стандардних сервиса и услуга, садржи и програм замене делова топлификационог система који су у досадашњим раду показали честе отказе због кварова. То се нарочито односи на подземне делове топловода постављене у земљи, на примарне прикључке од којих су неки старији од 30 година, као и на делове цевовода и арматуре у ревизионим коморама. 

У зависности од даљег тока епидемиолошке ситуације, према Стојковићевим речима, „Топлификација“ између осталог планира радове на замени цевовода, као и на антикорозивној и термоизолационој заштити свих ревизионих комора. 

-У плану је и уградња посебних вентила на примарним вреловодима како би се убрзала пражњења и интервенције у случају кварова, затим замена критичних примарних прикључака на појединим деоницама до топлопредајних станица на којима су биле интервенције. У наредном периоду предвиђени су и радови на поправци и замени термоизолације на вреловоду Kостолац – Пожаревац, као и уградња оштећене или недостајуће изолације на унутрашњим грејним инсталацијама које одржава наше предузеће. Наставља се процес уградње мерних уређаја топлотне енергије у објекте високоградње. Важно је да сваки објекат поседује мерно место, а да купци месечни рачун плаћају на основу сопствене потрошње топлотне енергије. Унапређење система мерења топлотне енергије у циљу омогућавања даљинског очитавања предвиђено је за наредну годину. Ово из разлога што је уочено рапидно повећање броја мерила. Тренутно има више од хиљаду са трендом даљег повећања. Споменућу и то да је ради евидентирања локација са лошом термоизолацијом и цурењима, планирано снимање подземних инсталација грејања и вреловода, најавио је директор ЈП „Топлификација“ Славиша Стојковић. 

М. П.