2017-02-14T10:41:34+01:00 14. фебруара, 2017. 10:41 |

Жагубица: За бесплатан превоз 19 милиона

IMG_4683На седмој седници локалног парламента у Жагубици,  разматрано је 20 тачака дневног реда. Најпре је усвојена одлука о додељивању искључивог права за обављање делатности од општег интереса, чиме је поверено ЈКП „Белосавац“ и Јавном предузећу за планирање и управљање пројектима Општине Жагубица, пружање услуга које нису предмет јавне набавке. Усвојена су решења о давању сагласности на програм локалног развоја и просторног планирања, програм комуналне делатности и програм путне инфраструктуре Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима Општине Жагубица.

У наставку седнице једногласно је донесена одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа Туристичка организација Општине Жагубица, одлука о бесплатном превозу путника, измена одлуке о јавном превозу путника и одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине за 2016. годину. За председника и чланове Надзорног одбора ЈКП „Белосавац“ именовани су Саша Илић, Роберт Пејић и Миланче Здравковић. Именован је и нови Надзорни одбор Културно – просветног центра „Јован Шербановић“ у саставу: Миодраг Симеоновић (председник), Ивана Милутиновић и Мирослав Мирковић, док ће Управни одбор ове установе у наредне четири године чинити: Јовица Стојановић (председник), Радивоје Новаковић и Слободан Николић.

            Одборници су дали зелено светло на план и програм рада Центра за социјални рад  општина Петровац и Жагубица за 2017. годину. Анализирајући активности у претходном периоду може се извести закључак да би у наредном периоду услуге Центра за социјални рад требало усмеравати на побољшање социо – материјалног статуса корисника, јер највећи број корисника из свих старосних структура у систем социјалне заштите улази из овог разлога. Већ дужи низ година примећује се тренд повећања корисника новчане социјалне помоћи из категорије радно способног становништва. Разлог томе је неповољна квалификациона структура радно способног становништва и неравнотежа између понуде и тражње за радним ангажовањем. У циљу смањења корисника новчане социјалне помоћи у наредном периоду треба успоставити интензивнију сарадњу са Националном службом за запошљавање ради укључивања радно способног становништва у програме доквалификације или преквалификације у циљу оспособљавања за рад и евентуалног ангажовања кроз јавне радове. Очекује се повећање броја једнократних новчаних помоћи, повећање накнада за најнужније трошкове сахрањивања корисника или лица која су за живота била у стању социјалне потребе, а немају сроднике који би били у могућности да сносе наведене трошкове. Планира се и већи обухват корисника којима треба обезбедити средства за набавку огревног дрвета, помоћ школској деци, повећање износа на име опреме за смештај корисника у дом или хранитељску породицу, обезбеђивање трошкова превоза до установа. Како је позитивно правним прописима предвиђено да насиље у породици као девијантно понашање спада у делокруг рада већег броја државних органа, установа и институција, продубљујући даљу сарадњу Центар за социјални рад је потписао протокол о сарадњи са другим установама, органима и организацијама. У Надзорни одбор ове установе именовани су: Владан Лазић (председник), Марија Јовановић и Бојан Николић, док ће Управни одбор чинити: Станко Кокотовић (председник), Драгиша Јовић, Милица Шошић, Данијела Милић и Слободан Балажовски.

            Усвојен је годишњи програм рада Штаба за ванредне ситуације за 2017. годину, извештај о раду за 2016. годину и измена решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Општине Жагубица. Дата је сагласност на одлуку  Надзорног одбора Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима Општине Жагубица о преносу основних средстава – објеката, земљишта и залиха материјала у корист Општине Жагубица и одлуку о искњижавању и преносу нефинансијске имовине.

            Председница Скупштине општине Жагубица Оливера Пауљескић је истакла да су све одлуке донете једногласно и да су најзначајније оне које су се тицале додељивања искључивог права за обављање делатности од општег интереса, давања сагласности на програм развоја и просторног планирања, програм комуналне делатности и програм путне инфраструктуре Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима Општине Жагубица за 2017. годину.

          -Такође, на овом заседању усвојили смо измену одлуке о јавном превозу путника на територији Општине Жагубица и одлуку о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине за 2016. годину. Свакако, најбитнија је одлука о бесплатном превозу путника и то: деце, инвалида, пензионера и незапослених лица на територији наше општине за шта ће из општинског буџета бити издвојено око 19 милиона динара, казала је Пауљескић.

                                                                                                                                 Д. Динић