2017-06-20T18:38:11+02:00 20. јуна, 2017. 18:38 |

Заседала Скупштина у Малом Црнићу

IMG_1103Дата сагласност на први ребаланс буџета

На деветој седници Скупштине општине Мало Црниће усвојен је први ребаланс буџета за 2017. годину, а разлог за његово доношење је расподела пренетих средстава из претходне године, расподела оствареног прихода од Републике и расподела расхода. Укупни текући приходи буџета утврђeни су у износу од 309.831.444 динара, расходи и издаци износе  413.733.863 динар, а буџетски дефицит 103.266.419 динара.

Потребна средства за финансирање фискалног дефицита обезбеђују се из прихода ранијих година. Пренета неутрошена средства од 103.266.419 динара се распоређују на: пројекат реконструкције зграде Општинске управе и адаптације објекта архиве, програмску активност – урбанизам и просторно планирање, одржавање саобраћајне инфраструктуре, поверене послове Јавном комуналном предузећу, програм Савета за безбедност, управљање и снабдевање водом за пиће, мере подршке руралном развоју и месним заједницама.

             Приходи по основу наменских трансфера од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у износу од 1.932.745 динара расподељују се на програм социјалне заштите. Приход од Комесаријата за избеглице у износу од 950.000 динара „одлази“ на пројекат социјалног становања за изградњу објекта за избеглице. Такође, на приходној страни се налазе и средства од Републичке изборне комисије за одржане председничке изборе у износу од 1.126.000 динара и средства текућих трансфера од физичких лица за уређење путне инфраструктуре, а на основу закључених уговора између Општине и месних заједница у износу од 3.265.528 динара. Укупни расходи и издаци буџета расподељују се: просторно и урбанистичко планирање, функционисање локалне самоуправе и мере подршке руралном развоју.

                    УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА

          Са 20 гласова за, одборници су усвојили завршни рачун буџета Општине за 2016. годину. Овом одлуком утврђени су укупно остварени текући приходи, примања и пренета срдства из претходне године у износу од 418.323.757 динара, укупно извршени текући расходи и издаци 310.428.025,  разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака од 107.895.732 динара. Буџетски суфицит износи 4.619.201 динар, а пренета средства од 107.416.193 динара, одлуком о буџету се расподељују за реализацију пројеката из области путне, водоводне инфраструктуре и реконструкцију објеката из области културе.

            Значајна средства прошлогодишњег буџета била су намењена улагањима у комуналну инфраструктру и друге инвестиције у области школства и здравства. У област водоснабдевања је инвестирано 11.887.004 динара од планираних 26.450.000 динара, за изградњу и капитално одржавање путне инфраструктуре планирано је 71.978.727 динара, а инвестирано 54.928.283 динара.

                       ИЗМЕНА И ДОПУНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА   

            У наставку седнице усвојен је Програм контроле и смањења броја паса и мачака на територији Општине Мало Црниће, а правни основ за доношење овог програма је Закон о добробити животиња који одређује начин поступања са животињама и њихову заштиту од злостављања. Одборници су дали зелено светло на измену и допуну Кадровског плана органа Општине којим је било планирано упошљавање три нова лица ради попуњавања радних места због одласка троје запослених у старосну пензију. У међувремену појавила се потреба за запошљавањем четворо  радника и то двоје  са високом стручном спремом и исто толико са средњом стручном спремом због чега је и извршена измена.

Председница Скупштине општине Горанка Стевић објашњава да је завршни рачун буџета за прошлу годину усвојен у законском року и да је остварење буџета 74,13 одсто. Пренета средства од 107 милиона динара, претежно су усмерена ка реализацији капиталних инвестиција. Иначе, првим ребалансом распоређена су  неутрошена прошлогодишња средства и усклађени приходи и расходи.

                                                                                                                                      Д.Динић