Сви произвођачи грожђа треба да знају да је Законом о вину, предвиђена обавеза уписа у Виноградарски регистар правних, физичких лица и предузетника који производе грожђе намењено промету. Правна односно физичка лица и предузетници који производе грожђе које није намењено промету, а имају у власништву, закупу, односно коришћењу мање од 0,1 ха (10 ари) винограда,  не подлежу законској обавези уписа у Виноградарски регистар.

       Упис у Виноградасрки регистар представља основу за познавање стварног стања када су у питању површине под виновом лозом са свим карактеристикама и специфичностима, сортимент, старост засада, производни потенцијали односно потенцијали појединих виноградарских подручја и осталих важних аспеката, као неопходан услов даљег унапређења и планског развоја виноградарства и винарства у Републици Србији, а уједно представља део у процесу усклађивања са стандардима ЕУ.

        Упис у Регистар врши се на основу захтева који подноси правно лице, предузетник, односно физичко лице, у складу са Законом о вину односно Правилнику о садржини и начину вођења Виноградарског регистра. Захтев се подноси на Обрасцу ВВ 1 – Захтев за упис у Виноградарски регистар. Физичко лице за упис у Виноградарски регистар подноси: 1. Податке о произвођачу грожђа – име и презиме, адресу, јединствен матични број и грађана, број из регистра пољопривредних газдинстава и  2. Податке о виноградарским парцелама које се користе за производњу грожђа – катастарска општина, број катастарске парцеле, власништво над катастарском парцелом, површина, сорта, подлога, размак садње, узгојни облик, податке о приносима, намена коришћења грожђа и др.

       Уз захтев за упис у Регистар подноси се: Уговор о закупу, односно коришћењу за виноградарске парцеле на којима се виногради налазе, ако подносилац захтева није власник тих виноградарских парцела, односно ако је закупац или корисник; Документ којим се доказује право својине на катастарској парцели на којој се налази виноградарска парцела, ако право својине није уписано у катастар непокретности и доказ о уплаћеној административној такси.

       Сваком произвођачу грожђа, приликом уписа у Виноградарски регистар додељује се регистарски број и издаје извод из регистра са бројем виноградарске парцеле и графички приказ тих парцела. Образац ВВ 1 пољопривредни произвођачи добијају уз документацију за обнову регистрације од најближе филијале Управе за трезор, могу га преузети са сајта Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије или добити при доласку у ПССС Пожаревац.

         За све врсте помоћи у циљу уписа у Виноградарски регистар, а првенствено око попуњава Обрасца ВВ 1, произвођачи грожђа могу да се обрате саветодавцима за воћарство и виноградарство Пољопривредне саветодавне и стручне службе Пожаревац.

                                                                          Милена Зафировић, дипл. инг.

Share.

Comments are closed.

Skip to content