2020-12-03T13:10:52+01:00 3. децембра, 2020. 13:10 |

Штуле из Волује / Piśoruaźilji dîn Voluja

Двојезичан пројекат „(Контра)ефекти јачања влашког етницитета“ суфинансира Министарство културе и информисања РС

 

У новије време, у лепези специфичности влашког идентитета, посебно је упечатљива култура. Живи кроз аутентичну игру, песму, ношњу.., коју чува неколицина влашких удружења и културно – уметничких друштава, са ослонцем у Националном савету Влаха. 

Једно од таквих истинских бисера браничевске Србије је Културно – уметничко друштво „Штуле“ из Волује, у општини Кучево. Председница КУД-а је Розица Драгојловић, наставница у Основној школи „Слободан Јовић“ у Волуји, ангажована и на изборном предмету „Влашки говор са елементима националне културе“.  

Розица и бројни сарадници и чланови КУД-а верно чувају и проносе културну традицију и обичаје овог дела Србије, негујући игру, песму и старе занате попут ткања, израде народне ношње и штула.

ОКУПИЛИ И МЛАДО И СТАРО

 

Розица Драгојловић

Назив КУД-а одабрали су у част штулашима из Волује, који су наступали широм старе Југославије и у иностранству. Упамћени су по изузетној вештини и посвећености, али изнад свега по поштовању и љубави према културном наслеђу. Управо то Волују, село у кучевачкој општини на Пеку, чини јединственом и препознатљивом.

Како на младима свет остаје, важно је научити их традиционалним вредностима, што у овом КУД-у и чине. Активни су како дечја фолклорна група, тако и фолклорна група ветерана. Наравно, игре на штулама остале су њихова посебност и привилегија.

У оквиру КУД-а постоји и Секција ручних радова, у којој се израђују опанци од свињске коже, исто као што се чинило пре више од сто година. За потребе наступа израђују се и штуле. А, захваљујући знању и вештини старијих мештанки, у КУД-у се учи и ткање, плетење и вез.

– Организовано је неколико радионица ткања на којима смо училе како се поставља разбој, који су његови делови, како се поставља основа, као и технику ткања. Покушавамо да на традиционалан начин израдимо предмете који и данас могу да имају употребну вредност. Такође израђујемо сувенире и накит од нових и рециклираних материјала. Своје рукотворине излажемо на манифестацијама и изложбама ручних радова, испричала нам је Розица Драгојловић приликом посете овом Друшту, у просторији у којој су сједињени векови сећања.

СЕКЦИЈА РУЧНИХ РАДОВА

Поклониле више од две хиљаде маски

Како су ове године све манифестације отказане, наступа скоро да није ни било. Активности КУД-а „Штуле“ одвијале су се у мањим групама, нарочито Секције ручних радова у оквиру које се од почетка епидемије вредно шију заштитне маске. Најпре за чланове КУД-а, а касније и за све оне којима су биле потребне. Од марта до данас, чланице Секције су сашиле и поклониле око 2.000 маски. То чине и даље, понајвише за децу.

КУД негује и драмску уметност кроз секцију у којој су у највећем броју окупљена деца.

– Циљ је да деца активно и квалитетно испуне слободно време, кроз разне активности у области аматерске позоришне уметности. Урађена је дечја позоришна представа која је приказана у Волуји и основним школама у општини Кучево. На 13-ој Смотри сценског стваралаштва деце Браничевског округа та је представа освојила награду за костиме. Међутим, ситуација са корона вирусом је узроковала прекид рада на другој дечјој представи, каже Розица Драгојловић и наглашава нестрпљење најмлађих КУД-оваца да се активности наставе.

Још један од важних циљева овог Друштва је организовање здравствено едукативних програма у циљу очувања здравља. Тако су у сарадњи са Удружењем „Искра“ и Домом здравља у Кучеву организовали предавање о значају превентивних лекарских прегледа, а планиране су и бројне активности које се тичу здравог живота деце.

У СЛУЖБИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Културно уметничко друштво „Штуле“ је своје село и општину представљао на фестивалима у Србији и наступима у Аустрији. О раду и активностима овог Друштва снимљене су и бројне ТВ емисије.

Такође је овај КУД домаћин и организатор манифестације „Дан Свете Петке“ у Волуји. Приређује се 8. августа, на дан славе храма Свете Петке и славе КУД-а „Штуле“. Тог дана, у преподневним часовима, одвија се литургија, резање колача и ручак за вернике, док се у поподневним часовима приређује културно – уметнички програм на позорници испред храма. Тада наступају фолклорне групе, певачи, инструменталисти и представљају се стари занати и ручни радови. Свакако, манифестација коју би свако требало да посети и искуси.

А. М.

ПРЕВЕДЕНО НА ВЛАШКИ

 

În vrijamja a nuovă, în îndentitjetu vlahilor măjmult ji vadzută kultura. Ajej vijacă ji în źuok, kînćek, puort.., karje pazăsk kîća înprionărurj vlahilor šî drusturj dî kultură šî umjetnost, ku sprižuonarja lu Savjetu Vlahilor.

O marźauă întră jej în parća lu Branićeva în Sîrbije ji Drusta dî kultură šî umjetnost „Štule“ dîn Voluja, în opšîna lu Kućiva. Predsjednjica lu Drustă ji Rozica Dragojlović, oćităluajka în škuala dî uopt anj „Slobodan Jović“ în Voluja, angažujită la predmjetu dî aljes „Vuorba vlahilor ku elemjenturlji dî kultură“.

Rozica ku mulc sulukrarj šî parćinarj în Drustă ku drag pazăsk šî arată kultura, tradicîja šî ađeturlji lu asta parće lu Sîrbije, pazăsk  źuoku, kînćeku šî zanaturjlji alji batrînje ka kum je casutu šî fakutu la cuoalje dî batrînjacă šî la piśoruaźe.

A ASTRÎNS ŠÎ PRĂ AJ ĆINJER ŠÎ PRĂ AJ BATRÎNJ

Numilji lu Drustă a aljes prîntu žukatuorj în piśoruaźe, karje a avut nastupurj prîn tuoată Jugoslavija a batrînă šî prîn înostranstvă. A uđit în gînd  kum a fuost jej kadîrj, dar măjmult kum a poštujit šî kum lja fuost drag dî mošîja lu kultură. Prîntu aja Voluja, satu în opšîna luKućiva prînga Pijek, ji kunoskută.

Kum lu aj ćinjerj uđijašće lumnja, trîăbuje sî fije învacac la tradicîje, śe în asta Drustă  šî sî lukră. Vrijanjik lukre šî źukatuorji aj miś, ka šî veteranji. Ama, źuoku în piśoruaźe a uđit numa aluor privilegijă.

În Drustă jastă šî sekcijă dî lukrat în mînj, unđe sî fak opinś dîn pijalja lu puork, ka kum sa fakut prîstă osută dî anj înapuoj. Dî nastupurj să fak šî piśoruaźe. Dar, mulcamînd lu saćijanjilji alji măjbatrînje, în Drustă să învacă sî să casă, înpljećijaskă šî sî să kuosă.

– Îs organizujiće lukrărurj dî casut unđe am învacat kum să ogođijašće razbuoju, karje îs părcîlji luj, kum sî punje urdzala, ka ši tjehnjika lu casut. Înśjerkăm să faśem predmjeturj pră tradicîje karje šî astîdz să puot koristuji. Jar aša faśem šî suvenirurj šî bižuterij dîn materijalurj nuoj šîn dîn materijalurj karje sî puot recikluji. Tuot śe faśem nuoj aratăm la manifestăcijurj šî izluožburj dî lukru în mănj, nja povastujit Rozica Dragojlović kînd am fuost în asta Drustă, în suobă uđe îs înprionaće vakurlji dî gînd.

SEKCÎJA DÎ LUKRU ÎN MÎNJ

A dărujit măj mult dî duoa mij dî măskurj

Kum în aăsta an nu a fuost niś o manifestacîje , măjdo nu afuost niś un nastup. Lukru  lu Drusta „Štule“ a fuost în miś grupurj, măj ku sama lu Sekcîja dî lukru în mînj karje dî kînd sa apukat epidemija a kusut măskurj karje apără di virus. Măj nainće a kusut dî jej, dar măj amînat dî tuoc lu karje a trîabujit. Din  mart pînă astădz, mujerilji dîn asta Sekcîje a kusut šî dărujit prîngă 2000 dî măskurj. Aja lukră šî akuma, măjmult dî kopij.

Drusta dî kultură are šî dramă prîn o sekcîje în karje măj mult astrînźe kopij.

– Cilju ji kopiji dî tuată vrjeamja šî ku rînd sî petrjakă vrjeamja sluobîdă, prîn mulće aktivnosturj dîn dramă dî amatjerj. Fakută ji o predstavă dî kopij karje ji arătată în Voluja  šî prîn škualje în opšîna lu Kućiva. La 13. Smotră dî umjetnost pră scjenă dî kopij în okuolu lu Branićeva asta predstavă a kîpatăt premija dî îmbrakamînt. Ama prîntu koronavirus a statut lukru la aduojlja predstavă dî kopij , spunje Rozica Dragojlović šî dospunje kî aj măj ćinjerj dîn drustă abija ašćată sî propornjaskă ku aăašća aktivnosturj.

Măj un cilj ku marje fajdă lu astă Drustă ji organizacîja lu programurj dî sănataće karje învacă kum sî pazîm sănataća. Aša în sulukrarje ku Asocijacîja „Iskra‎“ šî Domu dî zrăvenjije în Kućiva, a organizujit un învacat dî fajda lu dus la ljekujituorj la vrijamje, da au în gînd šî mulće aktivnosturj prîntu zdravăn traj lu kopij.

ÎN SLUŽBA LU KULTURĂ DÎN MOŠÎJE

Drusta dî kultură „Štule“ arătat aluor sat šî opšîna la mulće festivalurj în Sîrbije šî la nastupurj în Austrija. Dî aluor lukru šî aktivnosturj îs snimujiće mulće emisij dî tjelevizije.

Jar aša asta Drustă ji domaćin šî organizatuor lu manifestacîje „Dan Svete Petke“ în Voluja. Sî faśe 8. august , în dzîva lu praznjiku lu besîarikă Sveta Petka  šî praznjiku lu Drusta „Štule“. În aja dzî, pînă în prîndz , ji liturgija, sî taje kolaku, šî prîndzu dî guošć, dar la kinđije sî dîa pruogram nainća lu besîarikă. Atunśa źuakă folklorurj, kîntă šî dzik instumenturj ši sî arată lukrurj dî batrîînjacă šî lukru în mînj. Aja ji o manifestacîje la  karje ar fi bun tuoc sî vină šî să vadă.

  • Пројекат „(Контра)ефекти јачања влашког етницитета“ суфинансира Министарство културе и информисања РС / Projektu „(Kuontra)efekturlji lu întarimja etnicitjetu vlahilor“ sufinansirjeašće Ministarstva dă kultură šî informisît  RS.
  • Садржаји изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства / Stavurlji în aǎsta projekt dî medije nus întuotdîuna šî stavurlji lu organu karje a finansirjit projektu.