На седмој седници локалног парламента у Малом Црнићу којом је председавала Горанка Стевић усвојен је извештај о извршењу буџета Општине за период јануар – децембар 2020. године. Укупни приходи остварени у посматраном периоду износили су 344.328.457 динара или 66,64 одсто, док су расходи били на нивоу од 267.354.676 динара или 51,73 одсто. На разделу Скупштине општине извршење је износило 61,5 одсто, на позицији председника Општине 83,6 одсто, Општинског већа 56,7 одсто, Општинског правобранилаштва само 9,5 одсто, јер је правобранилац постављен у децембру прошле године и на разделу Општинске управе без индиректних корисника 46,87 одсто планираних средстава. У оквиру Општинске управе извршење код корисника буџета је следеће: Дом здравља 62,45 одсто, основне школе 61,28 одсто, Центар за социјални рад 63,88 одсто. Што се индиректних буџетских корисника тиче, Библиотека „Србољуб Митић“ је остварила  извршење на нивоу од 92,64 одсто, Центар за културу 85,19 одсто, Туристичка организација 39,13 одсто, Предшколска установа 94,91 одсто и месне заједнице 64,25 одсто.

                                                                ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПРЕКО 50 ОДСТО

-У вези са дванаестомесечним извршењем треба рећи да је употреба текуће резерве извршена у обиму од 2.768.751 динар, док донација од 1.634.003 динара за учешће у реализацији пројекта комасације у делу атара КО Топоница није утрошена, већ је пренета у 2021. годину. Такође, за асфалтирање улица од стране житеља Кобиља и Божевца сакупљен је добровољни трансфер од 754.206 динара. У извештају о инвестирању новчаних средстава консолидованог рачуна трезора наплаћено је 1.236.737 динара. Укупно извршење буџета Општине за период јануар – децембар износи 51,73 одсто. Одступање између одобрених и извршених средстава настало је услед кашњења у спровођењу јавних набавки, које нису могле да се спроведу због ситуације изазване пандемијом. Јавне набавке које су требале да се спроведу у првој половини прошле године, спроведене су у четвртом кварталу, тако да је њихова реализација пребачена у 2021. годину, а спровођење поступка осталих јавних набавки пребачено је за текућу годину, казала је Горанка Стевић.

У наставку седнице одборници су дали сагласност на финансијски извештај о раду Ветеринарске станице Мало Црниће и извештаје о раду за прошлу годину Дома здравља, основних школа „Ђура Јакшић“, Топоница, „Моша Пијаде“  Мало Црниће, „Дража Марковић Рођа“ Смољинац, „Милисав Николић“ Божевац, Туристичке организације,  Библиотеке „Србољуб Митић“, Центра за културу, Општинске управе, као и извештај Центра за социјални рад  о остваривању проширених права и облика социјалне заштите грађана. Већином гласова усвојени су и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ за прва три месеца 2021. године и допуњен програм пословања овог предузећа. На овој седници Комуналном предузећу је додељено управљање, одржавање, унапређење и проширење секундарне водоводне мреже у Кули у дужини од 1.439 метара и дата је сагласност на одлуку Надзорног одбора овог предузећа за повећање износа таксе за одржавање водомера.

                                                                   ОСТВАРЕН СУФИЦИТ ОД 77 МИЛИОНА

Са 22 гласа за, усвојен је завршни рачун буџета Општине за 2020. годину. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства из претходних година износе 521.127.000 динара, укупно извршени текући расходи и издаци 269.491.000 динара, тако да је разлика између укупних прихода и расхода 251.636.000 динара.

-Та разлика се преноси у 2021. годину и то за реализацију инфраструктурних пројеката из области путне и водоводне инфраструктуре, објеката из области културе и других објеката које користи општина, као и за текуће расходе неопходне за неометано функционисање општине и буџетских корисника. Битно је рећи, да је на крају 2020. године утврђен финансијски резултат на нивоу свих извора финансирања и да је то буџетски суфицит од 77.029.000 динара, истакла је шеф Одсека за буџет и трезор Ана Марија Радосављевић.

Контролу финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине за 2020. годину вршила је Државна ревизорска институција у периоду од јануара до јуна ове године, која је у свом извештају истакла да су консолидовани финансијски извештаји припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са важећим законским прописима и одобрила је усвајње истог.

Одборници су дали зелено светло на Стратегију за унапређивање предшколског васпитања и образовања Општине за период 2021 – 2026. година, која је иницирана у оквиру пројекта СУПЕР, са основним циљем да се повећа обухват деце узраста од 3 до 5,5 година квалитетним програмима предшколског васпитања и образовања.

Већином гласова усвојен је други ребаланс буџета, а разлог за његово доношење јесте расподела примљених текућих наменских трансфера од Републике и планираних добровољних трансфера од физичких лица и расподела расхода у складу са приходима. Тако је за набавку табли за обележавање улица, Министарство државне управе и локалне самоуправе издвојило 745.500 динара, за расходе у области социјалне заштите Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је уплатило износ од 957.204 динара. За организацију ФЕДРАС-а Министарство културе и информисања је обезбедило 500.000 динара, док је за промоцију туристичке понуде уплаћено 350.000 динара од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Ребалансом су планирани текући добровољни трансфери физичких лица у виду донација у корист Туристичке оргнаизације у износу од 171.000 динара, Центра за културу 470.000 динара за организацију ФЕДРАС-а и Међународног фестивала фолклора и 110.000 динара Предшколској установи за услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал и опрему. Овом одлуком планирају се укупни приходи и примања у износу од 579.937.418 динара и то: текући приходи и примања из буџета 321.362.233 динара, средства других извора 8.183.704 динара и пренета неутрошена средства у износу од 250.391.481 динар.

Дата је сагласност на правилник о накнадама за рад Комисије за спровођење поступка комасације у делу КО Топоница, у чији састав су именовани: Ђорђе Ранковић, председник, Марија Антић, заменик председника, Слободан Јоновић, др Дарко Стојићевић, Милан Недељковић, Слађан Пантић, Александар Јанковић, Зоран Радовановић, Драган Митић, Снежана Радосављевић, Топлица Момировић, Драган Живковић, Радиша Стевић и Ратко Ивић. Такође, именован је Савет за безбедност којег ће чинити: Малиша Антонијевић, председник, Даниел Сурдуловић, заменик председника, Горанка Стевић, Аца Јовановић, Данијела Недић, др Емад Еслеем, Александар Марковић, Винка Палић, Небојша Судимац и Владан Илић.

                                                                                                Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content