2021-09-07T19:45:57+02:00 7. септембра, 2021. 19:22 |

У Жагубици: Три матична подручја

На деветој седници Скупштине општине Жагубица којом је председавала Оливера Пауљескић разматрано је 12 тачака дневног реда, а присуствовало је 18 од укупно 25 одборника. Све одлуке су усвојене једногласно, а најпре је за директора Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица на период од четири године именован Ненад Милосављевић, мастер инжењер архитектуре из Крепољина. Он је до сада обављао функцију вршиоца дужности директора овог предузећа.

У наставку седнице дата је сагласност на измењену одлуку о утврђивању назива улица, тргова и заселака у насељеним местима, одлуку о изради Плана детаљне регулације за експлоатацију на лежишту „Потај Чука“, План детаљне регулације подручја ветроелектране „Црни врх“ и извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра „Петровац“ за период од 15. априла до 15. јула 2021. године.

Одборници су дали зелено светло на одлуку о матичним подручјима. Матична подручја за које се воде матичне књиге на територији општине Жагубица су: матично подручје Жагубица које чине насеља Жагубица, Мали Камен, Суви До, Милатовац, Вуковац, Осаница, Рибаре, Изварица и Јошаница; матично подручје Лазница које чине насеља Лазница, Селиште и Липе и матично подручје Крепољин које чине насеља Крепољин, Брезница, Сиге, Милановац, Крупаја, Близнак и Медвеђица.

Донета је одлука о утврђивању престанка мандата поверениика месних заједница због избора новог сазива и председника савета и распуштен је Савет месне заједнице „Бигар“ Сиге, зато што није у законском року спроведена процедура избора председника Савета. Такође, дата је сагласност на извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Белосавац“ за прошлу годину и план и програм рада Центра за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица – Одељење у Жагубици за 2022. годину. Анализирајући активности у претходном периоду може се извести закључак да би у наредном периоду услуге Центра требало усмеравати на побољшање социо – материјалног статуса корисника. Већ дужи низ година примећује се тренд повећања корисника новчане социјалне помоћи из категорије радно способног становништва. Такође, потребно је успоставити интензивнију сарадњу са Националном службом за запошљaвање ради укључивања радно способног становништва, које користи право на новчану помоћ у програме доквалификације или преквалификације у циљу оспособљавања за рад и евентуалног ангажовања кроз јавне радове. Очекује се повећање броја једнократних новчаних помоћи, повећање накнада за најнужније трошкове сахрањивања корисника или лица која су за живота била у стању социјалне потребе. Планира се и већи обухват корисника којима треба обезбедити средства за набавку огревног дрвета, помоћ школској деци, повећање износа на име опреме за смештај корисника у дом или хранитељску породицу… У Одељењу у Жагубици неопходна је адаптација и реконструкција санитарног чвора, као и прилагођавање улаза за пријем особа са инвалидитетом. Планира се комплетна замена опреме, набавка 4 упса, усисивача, 3 рачунарска система и програма за вођење евиденција.

Због подношења оставке константован је престанак мандата одборника Петра Јовкића из Жагубице, а седници су поред одборника присуствовали и заменик председника Општине Предраг Ивковић и помоћник председника Општине Душан Милосављевић.

                                                                                                            Д.Динић