2017-10-28T11:34:54+02:00 28. октобра, 2017. 11:34 |

Висок ниво интеграције система у огранку ТЕ-КО Костолац

         Сертификат важи и даље

Сертификат важи и даље

ОгранакТЕКО Костолацуспешно је прошао ревизију стандарда управљања заштитом животне средине и безбедношћу на раду

У костолачком огранку ЕПС-а током септембра урађене су екстерне провере, ресертификациона за Систем менаџмента животном средином (EMS), према новој ревизији стандарда ISO 14001:2015, и друга, надзорна, Система менаџмента здрављем и безбедношћу на раду (OHSMS). Спровели су је запослени из фирме СГС из Београда, који су заклјучили да неусаглашености нису утврђене. Утврђен је висок ниво интеграције система менаџмента, тако да је препоручено да се сертификат продужи.

Циљеви провере, како је рекла Тијана Перић, руководилац Сектора за IMS огранка „ТЕ-КО Костолац“, били су да се утврди ниво усаглашености система менаџмента или његових делова са критеријумима провере и његова способност да испуни захтеве из закона, прописа и уговора, затим ефективност која осигурава да организација може да очекује остварење постављених циљева, као и способност да идентификује области за потенцијално побољшање.

Утврђено је да организација има успостављен и одржаван систем менаџмента, у складу са стандардима, и да показује способност система да систематично постиже одговарајуће захтеве за производе и услуге у оквиру подручја примене, политике и циљева организације. Неусаглашености утврђене током претходних провера су кориговане и корективне мере су ефективне.

На крају екстерне провере предложене су могућности за даље унапређење Система менаџмента животном средином. Препорука је да се путем програма за реализацију циљева ЕМС јасније дефинишу ресурси и индикатори реализације, да се јасније опишу активности у делу животног циклуса производа, да се преиспита листа аспеката животне средине у делу идентификације и вредновања аспекта нејонизујућег зрачења и потрошња ресурса. Препорука је и да се у спољашњем складишту Термоелектране „Костолац А“, као и складишту Машинског одржавања на Површинском копу „Дрмно“, унапреде идентификација, обележавање и разврставање материјала, делова и опреме, са циљем решавања њиховог статуса и правилног складиштења. Дата је и препорука да се у складишту угља у ТЕ „Костолац А“ побољшају предузете мере у случају цурења уља.

МЕТОДОЛОГИЈА

Предмет сертификације били су производња електричне енергије, топлотне енергије и углја. Провера је урађена на више локација, према случајном узорку и информацијама које су биле доступне у то време. Методе су били интервјуи, запажања активности и преглед докумената и записа.

Тим за проверу дао је препоруку да се програми за реализацију циљева OHSAS успоставе према организационим јединицама са конкретним активностима узимајући у обзир специфичности сваке локације. Препорука је да се преиспита рок за реализацију мере побољшањa IMS – измена процедуре за праћење примене мера безбедности и здравлја на раду, као и да се у наредном периоду, путем одговарајуће комуникације свих линија руковођења, са запосленима даље ради на подизању свести за примену мера за безбедан и здрав рад.