Васкршњи производи у Пожаревцу продаваће се  у  Градском парку,  у Улици Лоле Рибара на делу тротоара поред зелене пијаце од улице Шумадијске до краја пијаце, као и у Улици Шумадијској, од Лоле Рибара до краја пијаце.

Обележавање места и издавање решења за коришћење површине јавне намене вршиће Одељење за имовинско-правне послове Градске управе Града Пожаревца, по извршеној уплати накнаде од стране корисника, а по подношењу захтева.

За коришћење површине јавне намене корисник плаћа накнаду у износу од  100 динара по м2 дневно, на рачун 840-714565843-77 по моделу 97, позив на број: ПИБ правног лица или ЈМБГ физичког лица  са назнаком – накнада за коришћење површине јавне намене, сходно тарифном броју II.5. Таксене тарифе Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Пожаревца.

Подносилац захтева дужан  је и да уплати локалну административну таксу на рачун број 840-742241843-03 по моделу 97 са позивом на број 52080 у износу од 1.577,00 динара по важећој таксеној тарифи.

Share.
Leave A Reply

Skip to content