УПИС НА РЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ

 • ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
 • МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
 • ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Након завршетка било ког смера III или IV степена, можете наставити школовање на разним факултетима и високим школама.

Поред редовног, постоји и могућност ванредног школовања (наставак и завршетак започетог школовања, преквалификација, доквалификација).

Школа је основана 1946. године. Редовно наставу похађа 694 ученика, а ванредних ученика је 384.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН:

 • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА (30)
 • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ (30)
 • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА (30)

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

Образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. техничаре који се баве одржавањем електронике сваког рачунара или реализацијом програма на рачунару.

Школа је одлично опремљена, настава се изводи по принципу један ученик на једном рачунару. Ученици рачунарског смера постижу завидне резултате на разним такмичењима. У току часова можете активно да учествујете, дајете сугестије, одрадите паное, презентације или сами нешто испредајете.

Знајући све то, можете лако закључити шта је најбоље за вас.

Научиће: Software / Hardware рачунара, о поправци рачунара, о рачунарским мрежама…, рад у програмима за цртање електричних шема (AutoCAD, Protel), рад у програмима за симулацију рада електричних кола и система (Electronic Workbench) и рад са програмским језицима (C, C++, VisualC#, Visual Basic)

Они вредни, могу на основу добрих оцена из појединих предмета да добију без полагања испита Европски сертификат за рад на рачунарима ЕЦДЛ

 Могућности запослења су: у рачунарским центрима, у свим областима научних истраживања, у фирмама које се баве сервисом или продајом рачунара, софтверским фирмама, у рачуноводству и вођењу различитих процеса у индустрији

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

 • Тражено занимање у индустрији
 • Знање и вештине за рад стичу се у нашој школи практичном наставом у опремљеним радионицама и специјализованим лабораторијама (за електрична мерења, електротехнику, електронику, електричне машине, аутоматику ), као и наставом у блоку (одлазак на терен, у радну организацију)
 • Могућ је посао у струци или наставак школовања на свим смеровима електротехничког факултета
 • Електротехничарима енергетике потребна знања и вештине које стекну у нашој школи омогућавају да се баве пословима у вези са производњом, преносом и дистрибуцијом електричне енергије, могу да се запосле лако или да наставе студије.
 • Велики број предмета се састоји из теоријског дела и лабораторијских вежби. Лабораторијске вежбе се изводе у модерно опремљеним кабинетима, а практична настава и блок настава код наших партнера.

     ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР  ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА

Електротехничар процесног управљања је профил који образује техничаре за рад у индустријским системима и системима управљања процесима.

 • Ученици током четворогодишњег школовања, осим општих, уче и шире и уже стручне предмете. Основе електротехнике, електроника, електрична мерења, енергетска електроника, елементи аутоматизације, примена рачунара у електротех-ници итд.
 • Велики број предмета се састоји из теоријског дела и лабораторијских вежби. Лабораторијске вежбе се изводе у модерно опремљеним кабинетима, а практична настава и блок настава код наших партнера.

Након завршеног школовања, ученик ће бити оспособљен:

да програмира микроконтролере, да њихов рад прати уз помоћ програма за симулацију Proteus, да ради на развојним плочама са микроконтролерима PIC16F877A, као и да ради са програмабилним логичким контролерима PLC, у програмима за симулацију рада електричних кола (Multisim), као и да програмира у C++ програмском језику.

Могућности запослења су у великим индустријским постројењима,  термоелектранама,  фирмама које се баве програмирањем микроконтролера и вођењу различитих процеса у индустрији,

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

ЧЕТВРТИ СТЕПЕН:

 • ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА (30)
 • МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ (30)

ТРЕЋИ СТЕПЕН:

 • БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ (15/8+7 ДУАЛ)
 • МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА (15/5+10 ДУАЛ)

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊE ( CNC)  МАШИНА

 • Овај профил захтева одређену креативност и вештину, које ученик стиче израдом великог броја програма за обраду на CNC машинама, али и израдом великог броја цртежа и модела на компјутеру.
 • Ово занимање обједињује пројектовање и производњу применом компјутера.
 • Током четворогодишњег програма ученици ће бити оспособљени за: правилну израду и коришћење техничке документације, процес организације рада на CNC машинама, разраду технолошких поступака обраде на КУМ машинама, примену алата и прибора у процесу производње, примену аутоматизације у процесу производње, стицање знања о структури флексибилних аутоматизованих система, примену различитих мерних метода које се користе у техничкој и метролошкој пракси, активно коришћење рачунара приликом израде техничко-технолошке документације, процес програмирања (G-кода) на компјутерски управљаним машинама, као и уношење и тестирање програма
 • Овај смер нуди многе могућности за уписивање техничких факултета или рад у индустрији.
 • У данашње време машинска индустрија је незамислива без савремених CNC машина.

То више није будућност него садашњост!

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

 • Образовни профил Машински техничар за компјутерско конструисање је формиран са намером да омогући упознавање најсавременијих рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства.
 • Настава из стручних предмета одвија се у савремено опремљеним рачунарским кабинетима, уз примену мултимедијалних наставних средстава, у групама од највише 15 ученика, 1 ученик – 1 рачунар.

Користе се софтверски пакети: AutoCAD – као основа за 2D компјутерску графику; MathCAD – израда прорачуна машинских делова и склопова; ProEngineer и SolidWorks – врхунски програмски пакети за 3D обликовање, анимацију кретања модела машинских елемената и склопова и израда техничке документације.

 • Најсавременији CAD/CAM софтвери ученику омогућавају истраживање, развијају креативност и подижу ефикасност, наводе ученика на решење и смањују моторички напор креирања модела.

Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за: израду прорачуна и техничке документације; испитивање и мерење карактеристика машинских делова и склопова; пројектовање машинских делова и склопова; 3D моделирање процеса монтаже коришћењем софтвера.

 • Ученици стичу знања из класичног машинства у оквиру предмета као што су: техничко цртање, механика, машински материјали, отпорност материјала, машински елементи.
 • Након завршеног школовања пружа се могућност запослења у свим областима машинске индустрије.
 • Овај профил нуди велики избор високошколских институција, као што су: Машински факултет, Електротехнички факултет, Академије техничких струковних студија..

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ

 • Бравар-заваривач је данас веома тражено занимање и по завршетку школовања доста се лако дође до посла.
 • За бравара-заваривача је поред теорије веома важна и стручна пракса. Практична настава у школској радионици, реализује се на савременим апаратима за заваривање у реалном радном окружењу.

Послови бравара-заваривача: Планирање, припрема и организовање браварских и заваривачких радова, израда делова металних конструкција механичком обрадом, спајање делова металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израда и монтирање металне конструкције , Заваривање поступком електролучног (РЕЛ,МИГ,МАГ,ТИГ) и електроотпорног заваривања, потом, заваривање поступком гасног заваривања, спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем, комбиновањем знања и вештина које стичу у радионици, ученици се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

 • На часовима практичне наставе стичу се компетенције које су неопходне за рад у циљаном занимању.

Могућности запослења након школовања су: у самосталним занатским радњама, у предузећима за планирање, припрему и организовање браварских и заваривачких радова, у предузећима за израду делова металних конструкција механичком обрадом, у фабрикама које врше спајање делова металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима и у предузећима за спајање делова разним поступцима заваривања

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

 • Механичар моторних возила је по завршетку школовања оспособљен за сервисирање возила и поправку главних склопова возила и њихових подсклопова.

Након завршеног школовања, ученик ће бити оспособљен да дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем или помоћу дијагностичког уређаја, сервисира возило у експлоатацији, врши контролу исправности моторних возила, веома популарно занимање са аспекта самозапошљавања, али и са аспекта могућности запошљавања у компанијама које раде у пољу техничких прегледа возила, али и у сервисима реномираних аутомобилских произвођача и слично.

 • Познати аутоцентри у нашем окружењу су власништво наших бивших ученика. Наши ученици раде у познатим аутоцентрима и аутосервисима.

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Четврти степен:

РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

 • Оспособљавање ученика да планира, припрема и врши контролу технолошког процеса на појединим радилиштима и деловима подземне и површинске експлоатације.
 • Велика могућност запошљавања на површинском копу „Дрмно“, као и у предузећима која се баве експлоатацијом украсног камена јер се у току школовања ученици обучавају правилном руковању експлозивима и наменском минирању.

Ученици се у току четворогодишњег школовања на овом смеру могу определити за:

рударског техничара за површинску и подземну експлоатацију или

рударског техничара за припрему минералних сировина.

 • Ученици наше школе нижу запажене успехе и резултате на разним такмичењима, као и приликом уписа на факултете, како у нашој земљи, тако и у иностранству.
 • Након завршетка студија и стицања одређених звања многи су постали професионалци у својим делатностима, добитници бројних признања и награда, што нас као њихове професоре и менторе, чини поносним.

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content